Προκηρύξεις ΠΕ Έβρου

Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ.

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΒΡΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ

ΤΜ. ΦΥΤ/ΚΟΥ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γ. Κουκόπουλος

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Καραολή Δημητρίου 40

68131 Αλεξανδρούπολη

ΤΗΛ. : 2551357120

FAX: : 2551050414

e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Αλεξανδρούπολη,10-5-2016

Αριθμ. Πρωτ.:7910

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 244 του Ν.3852/2010(ΦΕΚ Α΄ 87 ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»

2. Το Π.Δ. 144/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» (ΦΕΚ Α΄ 237).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 2 του Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ Α΄28) όπως συμπληρώθηκε μεταγενέστερα με τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 4 του Ν.2738/1999/(ΦΕΚ Α΄ 180) καθώς και της όμοιας του άρθρου 6 παρ. 5 του Ν. 3146/2003(ΦΕΚ Α΄125) .

4. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 εδαφ. Ιε΄του Ν. 3812/2009»Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις « (ΦΕΚ Α΄ 234).

5. Το αριθμ. 6569/67952/14-6-2012 Έγγραφο της Δ/νσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων « Εγκύκλιος πρόσληψης εποχιακού προσωπικού δακοκτονίας ».

6. Την υπ' αριθμ. 9328/118691/30-10-2015 (ΦΕΚ Β΄2366)απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Υπουργού» στον Γενικό Γραμματέα, Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρησης Κοινοτικών Πόρων, σε Προϊσταμένους Γενικής Δ/νσης, Προϊσταμένους Δ/νσης, Προϊσταμένους Τμήματος και Υπεύθυνους Γραφείου, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

7. Την αριθμ. 4677/19-02-2016 (ΑΔΑ:7ΝΣΣ465ΦΘΕ-ΤΣΕ) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης σχετικά με την κατανομή ποσού ύψους #18.363.755,00# € σε Περιφέρειες της Χώρας από του Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2016, προς κάλυψη δαπανών δακοκτονίας.

8. Την αριθμ. 2946/41093/05-04-2016 (ΦΕΚ Β΄1029) απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ,Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σχετικά με τον καθορισμό του αριθμού, κατά κατηγορία εκπαίδευσης, του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, που απαιτείται για την κάλυψη εποχικών αναγκών στο πρόγραμμα Δακοκτονίας έτους 2016.

9. Το αριθμ. πρωτ. 4361/500000/22-4-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής σχετικά με τις ανάγκες σε εποχικό προσωπικό των υπηρεσιών που απασχολούνται με το πρόγραμμα Δακοκτονίας έτους 2016.

10. Την αριθμ. 3614/51063/26-4-2016 (ΑΔΑ: ΨΟ384653ΠΓ-ΞΧΑ) απόφαση Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων με θέμα «Κατανομή εποχικού προσωπικού σε Περιφερειακές Ενότητες-Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής για το Πρόγραμμα Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2016».

11. Ότι η μισθοδοσία του αναφερόμενου προσωπικού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων7,9,14,15 και 19 του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ Α΄ 176 )

12. Το γεγονός ότι έχουν προβλεφθεί πιστώσεις στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2016 της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. – Περιφερειακής Ενότητας Έβρου στους ΚΑΕ 4295.0341.0001 και 4295.0351.0001.

13. Τις υπ. αριθμ. 172/15-02-2016 (ΑΔΑ:Ψ9ΒΛ7ΛΒ-210) και οικ. 673/15-02-2016 (ΑΔΑ:6Β5Τ7ΛΒ-ΧΝΙ ) αποφάσεις ανάληψης πίστωσης που καταχωρήθηκε με τους α/α 275 και 266 στο βιβλίο εγκρίσεων και πληρωμής της ΥΔΕ Ν. Έβρου αντίστοιχα.

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μέχρι 30-11-2016 συνολικού αριθμού τριάντα δύο (32) ατόμων (μέχρι 34 ημερομίσθια) και ενός (1*) ατόμου (μέχρι 60 ημερομίσθια ) στις ελαιοκομικές περιοχές της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου για την αντιμετώπιση εποχικών αναγκών στα πλαίσια του «Προγράμματος καταπολέμησης του δάκου της ελιάς για το 2016» για τις εξής κατά αριθμό ειδικότητες.

Δείτε το πλήρες κείμενο της ανακοίνωση pdf

 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Διαβάστηκε 1127 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 11 Μαΐου 2016 12:58

Φίλτρα Προκηρύξεων ανα Γεν. Δ/νση

Γεν. Δ/νσης Ανάπτυξιακού Προγραμματισμού

Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

Δ/νσης Περιβ/ντος & Χωρικού Σχεδιασµού

Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΑΜΘ

Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Δράμας

Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Καβάλας

Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ξάνθης

Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ροδόπης

Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Έβρου

Γεν. Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας

Δ/νσης Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Δ/νσης Εξυπηρέτησης του Πολίτη

Δ/νσης Διοίκησης ΠΑΜΘ

Δ/νσης Οικονομικού ΠΑΜΘ

Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού ΠΕ Δράμας

Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού ΠΕ Καβάλας

Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού ΠΕ Ξάνθης

Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού ΠΕ Έβρου

Γεν. Δ/νσης Αγρ. Οικον. & Κτηνιατρικής

Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας ΠΑΜΘ

Δ/νσης Κτηνιατρικής ΠΑΜΘ

Δ/νσης Πολιτικής Γης ΠΑΜΘ

Δ/νσης Αγρ. Οικον. & Κτηνιατρικής ΠΕ Δράμας

Δ/νσης Αγρ. Οικον. & Κτηνιατρικής ΠΕ Καβάλας

Δ/νσης Αγρ. Οικον. & Κτηνιατρικής ΠΕ Ξάνθης

Δ/νσης Αγρ. Οικον. & Κτηνιατρικής ΠΕ Ροδόπης

Δ/νσης Αγρ. Οικον. & Κτηνιατρικής ΠΕ Έβρου

Δ/νσης Αγρ. Οικον. & Κτηνιατρικής ΠΕ Έβρου Ορεστιάδας

Γεν. Δ/νσης Ανάπτυξης

Δ/νσης Βιομηχανίας & Ενέργειας

Δ/νσης Διά Βίου Μάθησης Απασχόλησης

Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Δράμας

Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Καβάλας

Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Ξάνθης

Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Ροδόπης

Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Έβρου

Γεν. Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών

Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕ Δράμας

Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕ Καβάλας

Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕ Ξάνθης

Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕ Ροδόπης

Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕ Έβρου

Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕ Έβρου Ορεστιάδας

Γεν. Δ/νσης Δημ. Υγείας & Κοιν. Μέριμνας

Δ/νσης Δημόσιας Υγείας ΠΑΜΘ

Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας ΠΑΜΘ

Δ/νσης Δημ. Υγείας & Κοιν. Μέριμνας ΠΕ Δράμας

Δ/νσης Δημ. Υγείας & Κοιν. Μέριμνας ΠΕ Καβάλας

Δ/νσης Δημ. Υγείας & Κοιν. Μέριμνας ΠΕ Ξάνθης

Δ/νσης Δημ. Υγείας & Κοιν. Μέριμνας ΠΕ Ροδόπης

Δ/νσης Δημ. Υγείας & Κοιν. Μέριμνας ΠΕ Έβρου

Γραφείο Περιφερειάρχη / Αντιπεριφερειαρχών

Γραφείο Περιφερειάρχη

Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Καβάλας

Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ροδόπης

Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Έβρου

Αυτοτελής Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή