Προκηρύξεις ΠΕ Έβρου

Διακήρυξη πλειοδοτικής δημοπρασίας στο αγρόκτημα Πέπλου της «ΠΕ ΕΒΡΟΥ» σύμφωνα με τον Ν. 4061/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ

ΤΜΗΜΑ :Τοπογραφίας , Εποικισμού & Αναδασμού

Ταχ..Δ/νση : Καραολή-Δημητρίου 40

Ταχ.Κώδ : 681.00 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ

Πληροφορίες. : Τερζή Παναγιώτα

Τηλέφωνο : 25513 57130

ΤΕLEFΑΧ : ΄25513 50402

Ε-mail : agroikon.evrou @ pamth.gov.gr


Αλεξ/πολη 11-04-2014

Αριθ.πρωτ. 7179


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΠΕΠΛΟΥ ΤΗΣ «ΠΕ ΕΒΡΟΥ» ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ Ν. 4061/2012.

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 282 παρ. 1, 283 παρ. 2 κ΄ 186 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87/Α'/2010»

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 144 «Οργανισμός Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης» (ΦΕΚ 237 τ.Α΄/27-12-2010)».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 4061/2012 (παραχωρήσεις ακινήτων).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 4061/2012 (διαδικασία δημοπρασίας).

5. Την με αριθ. 03/03/253/17-5-2012 απόφαση του Περιφερειάρχη (ΦΕΚ 259 /Υ.Ο.Δ.Δ./30-5-2012) «Συγκρότηση επιτροπών θεμάτων γης και επίλυσης διαφορών Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης» όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 03/03/646/01-10-2012 (ΦΕΚ 490/22- 10-2012) όμοια .

6. Τις διατάξεις του Ν.2861/2010 (ΦΕΚ 112Α΄/13-07-2010 ) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των Κυβερνητικών  ,διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις».

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, μετά από αιτήσεις κατοίκων Πέπλου διακηρύσσει Πλειοδοτική Δημοπρασία για την παραχώρηση κατά χρήση των παρακάτω ακινήτων με τίμημα, του οποίου η διαχείριση ανήκει στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, για αγροτική χρήση και συγκεκριμένα:

1. Είδος, θέση και λοιπά στοιχεία των υπό παραχώρηση ακινήτων

Τεμάχια αναδασμού έτους 1996-99 αναθ.2001 αγροκτήματος Πέπλου

1)Τμήμα του αριθμ. 102 τεμαχίου έκτασης 14.077 τ.μ. με στοιχεία 1-2-3-4-1 κατόπιν αίτησης των Αραμπατζή Αποστόλου και Ηλιάσκου Θωμά .

2) Τμήμα του αριθμ. 7 τεμαχίου έκτασης 13.887 τ.μ. με στοιχεία 1-2-3-4-1 κατόπιν αίτησης του Βαλάση Παναγιώτη.

3) Τμήμα του αριθμ. 234 τεμαχίου έκτασης 23.368 τ.μ. με στοιχεία 1-2-3-4-1 κατόπιν αίτησης του Βογιατζή Γεωργίου.

4) Τμήμα του αριθμ. 89 τεμαχίου έκτασης 23.303 τ.μ. με στοιχεία 1-2-3-4-5-1 κατόπιν αίτησης του Βούλκου Δημητρίου .

5) Τμήμα του αριθμ. 405 τεμαχίου έκτασης 13.877 τ.μ. με στοιχεία 1-2-3-4-1 κατόπιν αίτησης της Γιαννακάκη Δέσποινας.

6) Τμήμα του αριθμ. 51 τεμαχίου έκτασης 13.544 τ.μ. με στοιχεία 1-2-3-4-5-6-7-8-1 κατόπιν αίτησης των Γιοκνώρη Αθανασίου, Παπαδόπουλου θεοφάνη και Παπαδοπούλου Ελένης.

7) Τμήμα του αριθμ.26 τεμαχίου έκτασης 18.118 τ.μ. με στοιχεία 1-2-3-4-5-6-7-8-1 κατόπιν αίτησης της Γιαντσελίδου Χριστίνας.

8) Τμήμα του αριθμ.128 τεμαχίου έκτασης 19.325 τ.μ. με στοιχεία 1-2-3-4-1 κατόπιν αίτησης του Γιοκνώρη Νικολάου.

9) Τμήμα του αριθμ.142 τεμαχίου έκτασης 18.850 τ.μ. με στοιχεία 1-2-3-4-5-6-7-1 κατόπιν αίτησης Δαλάτση Ιωσήφ.

10) Τμήμα του αριθμ. 49 τεμαχίου έκτασης 12.898 τ.μ. με στοιχεία 1-2-3-4-1 κατόπιν αίτησης του Δαλάτση Φίλιππου.

11) Τμήμα του αριθμ.25 τεμαχίου έκτασης 13.908 τ.μ. με στοιχεία 1-2-3-4-1 κατόπιν αίτησης του Δαλάτση Φίλιππου.

12) Τμήμα του αριθμ. 107 τεμαχίου έκτασης 17.967 τ.μ. με στοιχεία 1-2-3-4-5-6-7-1 κατόπιν αίτησης του Δροσάκη Δημητρίου.

13) Τμήμα του αριθμ.107 τεμαχίου έκτασης 13.872 τ.μ. με στοιχεία 1-2-3-4-5-1 κατόπιν αίτησης της Θεοδώρου Μαρίας.

14) Τμήμα του αριθμ. 7 τεμαχίου έκτασης 18.439 τ.μ. με στοιχεία 1-2-3-4-1 κατόπιν αίτησης του Καλούδη Κωνσταντίνου.

15) Τμήμα του αριθμ. 7 τεμαχίου έκτασης 20.064 τ.μ. με στοιχεία 1-2-3-1 κατόπιν αίτησης της Καραπάντσιου Συρμούλας.

16) Τμήμα του αριθμ. 88 τεμαχίου έκτασης 3.380 τ.μ. με στοιχεία 1-2-3-4-1 κατόπιν αίτησης των Κόκορη Αποστόλου και Σιαρβαλή Στυλιανής.

17) Τμήμα του αριθμ. 88 τεμαχίου έκτασης 15.001 τ.μ. με στοιχεία 1-2-3-4-5-6-7-8-9-1 κατόπιν αίτησης των Κόκορη Αποστόλου και Σιαρβαλή Στυλιανής.

18) Τμήμα του αριθμ. 471 τεμαχίου έκτασης 17.575 τ.μ. με στοιχεία 1-2-3-4-1 κατόπιν αίτησης του Κούρου Χρήστου.

19) Τμήμα του αριθμ. 5 τεμαχίου έκτασης 15.968 τ.μ. με στοιχεία 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-1 κατόπιν αίτησης της Κύριου Μαρίας.

20) Τμήμα του αριθμ.468 τεμαχίου έκτασης 13.762 τ.μ. με στοιχεία 1-2-3-4-1 κατόπιν αίτησης της Ντιάκαλη Θεοπούλας.

21) Τμήμα του αριθμ. 234 τεμαχίου έκτασης 14.759 τ.μ. με στοιχεία 1-2-3-4-1 κατόπιν αίτησης του Παπαδόπουλου Παύλου.

22) Τμήμα του αριθμ 234 τεμαχίου έκτασης 13.687 τ.μ. με στοιχεία 1-2-3-4-1 κατόπιν αίτησης του Παπαδόπουλου Παύλου.

23) Τμήμα του αριθμ.103 τεμαχίου έκτασης 5.871 τ.μ. με στοιχεία 1-2-3-4-1 κατόπιν αίτησης του Παπάζογλου Νικολάου.

24) Αριθμ. 75 τεμάχιο έκτασης 9.510 τ.μ. με στοιχεία 1-2-3-4-5-6-7-1 κατόπιν αίτησης του Παπάζογλου Νικολάου.

25) Τμήμα του αριθμ.49 τεμαχίου έκτασης 13.026 τ.μ. με στοιχεία 1-2-3-4-1 κατόπιν αίτησης του Παπακυπαρίσση Δημητρίου.

26) Τμήμα του αριθμ.116 τεμαχίου έκτασης 13.839 τ.μ. με στοιχεία 1-2-3-4-5-6-7-8-9-1 κατόπιν αίτησης του Παπατζελάκη Αντωνίου.

27) Τμήμα του αριθμ. 86 τεμαχίου έκτασης 16.247 τ.μ. με στοιχεία 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-1 κατόπιν αίτησης του Παπατζελάκη Ζαχαρία.

28) Τμήμα του αριθμ.471 τεμαχίου έκτασης 18.707 τ.μ. με στοιχεία 1-2-3-4-5-6-7-1 κατόπιν αίτησης της Πιπιλικάκη Δέσποινας

29) Τμήμα του αριθμ.37 τεμαχίου έκτασης 14.362 τ.μ. με στοιχεία 1-2-3-4-1 κατόπιν αίτησης του Πολυμέρη Αθανασίου.

30) Τμήμα του αριθμ.51 τεμαχίου έκτασης 13.551 τ.μ. με στοιχεία 1-2-3-4-1 κατόπιν αίτησης του Ρεϊζη Ιωάννη.

31) Τμήμα του αριθμ.6 τεμαχίου έκτασης 12.808 τ.μ. με στοιχεία 1-2-3-4-1 κατόπιν αίτησης του Ρεϊζη Ιωάννη.

32) Τμήμα του αριθμ.468 τεμαχίου έκτασης 17.803 τ.μ. με στοιχεία 1-2-3-4-5-6-1 κατόπιν αίτησης του Ρεϊζη Ιωάννη.

33) Τμήμα του αριθμ. 49 τεμαχίου έκτασης 16.679 τ.μ. με στοιχεία 1-2-3-4-1 κατόπιν αίτησης του Ζαπάρτα Αποστόλου.

34) Τμήμα του αριθμ.117 τεμαχίου έκτασης 17.974 τ.μ. με στοιχεία 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-1 κατόπιν αίτησης του Στρόφαλη Σταύρου.

35) Τμήμα του αριθμ.117 τεμαχίου έκτασης 16.060 τ.μ. με στοιχεία 1-2-3-4-5-6-7-8-1 κατόπιν αίτησης του Στρόφαλη Χαράλαμπου.

36) Τμήμα του αριθμ.405 τεμαχίου έκτασης 13.847 τ.μ. με στοιχεία 1-2-3-4-1 κατόπιν αίτησης του Ταρσούδη Χρήστου.

37) Τμήμα του αριθμ.337 τεμαχίου έκτασης 14.259 τ.μ. με στοιχεία 1-2-3-4-5-6-1 κατόπιν αίτησης του Χαρταμπά Δημητρίου.

38) Τμήμα του αριθμ. 86 τεμαχίου έκτασης 13.123 τ.μ. με στοιχεία 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13- 14-15-16-17-18-19-20-1 κατόπιν αίτησης του Χαρταμπά Ιωάννη.

39) Τμήμα του αριθμ. 409 τεμαχίου έκτασης 14.209 τ.μ. με στοιχεία 1-2-3-4-1 κατόπιν αίτησης του Χαρταμπά Ιωάννη.

40) Τμήμα του αριθμ.492 τεμαχίου έκτασης 18.007 τ.μ. με στοιχεία 1-2-3-4-1 κατόπιν αίτησης του Χαρταμπά Ιωάννη.

41) Τμήμα του αριθμ.409 τεμαχίου έκτασης 17.864 τ.μ. με στοιχεία 1-2-3-4-1 κατόπιν αίτησης του Χαρταμπά Ιωάννη.

όπως αυτά απεικονίζονται στα από 17-03-2014 θεωρημένα τοπογραφικά διαγράμματα του τμήματος Τοπογραφίας, Εποικισμού και Αναδασμού της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της ΠΕ Εβρου, και όπως αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

2. Χρόνος (ημερομηνία, ώρα έναρξης και λήξης) και τόπος της διενέργειας της δημοπρασίας.

Η διεξαγωγή της Δημοπρασίας θα γίνει στην έδρα της Επιτροπής της Περιφερειακής Ενότητας ΄Εβρου, στο γραφείο με αριθμό 1 του 3ου ορόφου στην Δ/νση: Καραολή-Δημητρίου 40 Αλεξανδρούπολη, θα είναι φανερή και προφορική σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.4061/2012 και διενεργείται από την Επιτροπή Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου στις 17 /05/2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα έναρξης στις 09:00 π.μ. και ώρα λήξης στις 10:00 π.μ. (λήξη αποδοχής προσφορών).

3. Τιμή εκκίνησης του καταβλητέου τιμήματος

Η τιμή εκκίνησης του καταβλητέου τιμήματος για την μίσθωση της παραπάνω έκτασης, ορίζεται στο ποσό των είκοσι πέντε (25 € ) ευρώ/στρέμμα ετησίως, όπως ορίσθηκε με την με αριθ. 11/2014 απόφαση της Επιτροπής Θεμάτων γης και επίλυσης Διαφορών Π.Ε.΄Εβρου.

4. Τόπος και χρόνος της καταβολής του τιμήματος- Σταδιακή αναπροσαρμογή του τιμήματος (άρθρο 9 του Ν. 4061/12)

α. Το τίμημα καταβάλλεται ετησίως εντός τριμήνου από την ημερομηνία που ορίζει η απόφαση παραχώρησης του ακινήτου και κατατίθεται σε Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία. Ο πλειοδότης οφείλει να προσκομίζει το παράβολο εξόφλησης του τιμήματος χρήσης στο Τμήμα Τοπογραφίας Εποικισμού και Αναδασμού της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου.

β. Ο τόπος καταβολής θα είναι η αρμόδια Δ.Ο.Υ. στην οποία είναι εγγεγραμμένος ο πλειοδότης.

γ. Η Ετήσια αναπροσαρμογή του τιμήματος ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

5. Διάρκεια της παραχώρησης της χρήσης

Η διάρκεια της παραχώρησης της χρήσης ορίζεται σε πέντε (5) έτη με δυνατότητα παράτασης μέχρι για άλλα δέκα έτη (10).

6. Εγγυήσεις

α. Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό πρέπει να κατατεθεί από κάθε διαγωνιζόμενο Εγγυητική Επιστολή γραμμένη στα Ελληνικά ποσού ίσου με το 10% επί του ορίου προσφοράς.

Η παραπάνω εγγυητική επιστολή πρέπει απαραίτητα να αναγράφει ολόκληρο το όνομα, το επώνυμο και το όνομα πατρός του συμμετέχοντα ή σε περίπτωση εταιρείας την πλήρη επωνυμία της εταιρείας, τον πλήρη τίτλο της παραχώρησης, ο οποίος είναι: "Παραχώρηση ακινήτου κατά χρήση έκτασης . αριθμ. τεμάχιο Αναδασμού 1996-99 αναθ.2001 αγροκτήματος Πέπλου προοριζόμενο να εκμισθωθεί για αγροτική χρήση" την αναγνώριση της υποχρέωσης να κατατεθεί απροφάσιστα σε πέντε μέρες από την σχετική ειδοποίηση της Υπηρεσίας, όλο το ποσό της εγγυητικής.

β. Μετά την υπογραφή της σύμβασης η εγγυητική επιστολή συμμετοχής αντικαθίσταται με άλλη, ποσού ίσου με το δέκα τοις εκατό (10%) του επιτευχθέντος τιμήματος, για την εξόφληση της καταβολής του τιμήματος και την τήρηση των όρων της απόφασης παραχώρησης.

7. Πλειοδότες

α. Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου προσώπου, πρέπει να το δηλώσει αμέσως στην Επιτροπή δημοπρασίας, κατά την σύνταξη των πρακτικών, ή να προσκομίσει συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή σχετικό έγγραφο παροχής εξουσιοδότησης προς πλειοδοσία, θεωρουμένου από δημόσια υπηρεσία, διαφορετικά θεωρείται αυτός ως πλειοδότης.

β. Δεν γίνονται δεκτοί στη δημοπρασία δημόσιοι υπάλληλοι, οι στρατιωτικοί υπάλληλοι, καθώς και οι υπάλληλοι που υπηρετούν στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Για την απόδειξη του παραπάνω απαιτείται η προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης, σαν δικαιολογητικού για την συμμετοχή στην Δημοπρασία.

γ. Για τον αποκλεισμό κάποιου από την δημοπρασία συντάσσεται από την Επιτροπή έκθεση που προσαρτάται στα πρακτικά της Δημοπρασίας.

8. Υπογραφή πρακτικών

Μετά τη λήξη της δημοπρασίας τα πρακτικά υπογράφονται από τα μέλη της Επιτροπής που τη διενήργησε και από τον τελευταίο πλειοδότη. Σε περίπτωση κατά την οποία ο τελευταίος πλειοδότης αρνηθεί να υπογράψει τα πρακτικά, ενεργείται εις βάρος του αναπλειστηριασμός σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 9 του άρθρου 10 του Ν. 4061/12.

9. Τρόπος διεξαγωγής της δημοπρασίας

Η δημοπρασία διεξάγεται και διευθύνεται από την Επιτροπή δημοπρασίας, οι δε προσφορές των πλειοδοτών απευθύνονται προς την Επιτροπή αυτή, η οποία τις επαναλαμβάνει μεγαλόφωνα και τις αναγράφει στα πρακτικά, κατά σειρά, μαζί με το ονοματεπώνυμο του πλειοδότη. Κάθε προσφορά είναι υποχρεωτική για τον πλειοδότη.

10. Επανάληψη της δημοπρασίας

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται στις κάτωθι περιπτώσεις:

α) Όταν αποβεί άκαρπη, λόγω μη εμφάνισης πλειοδοτών ή λόγω μη επίτευξης του τιμήματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3. Στην περίπτωση αυτή η τιμή εκκίνησης . ελάχιστης προσφοράς . δεν μπορεί να είναι χαμηλότερη από το εβδομήντα τοις εκατό (70%) της αρχικής τιμής εκκίνησης.

β) Σε περίπτωση που η διαδικασία κριθεί άκυρη λόγω παράβασης ουσιώδους τύπου αυτής.

γ) Όταν ο τελευταίος πλειοδότης αρνηθεί να υπογράψει τα πρακτικά μετά την κατακύρωση. Στην περίπτωση αυτή η πλειοδοσία επαναλαμβάνεται εις βάρος του τελευταίου πλειοδότη, ο οποίος υποχρεούται σε καταβολή αποζημίωσης, το ύψος της οποίας ορίζεται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Δημοπρασίας, στο τετραπλάσιο της τελικής τιμής κατακύρωσης. Το ποσό αυτό βεβαιώνεται στην οικεία Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία, ως έσοδο του Δημοσίου.

11. Λοιποί όροι μίσθωσης

α. Ο παραχωρησιούχος οφείλει να χρησιμοποιεί το ακίνητο για τη χρήση για την οποία του παραχωρήθηκε. Απαγορεύεται η εκμίσθωση, καθώς και η παραχώρηση της χρήσης καθ' οιοδήποτε τρόπο σε τρίτο πρόσωπο, εκτός και αν συναινέσει, εγγράφως, το όργανο που εξέδωσε την απόφαση παραχώρησης.

β. Ο παραχωρησιούχος υποχρεούται να κάνει καλή χρήση του ακινήτου. Απαγορεύεται η κατάληψη άλλων χώρων γύρω από το παραχωρούμενο ακίνητο και η τοποθέτηση σε αυτό μηχανημάτων εύφλεκτων ή εκρηκτικών υλών ή αντικειμένων, που μπορεί να βλάψουν το ακίνητο ή να ρυπαίνουν σοβαρά το περιβάλλον.

γ. Ο παραχωρησιούχος υποχρεούται να καταβάλλει κάθε δαπάνη που βαρύνει το ακίνητο σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

δ. Σε όλη τη διάρκεια της παραχώρησης της χρήσης, ο παραχωρησιούχος έχει την αποκλειστική ευθύνη συντήρησης και επισκευής ζημιών ή βλαβών του παραχωρούμενου ακινήτου. Οποιαδήποτε τροποποίηση, προσθήκη ή μεταρρύθμιση παραμένει προς όφελος του παραχωρούμενου ακινήτου, χωρίς κανένα απολύτως δικαίωμα για αφαίρεση ή υποχρέωση για αποζημίωση του παραχωρησιούχου.

ε. Αν ο παραχωρησιούχος αποχωρήσει, πριν από την λήξη της παραχώρησης της χρήσης, οφείλει να καταβάλει το τίμημα που αναλογεί σε ένα (1) έτος.

στ. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής του τιμήματος ή άλλης σχετικής δαπάνης που βαρύνει τον παραχωρησιούχο ή παράβασης οποιουδήποτε όρου της παραχώρησης χρήσης, ανακαλείται η απόφαση παραχώρησης και η εγγύηση που δόθηκε καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου.

ζ. Κατά τη λήξη της παραχώρησης χρήσης, ο παραχωρησιούχος υποχρεούται, χωρίς όχληση, να αποχωρήσει από το παραχωρούμενο ακίνητο και να το παραδώσει στην αρμόδια Υπηρεσία. Εφόσον διαπιστωθεί ότι τηρήθηκαν οι όροι της παραχώρησης, η εγγύηση επιστρέφεται στον παραχωρησιούχο. Για τη λήξη της παραχώρησης χρήσης συντάσσεται πρωτόκολλο από το όργανο που εξέδωσε την πράξη παραχώρησης, το οποίο υπογράφεται από το ίδιο όργανο και τον παραχωρησιούχο.

η. Σε περίπτωση άρνησης του παραχωρησιούχου να εγκαταλείψει το ακίνητο, η οικεία Επιτροπή Ελέγχου και Νομιμότητας του άρθρου 17 του Ν. 4061/2012 επιβάλλει τα προβλεπόμενα διοικητικά μέτρα.

θ. Αν ανακληθεί η απόφαση παραχώρησης, λόγω παράβασης των όρων της, ο ενδιαφερόμενος δεν μπορεί να υποβάλλει νέα αίτηση για παραχώρηση χρήσης ακινήτου που διαχειρίζεται το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων πριν την παρέλευση τριών (3) ετών.

 

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΕΒΡΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΜΑΥΡΑΝΕΖΟΥΛΗ

Διαβάστηκε 1365 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 14 Απριλίου 2014 14:17

Φίλτρα Προκηρύξεων ανα Γεν. Δ/νση

Γεν. Δ/νσης Ανάπτυξιακού Προγραμματισμού

Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

Δ/νσης Περιβ/ντος & Χωρικού Σχεδιασµού

Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΑΜΘ

Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Δράμας

Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Καβάλας

Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ξάνθης

Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ροδόπης

Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Έβρου

Γεν. Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας

Δ/νσης Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Δ/νσης Εξυπηρέτησης του Πολίτη

Δ/νσης Διοίκησης ΠΑΜΘ

Δ/νσης Οικονομικού ΠΑΜΘ

Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού ΠΕ Δράμας

Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού ΠΕ Καβάλας

Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού ΠΕ Ξάνθης

Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού ΠΕ Έβρου

Γεν. Δ/νσης Αγρ. Οικον. & Κτηνιατρικής

Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας ΠΑΜΘ

Δ/νσης Κτηνιατρικής ΠΑΜΘ

Δ/νσης Πολιτικής Γης ΠΑΜΘ

Δ/νσης Αγρ. Οικον. & Κτηνιατρικής ΠΕ Δράμας

Δ/νσης Αγρ. Οικον. & Κτηνιατρικής ΠΕ Καβάλας

Δ/νσης Αγρ. Οικον. & Κτηνιατρικής ΠΕ Ξάνθης

Δ/νσης Αγρ. Οικον. & Κτηνιατρικής ΠΕ Ροδόπης

Δ/νσης Αγρ. Οικον. & Κτηνιατρικής ΠΕ Έβρου

Δ/νσης Αγρ. Οικον. & Κτηνιατρικής ΠΕ Έβρου Ορεστιάδας

Γεν. Δ/νσης Ανάπτυξης

Δ/νσης Βιομηχανίας & Ενέργειας

Δ/νσης Διά Βίου Μάθησης Απασχόλησης

Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Δράμας

Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Καβάλας

Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Ξάνθης

Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Ροδόπης

Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Έβρου

Γεν. Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών

Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕ Δράμας

Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕ Καβάλας

Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕ Ξάνθης

Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕ Ροδόπης

Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕ Έβρου

Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕ Έβρου Ορεστιάδας

Γεν. Δ/νσης Δημ. Υγείας & Κοιν. Μέριμνας

Δ/νσης Δημόσιας Υγείας ΠΑΜΘ

Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας ΠΑΜΘ

Δ/νσης Δημ. Υγείας & Κοιν. Μέριμνας ΠΕ Δράμας

Δ/νσης Δημ. Υγείας & Κοιν. Μέριμνας ΠΕ Καβάλας

Δ/νσης Δημ. Υγείας & Κοιν. Μέριμνας ΠΕ Ξάνθης

Δ/νσης Δημ. Υγείας & Κοιν. Μέριμνας ΠΕ Ροδόπης

Δ/νσης Δημ. Υγείας & Κοιν. Μέριμνας ΠΕ Έβρου

Γραφείο Περιφερειάρχη / Αντιπεριφερειαρχών

Γραφείο Περιφερειάρχη

Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Καβάλας

Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ροδόπης

Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Έβρου

Αυτοτελής Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή