Προκηρύξεις ΠΕ Έβρου

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την ανάθεση του έργου 2ου Υποέργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΝΗΣΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ» του έργου: «ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗ» ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΝΗΣΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -ΘΡΑΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ,

ΠΕΡΙΒ. ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ


Αλεξανδρουπολη 07 –06 - 2013

Αρ Πρωτ: Η-4344


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

1. H Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -ΘΡΑΚΗΣ προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου 2ου Υποέργου:"ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΝΗΣΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ» του έργου: «ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΝΗΣΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ, με προϋπολογισμό 800.000,00 ΕΥΡΩ. Το έργο είναι κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ή ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ με προϋπολογισμό 672.640,47€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΟΕ και απρόβλεπτα), χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α..

2. Στον Διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις : Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην 1η,2ηκαι 3η Τάξη για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ή ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) από την έδρα της υπηρεσίας Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Έβρου (Ίωνος Δραγούμη 1 Αλεξανδρούπολη ), μέχρι τις 27 /06 / 2013. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΥΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2551355815, FAX επικοινωνίας 25510-23376, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κα Σαρίδου Κωνσταντία

4. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 02/072013, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι επί μέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 6 του Ν 3669 / 08.

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 13.453.00€ και ισχύ τουλάχιστον 6 μηνών και 30 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 6 μήνες.

6. Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) : ΣΑΕ 081 / 8 με κωδικό (2012 ΣΕ08180001) και συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. μέσω του Ε.Γ.Τ.Α.Α. κωδικός ΟΠΣΑΑ 175034

7. Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής 5% στον Ανάδοχο, σύμφωνα με το άρθρο 51 παρ. 3.α. του Ν. 3669/08.

8. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας . ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ –ΘΡΑΚΗΣ

 

ΚΟΜΟΤΗΝΗ 23/05/2013

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΥΡΑΝΕΖΟΥΛΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Διαβάστηκε 1352 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 12 Ιουνίου 2013 08:08

Φίλτρα Προκηρύξεων ανα Γεν. Δ/νση

Γεν. Δ/νσης Ανάπτυξιακού Προγραμματισμού

Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

Δ/νσης Περιβ/ντος & Χωρικού Σχεδιασµού

Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΑΜΘ

Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Δράμας

Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Καβάλας

Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ξάνθης

Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ροδόπης

Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Έβρου

Γεν. Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας

Δ/νσης Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Δ/νσης Εξυπηρέτησης του Πολίτη

Δ/νσης Διοίκησης ΠΑΜΘ

Δ/νσης Οικονομικού ΠΑΜΘ

Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού ΠΕ Δράμας

Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού ΠΕ Καβάλας

Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού ΠΕ Ξάνθης

Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού ΠΕ Έβρου

Γεν. Δ/νσης Αγρ. Οικον. & Κτηνιατρικής

Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας ΠΑΜΘ

Δ/νσης Κτηνιατρικής ΠΑΜΘ

Δ/νσης Πολιτικής Γης ΠΑΜΘ

Δ/νσης Αγρ. Οικον. & Κτηνιατρικής ΠΕ Δράμας

Δ/νσης Αγρ. Οικον. & Κτηνιατρικής ΠΕ Καβάλας

Δ/νσης Αγρ. Οικον. & Κτηνιατρικής ΠΕ Ξάνθης

Δ/νσης Αγρ. Οικον. & Κτηνιατρικής ΠΕ Ροδόπης

Δ/νσης Αγρ. Οικον. & Κτηνιατρικής ΠΕ Έβρου

Δ/νσης Αγρ. Οικον. & Κτηνιατρικής ΠΕ Έβρου Ορεστιάδας

Γεν. Δ/νσης Ανάπτυξης

Δ/νσης Βιομηχανίας & Ενέργειας

Δ/νσης Διά Βίου Μάθησης Απασχόλησης

Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Δράμας

Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Καβάλας

Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Ξάνθης

Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Ροδόπης

Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Έβρου

Γεν. Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών

Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕ Δράμας

Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕ Καβάλας

Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕ Ξάνθης

Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕ Ροδόπης

Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕ Έβρου

Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕ Έβρου Ορεστιάδας

Γεν. Δ/νσης Δημ. Υγείας & Κοιν. Μέριμνας

Δ/νσης Δημόσιας Υγείας ΠΑΜΘ

Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας ΠΑΜΘ

Δ/νσης Δημ. Υγείας & Κοιν. Μέριμνας ΠΕ Δράμας

Δ/νσης Δημ. Υγείας & Κοιν. Μέριμνας ΠΕ Καβάλας

Δ/νσης Δημ. Υγείας & Κοιν. Μέριμνας ΠΕ Ξάνθης

Δ/νσης Δημ. Υγείας & Κοιν. Μέριμνας ΠΕ Ροδόπης

Δ/νσης Δημ. Υγείας & Κοιν. Μέριμνας ΠΕ Έβρου

Γραφείο Περιφερειάρχη / Αντιπεριφερειαρχών

Γραφείο Περιφερειάρχη

Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Καβάλας

Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ροδόπης

Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Έβρου

Αυτοτελής Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή