Προκηρύξεις ΠΕ Έβρου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου σύμβασης μεταφοράς μαθητών Π/θμιας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ


Αλεξανδρούπολη 30-1-2015

Αριθ. πρωτ. οικ.472

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για την επιλογή αναδόχου σύμβασης για νέο δρομολόγιο μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου με ταξί για το σχολικό έτος 2014-2015 κατόπιν διαπραγμάτευσης, συνολικού προϋπολογισμού 987,70€ χωρίς φπα.

Η Περιφερειακή Ενότητα Έβρου, έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3852 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Το Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου» (ΦΕΚ 150 Α΄/10-7-2007)

3. Το Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005

4. Την υπ' αριθ. 24001/11-06-2013 ΚΥΑ ΑΔΑ: ΒΕΖΔΝ-Ω2Σ (ΦΕΚ 1449/Β'/14-06-2013) «Μεταφορά μαθητών δημόσιων σχολείων από τις Περιφέρειες»

5. Το άρθρο 100 του Ν. 4182/2013 (ΦΕΚ 185 Α/10-9-2013) «Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις»

6. Το άρθρο 157 (παρ. β) και το άρθρο 201 (παρ.5) του Ν.4281/2014 (ΦΕΚ 160Α/8-8-2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις»

7. Το αριθ.104/14-1-2015 έγγραφο της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Έβρου σύμφωνα με το οποίο προκύπτει η ανάγκη μεταφοράς τριών μαθητών από την σχολική τους μονάδα (Δ.Σ. Κυπρίνου) προς τον τόπο κατοικίας τους το Φυλάκιο.

Καλεί

τους ενδιαφερόμενους να συμμετέχουν στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή υποβάλλοντας προσφορά για το παρακάτω νέο δρομολόγιο μεταφοράς μαθητών της Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Π.Ε. Έβρου για το σχολικό έτος 2014-2015 με μισθωμένο ταξί:

img1

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλουν την προσφορά τους σε κλειστό φάκελο στον οποίο θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του προσφέροντα ή η επωνυμία του νομικού προσώπου και η φράση «Προσφορά για τη διαπραγμάτευση της 6ης Φεβρουάριου 2015 για το νέο δρομολόγιο μεταφοράς μαθητών της Π.Ε. Έβρου με μισθωμένο ταξί».

Ο φάκελος να περιέχει:

α) Υπεύθυνη Δήλωση

β) Οικονομική προσφορά

σύμφωνα με τα συνημμένα στην πρόσκληση Υποδείγματα.

Η προσφερόμενη τιμή του δρομολογίου να μην υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη χωρίς φπα του δρομολογίου του πίνακα.

Κριτήριο κατακύρωσης για το δρομολόγιο είναι η χαμηλότερη τιμή. Ο προσφέροντας στον οποίο θα κατακυρωθεί το δρομολόγιο υποχρεούται πριν την υπογραφή της σύμβασης να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ποσοστού 5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς φπα.

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την Προσφορά τους είτε καταθέτοντάς την αυτοπροσώπως είτε αποστέλλοντάς την ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) καθημερινά από τις 8.00 έως 15.00 μ.μ στο Τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Α.Μ.Θ. (Περιφερειακής Ενότητας Έβρου), 4ος όροφος, γραφείο 5, Καραολή και Δημητρίου 40, 68100 Αλεξανδρούπολη, και έως την Παρασκευή, 6/2/2015 και ώρα 10:00.

Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής, οι προσφορές παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στην Π.Α.Μ.Θ – Π.Ε. Έβρου το αργότερο μέχρι την ημερομηνία και ώρα όπως ορίζονται παραπάνω.

Ημερομηνία διεξαγωγής της διαπραγμάτευσης: Παρασκευή, 6/2/2015 και ώρα 10:30 στο Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού, Γραφείο 5, 4ος όροφος της Περιφέρειας Α.Μ.Θ – Π.Ε. Έβρου, Καραολή & Δημητρίου 40, 68100 Αλεξανδρούπολη.

Πληροφορίες και τυχόν διευκρινήσεις παρέχονται από το Τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Α.Μ.Θ. (Π.Ε. Έβρου) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλ: 25513-57215, 25513-50470, fax: 25513-50404.

Με εντολή Περιφερειάρχη

Η Προϊσταμένη Δ/νσης

Βάγια Αρβαντά

 Υπεύθυνη Δήλωση pdf

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς pdf 

Διαβάστηκε 1015 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 05 Μαρτίου 2015 14:28

Φίλτρα Προκηρύξεων ανα Γεν. Δ/νση

Γεν. Δ/νσης Ανάπτυξιακού Προγραμματισμού

Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

Δ/νσης Περιβ/ντος & Χωρικού Σχεδιασµού

Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΑΜΘ

Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Δράμας

Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Καβάλας

Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ξάνθης

Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ροδόπης

Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Έβρου

Γεν. Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας

Δ/νσης Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Δ/νσης Εξυπηρέτησης του Πολίτη

Δ/νσης Διοίκησης ΠΑΜΘ

Δ/νσης Οικονομικού ΠΑΜΘ

Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού ΠΕ Δράμας

Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού ΠΕ Καβάλας

Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού ΠΕ Ξάνθης

Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού ΠΕ Έβρου

Γεν. Δ/νσης Αγρ. Οικον. & Κτηνιατρικής

Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας ΠΑΜΘ

Δ/νσης Κτηνιατρικής ΠΑΜΘ

Δ/νσης Πολιτικής Γης ΠΑΜΘ

Δ/νσης Αγρ. Οικον. & Κτηνιατρικής ΠΕ Δράμας

Δ/νσης Αγρ. Οικον. & Κτηνιατρικής ΠΕ Καβάλας

Δ/νσης Αγρ. Οικον. & Κτηνιατρικής ΠΕ Ξάνθης

Δ/νσης Αγρ. Οικον. & Κτηνιατρικής ΠΕ Ροδόπης

Δ/νσης Αγρ. Οικον. & Κτηνιατρικής ΠΕ Έβρου

Δ/νσης Αγρ. Οικον. & Κτηνιατρικής ΠΕ Έβρου Ορεστιάδας

Γεν. Δ/νσης Ανάπτυξης

Δ/νσης Βιομηχανίας & Ενέργειας

Δ/νσης Διά Βίου Μάθησης Απασχόλησης

Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Δράμας

Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Καβάλας

Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Ξάνθης

Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Ροδόπης

Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Έβρου

Γεν. Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών

Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕ Δράμας

Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕ Καβάλας

Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕ Ξάνθης

Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕ Ροδόπης

Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕ Έβρου

Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕ Έβρου Ορεστιάδας

Γεν. Δ/νσης Δημ. Υγείας & Κοιν. Μέριμνας

Δ/νσης Δημόσιας Υγείας ΠΑΜΘ

Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας ΠΑΜΘ

Δ/νσης Δημ. Υγείας & Κοιν. Μέριμνας ΠΕ Δράμας

Δ/νσης Δημ. Υγείας & Κοιν. Μέριμνας ΠΕ Καβάλας

Δ/νσης Δημ. Υγείας & Κοιν. Μέριμνας ΠΕ Ξάνθης

Δ/νσης Δημ. Υγείας & Κοιν. Μέριμνας ΠΕ Ροδόπης

Δ/νσης Δημ. Υγείας & Κοιν. Μέριμνας ΠΕ Έβρου

Γραφείο Περιφερειάρχη / Αντιπεριφερειαρχών

Γραφείο Περιφερειάρχη

Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Καβάλας

Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ροδόπης

Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Έβρου

Αυτοτελής Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή