Προκηρύξεις ΠΕ Έβρου

Επαναληπτική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση, κατόπιν διαπραγμάτευσης των άγονων δρομολ. μεταφοράς μαθητών Π/θμιας Εκπ. Π.Ε. Έβρου με Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα (ταξί) & λεωφορεία για το σχολικό έτος 2015-2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ

Αλεξανδρούπολη 11/9/2015

Αριθ. πρωτ. οικ.3871

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για την ανάθεση, κατόπιν διαπραγμάτευσης, των άγονων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου με Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα (ταξί) & λεωφορεία για το σχολικό έτος 2015-2016 της αριθμ.3657/1-9-2015 αρχικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ήτοι των δρομολογίων: 1.ΠΕΡΑΜΑ - ΚΟΜΑΡΟΣ –ΑΥΡΑ - ΑΤΑΡΝΗ – ΑΥΡΑ και 2.ΑΙΣΥΜΗ – ΑΒΑΝΤΑΣ.

Η Περιφερειακή Ενότητα Έβρου, έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3852 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου» (ΦΕΚ 150 Α΄/10-7-2007)

3. Τις διατάξεις του Π.Δ.144/2010 (ΦΕΚ 237/Α/2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 7 και του άρθρου 9 του Ν. 4089/2012 (ΦΕΚ 206 Α΄/26-10-2012) «Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μεταφορά Μαθητών για το σχολικό έτος 2012-2013 (Α΄ 171)», μεταφορά αρμοδιότητας στις Περιφέρειες και άλλες διατάξεις».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν.2672/1998 (Α΄290) άρθρο 14 «Διακίνηση εγγράφων με ηλεκτρονικά μέσα (τηλεομοιοτυπία - ηλεκτρονικό ταχυδρομείο).

6. Τις διατάξεις του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο - Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις».

7. Τις διατάξεις του Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/95) «Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα αρθ.21 και 23 του ν.3871/2010 (ΦΕΚ 141/Α/2010).

8. Τις διατάξεις του Ν.2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α/1995) «Περί Προμηθειών του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».

9. Τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν.2198/1994 (ΦΕΚ 247/Α/1994) «Παρακράτηση φόρου εισοδήματος από Εμπορικές Επιχειρήσεις».

10. Την υπ' αριθ. 24001/11-06-2013 ΚΥΑ ΑΔΑ: ΒΕΖΔΝ-Ω2Σ (ΦΕΚ 1449/Β'/14-06-2013) «Μεταφορά μαθητών δημόσιων σχολείων από τις Περιφέρειες»

11. Τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 17 του Ν.4286/2014 (ΦΕΚ 194/Α/19-9-2014) «Γενικές διατάξεις για τη δημιουργία συστήματος αμοιβών νοσοκομείων - σύσταση και καταστατικό της εταιρείας με την επωνυμία «Εταιρεία συστήματος αμοιβών νοσοκομείων ανώνυμη εταιρεία» - Προσαρμογή στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/39/ΕΕ της επιτροπής της 26ης Νοεμβρίου 2012 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/17/ΕΚ και λοιπές διατάξεις»

12. Τις διατάξεις του άρθρου 49 του Ν4274/2014 (ΦΕΚ 147/Α/14-07-2014) "Ρυθμίσεις Ποινικού και Σωφρονιστικού Δικαίου και άλλες διατάξεις''

13. Τις διατάξεις του άρθρου 157 (παρ. β) και του άρθρου 201 (παρ.5) του Ν.4281/2014 (ΦΕΚ 160Α/8-8-2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις»

14. Τα αριθ.πρωτ.3119/27-7-215 & 3326/29-7-2015 έγγραφα της Δ/νσης Ανάπτυξης με τα οποία προέκυψε η ανάγκη πραγματοποίησης νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών

15. Τις αριθ. πρωτ.3457/13-8-15 και 3462/13-8-15 αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης οι οποίες καταχωρήθηκαν με α/α 809, 810 αντίστοιχα, στο βιβλίο εγκρίσεων & πληρωμών της ΥΔΕ.

16. Την αριθμ. 128/2015 (ΑΔΑ:7ΡΕΗ7ΛΒ-ΓΩΠ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Α.Μ.Θ. περί εγκρίσεως προσφυγής στην διαδικασία διαπραγμάτευσης για την ανάθεση των νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Π/θμιας & Δ/θμιας εκπαίδευσης Π.Ε. Έβρου για το σχολικό έτος 2015-2016

17. Την αριθμ.πρωτ.3657/1-9-2015 Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση, κατόπιν διαπραγμάτευσης, επτά νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Π/θμιας & Δ/θμιας εκπαίδευσης Π.Ε. Έβρου για το σχολικό έτος 2015-2016

18. Το γεγονός ότι προέκυψαν άγονα δρομολόγια μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας διαπραγμάτευσης

Καλεί

Όλους τους ενδιαφερόμενους να συμμετέχουν στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή (μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό %) υποβάλλοντας προσφορά για τα παρακάτω δρομολόγια μεταφοράς μαθητών της Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Π.Ε. Έβρου για το σχολικό έτος 2015-2016 με Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα (ταξί) & λεωφορεία.

Δείτε το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης pdf

Με εντολή Περιφερειάρχη

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης

Βασίλειος Τερζούδης

Διαβάστηκε 987 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου 2015 09:37

Φίλτρα Προκηρύξεων ανα Γεν. Δ/νση

Γεν. Δ/νσης Ανάπτυξιακού Προγραμματισμού

Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

Δ/νσης Περιβ/ντος & Χωρικού Σχεδιασµού

Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΑΜΘ

Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Δράμας

Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Καβάλας

Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ξάνθης

Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ροδόπης

Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Έβρου

Γεν. Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας

Δ/νσης Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Δ/νσης Εξυπηρέτησης του Πολίτη

Δ/νσης Διοίκησης ΠΑΜΘ

Δ/νσης Οικονομικού ΠΑΜΘ

Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού ΠΕ Δράμας

Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού ΠΕ Καβάλας

Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού ΠΕ Ξάνθης

Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού ΠΕ Έβρου

Γεν. Δ/νσης Αγρ. Οικον. & Κτηνιατρικής

Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας ΠΑΜΘ

Δ/νσης Κτηνιατρικής ΠΑΜΘ

Δ/νσης Πολιτικής Γης ΠΑΜΘ

Δ/νσης Αγρ. Οικον. & Κτηνιατρικής ΠΕ Δράμας

Δ/νσης Αγρ. Οικον. & Κτηνιατρικής ΠΕ Καβάλας

Δ/νσης Αγρ. Οικον. & Κτηνιατρικής ΠΕ Ξάνθης

Δ/νσης Αγρ. Οικον. & Κτηνιατρικής ΠΕ Ροδόπης

Δ/νσης Αγρ. Οικον. & Κτηνιατρικής ΠΕ Έβρου

Δ/νσης Αγρ. Οικον. & Κτηνιατρικής ΠΕ Έβρου Ορεστιάδας

Γεν. Δ/νσης Ανάπτυξης

Δ/νσης Βιομηχανίας & Ενέργειας

Δ/νσης Διά Βίου Μάθησης Απασχόλησης

Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Δράμας

Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Καβάλας

Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Ξάνθης

Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Ροδόπης

Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Έβρου

Γεν. Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών

Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕ Δράμας

Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕ Καβάλας

Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕ Ξάνθης

Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕ Ροδόπης

Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕ Έβρου

Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕ Έβρου Ορεστιάδας

Γεν. Δ/νσης Δημ. Υγείας & Κοιν. Μέριμνας

Δ/νσης Δημόσιας Υγείας ΠΑΜΘ

Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας ΠΑΜΘ

Δ/νσης Δημ. Υγείας & Κοιν. Μέριμνας ΠΕ Δράμας

Δ/νσης Δημ. Υγείας & Κοιν. Μέριμνας ΠΕ Καβάλας

Δ/νσης Δημ. Υγείας & Κοιν. Μέριμνας ΠΕ Ξάνθης

Δ/νσης Δημ. Υγείας & Κοιν. Μέριμνας ΠΕ Ροδόπης

Δ/νσης Δημ. Υγείας & Κοιν. Μέριμνας ΠΕ Έβρου

Γραφείο Περιφερειάρχη / Αντιπεριφερειαρχών

Γραφείο Περιφερειάρχη

Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Καβάλας

Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ροδόπης

Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Έβρου

Αυτοτελής Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή