Προκηρύξεις ΠΕ Καβάλας

Προκήρυξη Ανοιχτού Διαγωνισμού του έργου «Αξιοποίηση Τεναγών Φιλίππων - Καθαρισμός Κεντρικής Τάφρου (Δ’ Φάση)»

Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης δια της Οικονομικής Επιτροπής ως Προϊσταμένης
αρχής και η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, διακηρύσσει βάση
της υπ’ αρ. 624/2020 απόφασής της, μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων
συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου
«Αξιοποίηση Τεναγών Φιλίππων - Καθαρισμός Κεντρικής Τάφρου (Δ’ Φάση)», με α/α ΕΣΗΔΗΣ
93465 και προϋπολογισμό: 300.000,00€ € (με ΦΠΑ 24%).

Το έργο συντίθεται από εργασίες κατηγορίας ΥΔΥΛΙΚΑ, προϋπολογισμού 241. 935, 49€ (χωρίς ΦΠΑ)

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 10/ 12 / 2020,
ημέρα Πέμπτη και ώρα 9:30 π.μ. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των
προσφορών ορίζεται η 16/12/2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9:30 π.μ. μέσω του συστήματος
ηλεκτρονικού δημόσιων συμβάσεων ΕΣΗΔΗΣ με α/α διαγωνισμού 93465.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται
σε κατηγορία έργων ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ για ύψος προϋπολογισμού 241. 935, 49 € χωρίς Φ.Π.Α

 

Για επιπλέον πληροφορίες κατεβάστε τα τεύχη που επισυνάπτονται παρακάτω:

 

Διαβάστηκε 79 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 05 Νοεμβρίου 2020 12:44

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή