Προκηρύξεις ΠΕ Έβρου

Προκήρυξη πλήρωσης μίας (01) θέσης Ειδικού Συμβούλου Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Έβρου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ &ΘΡΑΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ

Ταχ.Δ/νση : Καραολή –Δημητρίου 40

Ταχ. Κώδικας : 681 00 Αλεξ/πολη

Πληροφορίες : Β.Αρβαντά

Tηλ : 25513-50470

Fax : 25513-50417


Αλεξανδρούπολη 03/10/2014

Αριθμ. Πρωτ. : οικ. 4764

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΙΑΣ(1) ΘΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α. Του άρθρου 243 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α'/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης»

β. Των παραγράφων 5 έως και 13 του άρθρου 67 του Ν.1416/1984 (ΦΕΚ 18/τ.Α'/21-2-1984)

γ. Του άρθρου 34 εδ.β' του πδ144/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας ΑΜΘ»ΦΕΚ 237/Α/27-12-2010

δ. Την περ.ι της παρ.2 του άρθρου 14 του Ν.2190/94 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28/τ.Α/3-3-94), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2 του Ν.3812/2009 (ΦΕΚ 234/τ.Α'/28-12-2009) «Αναμόρφωση του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις»

ε.Του Ν.4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο- βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».

στ. Της Παραγράφου ΣΤ/Υποπαράγραφος ΣΤ1 του ν. 4093/12 (ΦΕΚ 222/τ.Α'/12-11-2012) «Εγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016- Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016».

ζ. Του άρθρου 4 της Π.Υ.Σ. 33/2006 (ΦΕΚ 280/τ.Α'/2006), όπως ισχύει,

η. Της με αριθ.πρωτ. 74802/29-12-2010 εγκυκλίου (αριθ.55) του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Θ. Το με αρ.πρωτ.οικ28115/12-7-2012 έγγραφο της Δ/νσης Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ:Β41ΞΝ-ΤΥΓ),βάσει του οποίου δεν απαιτείται ούτε μετά την ισχύ του ν.4057/2012 έγκριση για το προσωπικό ειδικών θέσεων των ΟΤΑ α΄και β' βαθμού, καθώς εξομοιώνεται από άποψη συνεπειών με τους μετακλητούς υπαλλήλους.

2. Τη με αρ.πρωτ. ΔΟ οικ 3967/16-9-2014 Βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικού της Περιφέρειας ΑΜΘ περί ύπαρξης πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του κατωτέρω προσωπικού ειδικών θέσεων στον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, οικονομικού έτους 2014.

3. Τις υπ'αριθμ.πρωτ. 221/22-1-2014 (ΑΔΑ ΒΙΨΕ7ΛΒ -484 ) , 223/2-1-2014 (ΑΔΑ ΒΙΨΕ7ΛΒ-69Θ), 229/22-1-2014 (ΑΔΑ ΒΙΨΕ7ΛΒ-ΓΔ2) και 231/22-1-2014 (ΑΔΑ ΒΙΨΕ7ΛΒ-Τ71)αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης της Δ/νσης Οικονομικού ΠΑΜΘ με τις οποίες εγκρίθηκε η δέσμευση των σχετικών πιστώσεων στον Προϋπολογισ-μό της ΠΑΜΘ οικ έτους 2014 στους ΚΑΕ0072.0211,0213,0291,0292 , που καταχωρήθηκαν στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της ΥΔΕ Ν. Ροδόπης με α/α 2/23-1-2014,4/23-1-2014,10/23-1-2014 και 12/23-1-2014 αντίστοιχα

4. Την με αρ. πρωτ. 4865/17-9-2014 Βεβαίωση της ΥΔΕ ν. Ροδόπης

5. Την ανάγκη πρόσληψης ενός (1) ειδικού συμβούλου για την στελέχωση του γραφείου του Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και τη συνεπικουρία του έργου του

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συμβούλου για τη συνεπικουρία του έργου του Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Έβρου της Π.Α.Μ.& Θ. με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Δείτε το πλήρες κείμενο της προκήρυξης pdf

 

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕ ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ

Διαβάστηκε 979 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 03 Οκτωβρίου 2014 10:21

Φίλτρα Προκηρύξεων ανα Γεν. Δ/νση

Γεν. Δ/νσης Ανάπτυξιακού Προγραμματισμού

Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

Δ/νσης Περιβ/ντος & Χωρικού Σχεδιασµού

Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΑΜΘ

Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Δράμας

Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Καβάλας

Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ξάνθης

Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ροδόπης

Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Έβρου

Γεν. Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας

Δ/νσης Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Δ/νσης Εξυπηρέτησης του Πολίτη

Δ/νσης Διοίκησης ΠΑΜΘ

Δ/νσης Οικονομικού ΠΑΜΘ

Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού ΠΕ Δράμας

Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού ΠΕ Καβάλας

Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού ΠΕ Ξάνθης

Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού ΠΕ Έβρου

Γεν. Δ/νσης Αγρ. Οικον. & Κτηνιατρικής

Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας ΠΑΜΘ

Δ/νσης Κτηνιατρικής ΠΑΜΘ

Δ/νσης Πολιτικής Γης ΠΑΜΘ

Δ/νσης Αγρ. Οικον. & Κτηνιατρικής ΠΕ Δράμας

Δ/νσης Αγρ. Οικον. & Κτηνιατρικής ΠΕ Καβάλας

Δ/νσης Αγρ. Οικον. & Κτηνιατρικής ΠΕ Ξάνθης

Δ/νσης Αγρ. Οικον. & Κτηνιατρικής ΠΕ Ροδόπης

Δ/νσης Αγρ. Οικον. & Κτηνιατρικής ΠΕ Έβρου

Δ/νσης Αγρ. Οικον. & Κτηνιατρικής ΠΕ Έβρου Ορεστιάδας

Γεν. Δ/νσης Ανάπτυξης

Δ/νσης Βιομηχανίας & Ενέργειας

Δ/νσης Διά Βίου Μάθησης Απασχόλησης

Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Δράμας

Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Καβάλας

Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Ξάνθης

Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Ροδόπης

Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Έβρου

Γεν. Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών

Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕ Δράμας

Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕ Καβάλας

Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕ Ξάνθης

Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕ Ροδόπης

Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕ Έβρου

Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕ Έβρου Ορεστιάδας

Γεν. Δ/νσης Δημ. Υγείας & Κοιν. Μέριμνας

Δ/νσης Δημόσιας Υγείας ΠΑΜΘ

Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας ΠΑΜΘ

Δ/νσης Δημ. Υγείας & Κοιν. Μέριμνας ΠΕ Δράμας

Δ/νσης Δημ. Υγείας & Κοιν. Μέριμνας ΠΕ Καβάλας

Δ/νσης Δημ. Υγείας & Κοιν. Μέριμνας ΠΕ Ξάνθης

Δ/νσης Δημ. Υγείας & Κοιν. Μέριμνας ΠΕ Ροδόπης

Δ/νσης Δημ. Υγείας & Κοιν. Μέριμνας ΠΕ Έβρου

Γραφείο Περιφερειάρχη / Αντιπεριφερειαρχών

Γραφείο Περιφερειάρχη

Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Καβάλας

Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ροδόπης

Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Έβρου

Αυτοτελής Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή