Προκηρύξεις ΠΕ Έβρου

Διακήρυξη πλειοδοτικής δημοπρασίας για την παραχώρηση κατά χρήση ακινήτου με τίμημα στο αγρόκτημα Καλλιθέας – Ν. Χιλής της Π.Ε. Έβρου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕ ΕΒΡΟΥ

Ταχ..Δ/νση : Καραολή-Δημητρίου 40

Ταχ.Κώδ : 681.00 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ

Πληροφορίες. : Τερζή Παναγιώτα

Τηλέφωνο : 25513 57130

Τηλεομοιότυπο : ΄25513 50402

Ηλ.Ταχυδρομείο : agroikon.evrou @ pamth.gov.gr

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

 Αλεξ/πολη 13-07-2015

 Αριθ.πρωτ. 13728

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 12-08-2015

 


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΧΡΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ ΤΙΜΗΜΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ 27.271 Τ.Μ. ΣΤΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ-Ν.ΧΙΛΗΣ ΤΗΣ «ΠΕ ΕΒΡΟΥ» ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4061/2012.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 282 παρ. 1, 283 παρ. 2 κ΄ 186 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87/Α'/2010»

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 144 «Οργανισμός Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης» (ΦΕΚ 237 τ.Α΄/27-12-2010).

3. Τις διατάξεις του Ν. 4061/2012 «Διαχείριση και προστασία ακινήτων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων-Ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων και λοιπές διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε μέχρι σήμερα και ισχύει (ΦΕΚ 66/τ.Α΄/22-03-2012).

4. Την με αριθ. 12757/25-06-2015 απόφαση του Περιφερειάρχη «Συγκρότηση επιτροπών θεμάτων γης και επίλυσης διαφορών Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης».

5. Την αριθμ. 998/46581/07-04-2014 (Α.Δ.Α. ΒΙΟΒΒ-2ΦΑ) (ΦΕΚ 953/τ.Β/15-4-2014) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα «Αναπροσαρμογή ετήσιου τιμήματος χρήσης ακινήτου»

6. Την με αριθ.οικ. ΔΔ.6183/6-11-2014 (ΦΕΚ.3057/τ.Β΄/13-11-2014) απόφαση του Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ. «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης » .

7. Την από 22/10/2014 αίτηση της Αργυροπούλου Βασιλικής του Κωνσταντίνου .

8. Την με αριθμ.11 /2015 Γνωμοδότηση της Επιτροπής Θεμάτων Γης για την παραχώρηση του ακινήτου.

9. Tην με αριθμ. 11/2015 Απόφαση της Επιτροπής Θεμάτων Γης με την οποία ορίστηκε το τίμημα για την μίσθωση της έκτασης.


ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Πλειοδοτική Δημοπρασία για την παραχώρηση κατά χρήση των παρακάτω ακινήτων με τίμημα, η διαχείριση των οποίων ανήκει στο Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας (πρώην Υπ.Α.Α.Τ.) και ασκείται από την Περιφέρεια με σκοπό την χρησιμοποίησή τους για γεωργική χρήση και εντός των οποίων υπάρχουν 95 ελαιόδενδρα και 10 αμυγδαλαιόδενδρα και σύμφωνα με τους παρακάτω όρους:


1.Είδος, θέση και λοιπά στοιχεία των υπό παραχώρηση ακινήτων

α)Τμήμα του υπ΄αριθμ. 688 διαθεσίμου τεμαχίου του αγροκτήματος Καλλιθέας-Ν.Χιλής Αρχικής διανομής 1932 , έκτασης 5.236 τ.μ. με στοιχεία 7,8,9,10,11,12,20,19,18,17,16,15,14,7 και σε συντεταγμένες κορυφών ΕΓΣΑ, όπως αυτό περιγράφεται στην αίτηση του ενδιαφερομένου και απεικονίζεται στο με ημερομηνία 02-03-2015 σχεδιάγραμμα και

β)Το αριθμ. 689α διαθέσιμο τεμάχιο έκτασης 22.035 τ.μ. με στοιχεία 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,1 και σε συντεταγμένες κορυφών ΕΓΣΑ, όπως αυτό περιγράφεται στην αίτηση του ενδιαφερομένου και απεικονίζεται στο με ημερομηνία 02-03-2015 σχεδιάγραμμα καταρτισμένα από το τμήμα Τοπογραφίας, Εποικισμού και Αναδασμού της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της ΠΕ ΄Εβρου και όπως αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. (http://it.opekepe.gr/rp/geofileproperty/intex) .


2. Χρόνος (ημερομηνία, ώρα έναρξης και λήξης) και τόπος της διενέργειας της δημοπρασίας.

Η Δημοπρασία θα διενεργηθεί από την Επιτροπή Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών της Π.Ε.΄Εβρου , στις 05-10-2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα έναρξης 10η π.μ. στην έδρα της Επιτροπής Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών της Περιφερειακής Ενότητας ΄Εβρου, ήτοι στο γραφείο με αριθμό 1 του 3ου ορόφου, Ταχ.Δ/νση: Καραολή-Δημητρίου 40 Αλεξανδρούπολη, θα είναι φανερή και προφορική σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.4061/2012.

Δηλώσεις συμμετοχής και έλεγχος των νομιμοποιητικών εγγράφων των συμμετεχόντων είναι δυνατόν να υποβληθούν και να γίνουν και πριν από την ώρα έναρξης της διαδικασίας.


3. Τιμή εκκίνησης του καταβλητέου τιμήματος

Η τιμή εκκίνησης του καταβλητέου τιμήματος για την μίσθωση της παραπάνω έκτασης, ορίζεται στο ποσό των δύο χιλιάδων πεντακοσίων έξι ( 2.506 € ) ευρώ ετησίως, όπως ορίσθηκε με την με αριθ. 11 /2015 απόφαση της Επιτροπής Θεμάτων γης και επίλυσης Διαφορών Π.Ε.΄Εβρου.


4. Τόπος και χρόνος της καταβολής του τιμήματος- Σταδιακή αναπροσαρμογή του τιμήματος (άρθρα 9 και 10 του Ν. 4061/12)

α. Το τίμημα καταβάλλεται ετησίως εντός τριμήνου από την ημερομηνία που ορίζει η απόφαση παραχώρησης του ακινήτου, αποτελεί έσοδο κατά 50% του Δημοσίου στον ΚΑΕ 3426 , κατά 50% της Περιφερειακής Ενότητας ΄Εβρου στον ΚΑΕ 64144 και κατατίθεται στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ ), στην οποία είναι εγγεγραμμένος ο πλειοδότης. Ο πλειοδότης οφείλει να προσκομίζει το παράβολο εξόφλησης του τιμήματος χρήσης στο Τμήμα Τοπογραφίας Εποικισμού και Αναδασμού της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, μέσα στην παραπάνω τρίμηνη προθεσμία.

β. Για τα δύο πρώτα μισθωτικά έτη από την παραχώρηση της χρήσης δεν θα υπάρχει αναπροσαρμογή του τιμήματος. Μετά την παρέλευση της διετίας από την παραχώρηση της χρήσης, η αναπροσαρμογή του τιμήματος ορίζεται ανά μισθωτικό έτος και θα ανέρχεται σε ποσοστό ίσο με τη μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) του μήνα της αναπροσαρμογής σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους (απλή δωδεκάμηνη μεταβολή), όπως αυτή υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή.


5. Διάρκεια της παραχώρησης της χρήσης

Η διάρκεια της παραχώρησης της χρήσης ορίζεται σε πέντε (5) έτη, όταν πρόκειται για μονοετείς καλλιέργειες ή σε εικοσιπέντε (25) έτη, όταν πρόκειται για πολυετείς καλλιέργειες, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις κ.λ.π. με δυνατότητα παράτασης του χρόνου μέχρι πέντε έτη (5) ή δέκα (10) έτη, αντίστοιχα..


6. Εγγυήσεις

α. Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται να κατατεθεί από κάθε διαγωνιζόμενο Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής, αναγνωρισμένου πιστωτικού ιδρύματος, γραμμένη στην ελληνική γλώσσα, υπολογιζόμενη σε ποσοστό 10% επί της τιμής εκκίνησης, ήτοι ποσού 251 Ευρώ, η οποία θα απευθύνεται στην Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ ΄Εβρου και θα έχει ισχύ τουλάχιστον έξι (6) μήνες μετά την ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας.

Η παραπάνω εγγυητική επιστολή πρέπει απαραίτητα να αναγράφει το ονοματεπώνυμο και το όνομα πατρός του συμμετέχοντα ή σε περίπτωση εταιρείας την πλήρη επωνυμία της εταιρείας, τον πλήρη τίτλο της παραχώρησης, ήτοι: "Παραχώρηση ακινήτου κατά χρήση έκτασης 22.035 τ.μ. αριθμ 689α διαθεσίμου τεμαχίου Διανομής αγροκτήματος Καλλιθέας-Ν.Χιλής Ο.Δ.1932 προοριζόμενο να εκμισθωθεί για πολυετείς καλλιέργειες λόγω ύπαρξης ελαιοδένδρων και αμυγδαλαιοδένδρων» ή « Παραχώρηση ακινήτου κατά χρήση έκτασης 5.236 τ.μ. από το αριθμ 688 διαθέσιμο τεμάχιο Διανομής αγροκτήματος Καλλιθέας-Ν.Χιλής Ο.Δ.1932 προοριζόμενο να εκμισθωθεί για πολυετείς καλλιέργειες λόγω ύπαρξης ελαιοδένδρων και αμυγδαλαιοδένδρων» την αναγνώριση της υποχρέωσης να κατατεθεί απροφάσιστα σε πέντε μέρες από την σχετική ειδοποίηση της Υπηρεσίας, όλο το ποσό της εγγυητικής.

β. Μετά την έκδοση της απόφασης παραχώρησης της χρήσης του ακινήτου ο παραχωρησιούχος αντικαθιστά την εγγυητική επιστολή συμμετοχής με άλλη, ποσού ίσου με το 10% του επιτευχθέντος συνολικού τιμήματος, ως εγγύηση για την καταβολή του τιμήματος και την τήρηση των όρων της απόφασης παραχώρησης, που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.4061/12. Για τους λοιπούς υποψήφιους η εγγυητική επιστολή συμμετοχής επιστρέφεται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας.


7. Δικαίωμα συμμετοχής-Τρόπος Διεξαγωγής της Δημοπρασίας

α. Προσφορά για λογαριασμό άλλων επιτρέπεται, αρκεί ο εμφανιζόμενος να το δηλώσει αμέσως στην Επιτροπή δημοπρασίας και κατά την κατάθεση της προσφοράς να υποβάλλει σχετικό πληρεξούσιο έγγραφο, στο οποίο θα δηλώνεται ότι εκπροσωπεί συγκεκριμένο πρόσωπο κατά την διαδικασία της δημοπρασίας του ακινήτου, διαφορετικά θεωρείται ο ίδιος πλειοδότης. Στο έγγραφο αναγράφονται τα στοιχεία της ταυτότητας και ο αριθμός φορολογικού μητρώου του αντιπροσώπου και του αντιπροσωπευόμενου. Η πληρεξουσιότητα αντιπροσώπου θα αποδεικνύεται με συμβολαιογραφικό έγγραφο, άλλως με ιδιωτικό έγγραφο με νόμιμη θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής από Δημόσια Αρχή. Σε περίπτωση συμμετοχής στο διαγωνισμό νομικών προσώπων, θα υποβάλλεται από το νόμιμο εκπρόσωπο ή το εξουσιοδοτημένο για το σκοπό της δημοπρασίας φυσικό πρόσωπο , αντίγραφο του καταστατικού τους με τις προβλεπόμενες δημοσιεύσεις καθώς και τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις και νομιμοποιητικό έγγραφο του εκπροσώπου.

β. Δεν γίνονται δεκτοί στη δημοπρασία οι δημόσιοι υπάλληλοι, οι στρατιωτικοί υπάλληλοι, καθώς και οι υπάλληλοι που υπηρετούν στους Οργανισμούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.΄Όλα τα φυσικά πρόσωπα μαζί με την εγγυητική επιστολή θα καταθέτουν υποχρεωτικά Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν είναι δημόσιοι, στρατιωτικοί υπάλληλοι και υπάλληλοι ΟΤΑ.

γ. Σε περίπτωση αποκλεισμού κάποιου από την δημοπρασία συντάσσεται από την Επιτροπή έκθεση που προσαρτάται στα πρακτικά της Δημοπρασίας.

δ Η δημοπρασία διεξάγεται και διευθύνεται από την Επιτροπή Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών ΠΕ ΄Εβρου, οι δε προσφορές των συμμετεχόντων απευθύνονται προς την Επιτροπή αυτή, η οποία τις επαναλαμβάνει μεγαλόφωνα και τις αναγράφει στα πρακτικά, κατά σειρά, μαζί με το ονοματεπώνυμο του πλειοδότη. Κάθε προσφορά είναι υποχρεωτική για τον πλειοδότη.

ε.΄Ενσταση κατά της διεξαγωγής της δημοπρασίας κατατίθεται στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της ΠΕ ΄Εβρου εντός τριών ημερών (3) από την διεξαγωγή της και απευθύνεται στον Περιφερειάρχη ΑΜΘ που αποφασίζει σχετικά.


8. Υπογραφή πρακτικών

Μετά τη λήξη της δημοπρασίας τα πρακτικά υπογράφονται από τα μέλη της Επιτροπής που τη διενήργησε και από τον τελευταίο πλειοδότη. Σε περίπτωση κατά την οποία ο τελευταίος πλειοδότης αρνηθεί να υπογράψει τα πρακτικά, ενεργείται εις βάρος του αναπλειστηριασμός σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 9 του άρθρου 10 του Ν. 4061/12.


9. Επανάληψη της δημοπρασίας

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται στις κάτωθι περιπτώσεις:

α) Όταν αποβεί άκαρπη, λόγω μη εμφάνισης πλειοδοτών ή λόγω μη επίτευξης του τιμήματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3. Στην περίπτωση αυτή η τιμή εκκίνησης - ελάχιστης προσφοράς - δεν μπορεί να είναι χαμηλότερη από το εβδομήντα τοις εκατό (70%) της αρχικής τιμής εκκίνησης.

β) Σε περίπτωση που η διαδικασία κριθεί άκυρη λόγω παράβασης ουσιώδους τύπου αυτής.

γ) Όταν ο τελευταίος πλειοδότης αρνηθεί να υπογράψει τα πρακτικά μετά την κατακύρωση. Στην περίπτωση αυτή η πλειοδοσία επαναλαμβάνεται εις βάρος του τελευταίου πλειοδότη, ο οποίος υποχρεούται σε καταβολή αποζημίωσης, το ύψος της οποίας ορίζεται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Δημοπρασίας, στο τετραπλάσιο της τελικής τιμής κατακύρωσης. Το ποσό αυτό βεβαιώνεται στην οικεία Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία, ως έσοδο του Δημοσίου.


10. Λοιποί όροι μίσθωσης

α. Ο παραχωρησιούχος οφείλει να χρησιμοποιεί το ακίνητο για τη χρήση για την οποία του παραχωρήθηκε. Απαγορεύεται η εκμίσθωση, καθώς και η παραχώρηση της χρήσης καθ' οιοδήποτε τρόπο σε τρίτο πρόσωπο, εκτός και αν συναινέσει, εγγράφως, το όργανο που εξέδωσε την απόφαση παραχώρησης.

β. Ο παραχωρησιούχος υποχρεούται να κάνει καλή χρήση του ακινήτου. Απαγορεύεται η κατάληψη άλλων χώρων γύρω από το παραχωρούμενο ακίνητο και η τοποθέτηση σε αυτό μηχανημάτων εύφλεκτων ή εκρηκτικών υλών ή αντικειμένων, που μπορεί να βλάψουν το ακίνητο ή να ρυπαίνουν σοβαρά το περιβάλλον.

γ. Ο παραχωρησιούχος υποχρεούται να καταβάλλει κάθε δαπάνη που βαρύνει το ακίνητο σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

δ. Σε όλη τη διάρκεια της παραχώρησης της χρήσης, ο παραχωρησιούχος έχει την αποκλειστική ευθύνη συντήρησης και επισκευής ζημιών ή βλαβών του παραχωρούμενου ακινήτου. Οποιαδήποτε τροποποίηση, προσθήκη ή μεταρρύθμιση παραμένει προς όφελος του παραχωρούμενου ακινήτου, χωρίς κανένα απολύτως δικαίωμα για αφαίρεση ή υποχρέωση για αποζημίωση του παραχωρησιούχου.

ε. Αν ο παραχωρησιούχος αποχωρήσει, πριν από την λήξη της παραχώρησης της χρήσης, οφείλει να καταβάλει το τίμημα που αναλογεί σε ένα (1) έτος.

στ. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής του τιμήματος ή άλλης σχετικής δαπάνης που βαρύνει τον παραχωρησιούχο ή παράβασης οποιουδήποτε όρου της παραχώρησης χρήσης, ανακαλείται η απόφαση παραχώρησης και η εγγύηση που δόθηκε καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου.

ζ. Κατά τη λήξη της παραχώρησης χρήσης, ο παραχωρησιούχος υποχρεούται, χωρίς όχληση, να αποχωρήσει από το παραχωρούμενο ακίνητο και να το παραδώσει στην αρμόδια Υπηρεσία. Εφόσον διαπιστωθεί ότι τηρήθηκαν οι όροι της παραχώρησης, η εγγύηση επιστρέφεται στον παραχωρησιούχο. Για τη λήξη της παραχώρησης χρήσης συντάσσεται πρωτόκολλο από το όργανο που εξέδωσε την πράξη παραχώρησης, το οποίο υπογράφεται από το ίδιο όργανο και τον παραχωρησιούχο.

η. Σε περίπτωση άρνησης του παραχωρησιούχου να εγκαταλείψει το ακίνητο, η οικεία Επιτροπή Ελέγχου και Νομιμότητας του άρθρου 17 του Ν. 4061/2012 επιβάλλει τα προβλεπόμενα διοικητικά μέτρα.

θ. Αν ανακληθεί η απόφαση παραχώρησης, λόγω παράβασης των όρων της, ο ενδιαφερόμενος δεν μπορεί να υποβάλλει νέα αίτηση για παραχώρηση χρήσης ακινήτου που διαχειρίζεται το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων πριν την παρέλευση τριών (3) ετών.

 

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΖΩΗ ΚΟΣΜΙΔΟΥ

Διαβάστηκε 1014 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 01 Σεπτεμβρίου 2015 13:19

Φίλτρα Προκηρύξεων ανα Γεν. Δ/νση

Γεν. Δ/νσης Ανάπτυξιακού Προγραμματισμού

Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

Δ/νσης Περιβ/ντος & Χωρικού Σχεδιασµού

Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΑΜΘ

Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Δράμας

Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Καβάλας

Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ξάνθης

Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ροδόπης

Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Έβρου

Γεν. Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας

Δ/νσης Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Δ/νσης Εξυπηρέτησης του Πολίτη

Δ/νσης Διοίκησης ΠΑΜΘ

Δ/νσης Οικονομικού ΠΑΜΘ

Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού ΠΕ Δράμας

Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού ΠΕ Καβάλας

Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού ΠΕ Ξάνθης

Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού ΠΕ Έβρου

Γεν. Δ/νσης Αγρ. Οικον. & Κτηνιατρικής

Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας ΠΑΜΘ

Δ/νσης Κτηνιατρικής ΠΑΜΘ

Δ/νσης Πολιτικής Γης ΠΑΜΘ

Δ/νσης Αγρ. Οικον. & Κτηνιατρικής ΠΕ Δράμας

Δ/νσης Αγρ. Οικον. & Κτηνιατρικής ΠΕ Καβάλας

Δ/νσης Αγρ. Οικον. & Κτηνιατρικής ΠΕ Ξάνθης

Δ/νσης Αγρ. Οικον. & Κτηνιατρικής ΠΕ Ροδόπης

Δ/νσης Αγρ. Οικον. & Κτηνιατρικής ΠΕ Έβρου

Δ/νσης Αγρ. Οικον. & Κτηνιατρικής ΠΕ Έβρου Ορεστιάδας

Γεν. Δ/νσης Ανάπτυξης

Δ/νσης Βιομηχανίας & Ενέργειας

Δ/νσης Διά Βίου Μάθησης Απασχόλησης

Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Δράμας

Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Καβάλας

Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Ξάνθης

Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Ροδόπης

Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Έβρου

Γεν. Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών

Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕ Δράμας

Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕ Καβάλας

Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕ Ξάνθης

Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕ Ροδόπης

Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕ Έβρου

Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕ Έβρου Ορεστιάδας

Γεν. Δ/νσης Δημ. Υγείας & Κοιν. Μέριμνας

Δ/νσης Δημόσιας Υγείας ΠΑΜΘ

Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας ΠΑΜΘ

Δ/νσης Δημ. Υγείας & Κοιν. Μέριμνας ΠΕ Δράμας

Δ/νσης Δημ. Υγείας & Κοιν. Μέριμνας ΠΕ Καβάλας

Δ/νσης Δημ. Υγείας & Κοιν. Μέριμνας ΠΕ Ξάνθης

Δ/νσης Δημ. Υγείας & Κοιν. Μέριμνας ΠΕ Ροδόπης

Δ/νσης Δημ. Υγείας & Κοιν. Μέριμνας ΠΕ Έβρου

Γραφείο Περιφερειάρχη / Αντιπεριφερειαρχών

Γραφείο Περιφερειάρχη

Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Καβάλας

Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ροδόπης

Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Έβρου

Αυτοτελής Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή