Προκηρύξεις ΠΕ Έβρου

Περίληψη διακήρυξης του Έργου "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ & ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΦΘΟΡΩΝ ΣΤΟ ΕΠ.ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ με αριθμ.3α:Οικισμός Κιρκης μέχρι τον ανισόπεδο κόμβο Αλεξ/πολης-Εγνατίας"

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔ. & ΘΡΑΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜ/ΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. Η-5817

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

1. Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατ. Μακεδ. – Θράκης, σύμφωνα με την υπ' αρίθμ. 419/18-06-2015 απόφασή της, προκηρύσσει πρόχειρο ανοιχτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό για την επιλογή Εργοληπτικής Επιχείρησης για την κατασκευή του Έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ & ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΦΘΟΡΩΝ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ με αριθμ. 3α: "Οικισμός Κίρκης μέχρι τον ανισόπεδο κόμβο Αλεξ/πολης - Εγνατίας"»

Το έργο κατατάσσεται στην κατηγορία των εργασιών ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ, με προϋπολογισμό 73.500,00€ με Φ.Π.Α. και 59.755,90 € χωρίς Φ.Π.Α. και αναθεωρήσεις (με δαπάνη εργασιών με Ε.Ο & Γ.Ε. και απρόβλεπτα).

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (διακήρυξη, Ε.Σ.Υ., κλπ) από την έδρα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Έβρου (Ι. Δραγούμη 1, Αλεξανδρούπολη), μέχρι 27- 07-2015.

Για την παραλαβή των τευχών οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν την δαπάνη αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε 20,00 €. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά τον εγκεκριμένο από της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων υπόδειγμα τύπου "Β".

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2551355800, FAX επικοινωνίας 2551355835, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Παπαδοπούλου Ελένη.

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 28- 07 -2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 10η πρωινή (λήξη επίδοσης προσφοράς), και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με πρόχειρο ανοιχτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό, προσφορά με «επί μέρους ποσοστά έκπτωσης» του Άρθρου 6 του Ν.3669 ΦΕΚ A116/18.6.2008 (ΚΔΕ.)

4. Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις:

Α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.Ε.Π. που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου ήτοι:

Την τάξη Α1 και άνω εντός και εκτός Νομού Έδρας και δηλωμένο για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ, καθώς και Εργοληπτικές Επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα Μητρώα Περιφερειακής Ενότητας Έβρου των αντίστοιχων κατηγοριών.

Β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία προερχόμενοι από κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ) του παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.) , στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου (Μ.Ε.Ε.Π.)

Γ) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι προερχόμενοι από ως ανωτέρω (Β) κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο.

5. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 1.195,12 € η οποία θα πρέπει να έχει εκδοθεί από το ΤΣΜΕΔΕ η από Τράπεζες που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα και στα κράτη μέλη της Ε.Ε. σύμφωνα με τους όρους που κυρώθηκε με τον Ν2513/1997, και να απευθύνεται προς την Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Έβρου και με ισχύ τουλάχιστον έξι (6) μηνών και 30 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού.

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες.

6. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του ΣΑΕΠ531 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) για την εκτέλεση του έργου και προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.

7. Η δαπάνη του έργου είναι εξασφαλισμένη σύμφωνα με την αριθμ. Πρωτ. 57127/827/18-05-2015 (ΑΔΑ: ΩΖ7Δ7ΛΒ-3ΝΑ) απόφαση του Περιφερειάρχη Περιφέρειας Α.Μ.Θ. για την διάθεση πίστωσης του υποέργου σε βάρος του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ (ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 2012ΕΠ03100000) της ΠΑΜΘ της ΠΕ ΈΒΡΟΥ (με Κ.Α.Ε. 2014ΕΠ53100006 της ΣΑΕΠ 531).

8. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης.


ΚΟΜΟΤΗΝΗ 18 - 06 -2015

Ο Πρόεδρος της Οικον. Επιτροπής Α.Μ.Θ.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ

Διαβάστηκε 935 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 23 Ιουλίου 2015 14:35

Φίλτρα Προκηρύξεων ανα Γεν. Δ/νση

Γεν. Δ/νσης Ανάπτυξιακού Προγραμματισμού

Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

Δ/νσης Περιβ/ντος & Χωρικού Σχεδιασµού

Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΑΜΘ

Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Δράμας

Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Καβάλας

Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ξάνθης

Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ροδόπης

Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Έβρου

Γεν. Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας

Δ/νσης Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Δ/νσης Εξυπηρέτησης του Πολίτη

Δ/νσης Διοίκησης ΠΑΜΘ

Δ/νσης Οικονομικού ΠΑΜΘ

Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού ΠΕ Δράμας

Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού ΠΕ Καβάλας

Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού ΠΕ Ξάνθης

Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού ΠΕ Έβρου

Γεν. Δ/νσης Αγρ. Οικον. & Κτηνιατρικής

Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας ΠΑΜΘ

Δ/νσης Κτηνιατρικής ΠΑΜΘ

Δ/νσης Πολιτικής Γης ΠΑΜΘ

Δ/νσης Αγρ. Οικον. & Κτηνιατρικής ΠΕ Δράμας

Δ/νσης Αγρ. Οικον. & Κτηνιατρικής ΠΕ Καβάλας

Δ/νσης Αγρ. Οικον. & Κτηνιατρικής ΠΕ Ξάνθης

Δ/νσης Αγρ. Οικον. & Κτηνιατρικής ΠΕ Ροδόπης

Δ/νσης Αγρ. Οικον. & Κτηνιατρικής ΠΕ Έβρου

Δ/νσης Αγρ. Οικον. & Κτηνιατρικής ΠΕ Έβρου Ορεστιάδας

Γεν. Δ/νσης Ανάπτυξης

Δ/νσης Βιομηχανίας & Ενέργειας

Δ/νσης Διά Βίου Μάθησης Απασχόλησης

Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Δράμας

Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Καβάλας

Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Ξάνθης

Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Ροδόπης

Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Έβρου

Γεν. Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών

Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕ Δράμας

Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕ Καβάλας

Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕ Ξάνθης

Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕ Ροδόπης

Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕ Έβρου

Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕ Έβρου Ορεστιάδας

Γεν. Δ/νσης Δημ. Υγείας & Κοιν. Μέριμνας

Δ/νσης Δημόσιας Υγείας ΠΑΜΘ

Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας ΠΑΜΘ

Δ/νσης Δημ. Υγείας & Κοιν. Μέριμνας ΠΕ Δράμας

Δ/νσης Δημ. Υγείας & Κοιν. Μέριμνας ΠΕ Καβάλας

Δ/νσης Δημ. Υγείας & Κοιν. Μέριμνας ΠΕ Ξάνθης

Δ/νσης Δημ. Υγείας & Κοιν. Μέριμνας ΠΕ Ροδόπης

Δ/νσης Δημ. Υγείας & Κοιν. Μέριμνας ΠΕ Έβρου

Γραφείο Περιφερειάρχη / Αντιπεριφερειαρχών

Γραφείο Περιφερειάρχη

Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Καβάλας

Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ροδόπης

Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Έβρου

Αυτοτελής Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή