Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις ΠΕ Ροδόπης

Έκθεση Ελέγχου - Επιθεώρησης (Ν. 3982/2011) σε ¨ ΧΑΣΑΝ ΣΕΝΝΟΥΡ του Χασάν¨

Σχετ.: α) Η υπ’ αριθμ. ΔΑ/Φ14.974/1031/04-09-2007 Ειδική δήλωση για απαλλαγή από την υποχρέωση εφοδιασμού με άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας, σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 3325/2005 (ΦΕΚ 68Α΄) του εργαστηρίου παραγωγής καφέ της ΧΑΣΑΝ ΣΕΝΝΟΥΡ του Χασάν.
β) Το υπ’ αριθμ. 1/2015 πρακτικό επιτροπής για επιλογή με τυχαία κλήρωση επιχειρήσεων στις οποίες θα πραγματοποιηθεί έλεγχος.
γ) Η υπ’ αριθ. Γ/ΟΙΚ/Φ14.974/1892/ 23-07-2015 εντολή διενέργειας ελέγχου – επιθεώρησης της Υπηρεσίας.

Οι κάτω υπάλληλοι :
α) Παναγιώτης Ψάλτης, ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών με Βαθμό Δ΄, Προϊστάμενος του Τμήματος Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων και
β) Αθανάσιος Κιοσές, ΤΕ Μηχανικών Γεωτεχνολογίας & Περιβάλλοντος με Βαθμό ΣΤ΄, υπάλληλος του Τμήματος Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων,
Κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 26, παρ.2 του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ Α΄ 82/2011) και του άρθρου 10 της Υ.Α. οικ.483/35/Φ.15/17-1-12(ΦΕΚ Β 158/2012), και μετά την (γ) σχετική εντολή ελέγχου του Προϊσταμένου της Δ/νσης Ανάπτυξης, διενήργησαν σήμερα 24-07-2015 επιθεώρηση στις εγκαταστάσεις της δραστηριότητας με τα παρακάτω στοιχεία:

1. Στοιχεία εγκατάστασης :
Επωνυμία : ¨ ΧΑΣΑΝ ΣΕΝΝΟΥΡ του Χασάν¨
Είδος εγκατάστασης: Εργαστήριο παραγωγής καφέ
Διεύθυνση : Κανάρη αρ. 16-18
Κωδ. Δραστηριότητας (ΣΤΑΚΟΔ 2008) : 10.83.11
Ισχύς μηχανολογικού εξοπλισμού:
Παραγωγής (Νόμιμα Λειτουργούσα):
Κινητήρια: 7,00KW Θερμική: 0,75KW
Αξία Μηχανολογικού Εξοπλισμού:
11.450€
Όχληση : ΧΑΜΗΛΗ
Κ.Υ.Α.οικ.3137/191/Φ.15/21-3-12 (ΦΕΚ 1048 Β΄)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, α/α 24
Κατηγορία Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης : Β
Υ.Α 1958/13-1-12 (ΦΕΚ 21 Β΄) Ομάδα 9η
Πίνακας 1, α/α 27
Περιβαλλοντική έγκριση:
Εξαιρείται από περιβαλλοντική αδειοδότηση
Πιστοποιητικό πυροπροστασίας:
Κατηγορία (Αα)

2. Αντικείμενο ελέγχου – επιθεώρησης :
Σκοπός της επιθεώρησης ήταν η διαπίστωση της τήρησης των όρων λειτουργίας του εργαστηρίου παραγωγής καφέ ¨ ΧΑΣΑΝ ΣΕΝΝΟΥΡ του Χασάν ¨ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143Α΄), στα πλαίσια του ετήσιου δειγματοληπτικού ελέγχου.


3. Ευρήματα ελέγχου – επιθεώρησης :
Κατά την επιθεώρηση που πραγματοποιήθηκε στο χώρο του εργαστηρίου δεν διαπιστώθηκαν παρεκκλίσεις από τους όρους λειτουργίας.
Η παρούσα να αναρτηθεί στον δικτυακό τόπο της Π.Ε. Ροδόπης.

Οι διενεργήσαντες τον έλεγχο – επιθεώρηση

1. Παναγιώτης Ψάλτης2. Αθανάσιος Κιοσές

Διαβάστηκε 674 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 29 Ιουλίου 2015 10:53

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή