Διαβούλευση

ΜΠΕ για τροποποίηση της υπ’ αρ. 166804/11-3-2013 απόφασης Υπουργού Π.Ε.Κ.Α , για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων του υφιστάμενου έργου: «Αιολικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 24MW ,στη θέση «ΔΕΡΒΕΝΙ –ΜΙΚΡΟ ΔΕΡΒΕΝΙ – ΣΛΙΒΑ»

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Ανακοινώνει και Προσκαλεί

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της ΚΥΑ οικ 1649/45/15-01-2014 (ΦΕΚ 45/Β΄) τους πολίτες (κοινό, ενδιαφερόμενο κοινό) και φορείς εκπροσώπησής τους (οικείο Δημοτικό Συμβούλιο, Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης, Ποιότητας Ζωής, Συμβούλιο Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας), να λάβουν γνώση και να διατυπώσουν γραπτές απόψεις (σύμφωνα με το έντυπο υπό στοιχεία Δ11, που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Α της προαναφερόμενης ΚΥΑ) στα πλαίσια των γνωμοδοτήσεων και της έναρξης δημόσιας διαβούλευσης, επί του περιεχομένου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) αφορά για την τροποποίηση της υπ’ αριθμό 166804/11-3-2013 απόφασης Υπουργού Π.Ε.Κ.Α (ΑΔΑ ΒΕΔΔ0-Θ0Η), όπως έχει τροποποιηθεί για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων του υφιστάμενου έργου: «Αιολικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 24MW, στη θέση «ΔΕΡΒΕΝΙ – ΜΙΚΡΟ ΔΕΡΒΕΝΙ – ΣΛΙΒΑ» και συνοδά έργα αυτού στο Δήμο Αλεξανδρούπολης, Π.Ε.Έβρου, της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΗ ΔΕΡΒΕΝΙ ΤΡΑΪΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ Α.Ε.» ως προς τον σχεδιασμό εφαρμογής των αυτοματοποιημένων συστημάτων αποφυγής προσκρούσεων και την ενσωμάτωση πρόσθετων μέτρων για την προστασία της ορνιθοπανίδας. ΠΕΤ 1912233523.
Ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας για την κατάθεση γραπτών απόψεων των πολιτών και των φορέων εκπροσώπησής τους ορίζεται η 25-2-2020 και η ημερομηνία λήξης αυτής η 26-3-2020.
ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
Η υπηρεσία, στην οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για παροχή πληροφοριών και στοιχείων είναι το τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου τηλ. 25513 55817.

Η παραπάνω ανακοίνωση δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΘΡΑΚΗ του ΕΒΡΟΥ με αρθ. πρωτ ΔΔ 845/25-2-2020.

Κομοτηνή 25-2-2020
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ

Διαβάστηκε 473 φορές

Αναζήτηση Διαβούλευση

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή