Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις ΠΕ Ροδόπης

Έκθεση Ελέγχου - Επιθεώρησης (Ν. 3982/2011) SUNLIGHT RECYCLING A.B.E.E.

Έκθεση Ελέγχου - Επιθεώρησης (Ν. 3982/2011)

Σχετ.: α) Η από 1-10-2014 αίτηση άδειας λειτουργίας (αρ.πρωτ. ΔΑ/Φ14.1015/2857)
β) Η υπ’ αριθ. ΔΑ/Φ14.1015/οικ.3037/14-10-2014 εντολή διενέργειας ελέγχου – επιθεώρησης της Υπηρεσίας

Οι κάτω υπάλληλοι :
α) Παντελής Δελίδης, ΠΕ Χημικών Μηχανικών με βαθμό Γ΄, Προϊστάμενος της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Ροδόπης και
β) Παναγιώτης Ψάλτης, ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών με Βαθμό Δ΄, Προϊστάμενος του Τμήματος Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων,
Κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 26, παρ.1 του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ Α 82/2011) και του άρθρου 9 της Υ.Α. οικ.483/35/Φ.15/17-1-12(ΦΕΚ Β 158/2012),
και μετά την (β) σχετική εντολή ελέγχου του Προϊσταμένου της Δ/νσης Ανάπτυξης, διενήργησαν σήμερα 14-10-2014 επιθεώρηση στις εγκαταστάσεις της δραστηριότητας με τα παρακάτω στοιχεία:
1. Στοιχεία εγκατάστασης :
Επωνυμία : SUNLIGHT RECYCLING A.B.E.E.
Είδος εγκατάστασης: Βιομηχανία ανακύκλωσης χρησιμοποιούμενων συσσωρευτών μολύβδου και λοιπών α΄ υλών μολύβδου
Διεύθυνση : ΒΙ. ΠΕ. Κομοτηνής (Ο.Τ. 42)
Κωδ. Δραστηριότητας (ΣΤΑΚΟΔ 2008) : 38.32
Ισχύς μηχανολογικού εξοπλισμού :
Κινητήρια: 2367 KW Θερμική: == KW
Ισχύς βοηθητικού εξοπλισμού :
Κινητήρια: 331,65 KW

Αξία μηχανολογικού εξοπλισμού :
10.900.000 ΕΥΡΩ
Αξία βοηθητικού εξοπλισμού :
366.300 ΕΥΡΩ
Θερμική ισχύς από καύσεις (Φυσικό Αέριο) :
9.258 KW
Παραγωγική ικανότητα χυτηρίου μολύβδου:
30 τόνοι / ημέρα
Όχληση : ΥΨΗΛΗ
Κ.Υ.Α.οικ.3137/191/Φ.15/21-3-12 (ΦΕΚ 1048 Β΄) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, Νο 168 & 281
Κατηγορία Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης : Α1
Υ.Α 1958/13-1-12 (ΦΕΚ 21 Β΄) Πίνακας 1, Ομάδα 9η, , Νο 151
Περιβαλλοντική έγκριση:
Η αριθμ. υπ’ αριθμ. 162707/ 28-7-2014 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο) του Υ.Π.Ε.Κ.Α./ Γεν.Δ/νση Περιβάλλοντος/ Δ/νση Ε.Α.Ρ.Θ./ Τμ. Βιομηχανιών, για την μονάδα ανακύκλωσης συσσωρευτών και σκραπ μολύβδου της «SUNLIGHT RECYCLING A.B.E.E.» στη ΒΙ.ΠΕ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ.
2. Αντικείμενο ελέγχου – επιθεώρησης :
Σκοπός της επιθεώρησης ήταν η διαπίστωση της ορθότητας και της τήρησης των στοιχείων της μηχανολογικής μελέτης, που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. ΔΑ/ Φ14.1018/ 224-1/10-6-2014 άδειας λειτουργίας βιομηχανικής μονάδας ανακύκλωσης χρησιμοποιημένων συσσωρευτών και λοιπών α΄ υλών μολύβδου καθώς και των νέων στοιχείων που υποβλήθηκαν για έγκριση (νέο τεχνικό υπόμνημα, επαναπροσδιορισμός παραγωγικότητας).
3. Ευρήματα ελέγχου – επιθεώρησης :
Κατά την επιθεώρηση που πραγματοποιήθηκε στο χώρο της βιομηχανίας δεν διαπιστώθηκαν παρεκκλίσεις από τα στοιχεία της υποβληθείσας μελέτης.
Δύναται να χορηγηθεί η ζητούμενη άδεια λειτουργίας της βιομηχανικής μονάδας ανακύκλωσης χρησιμοποιημένων συσσωρευτών και λοιπών α΄ υλών μολύβδου, εφόσον υποβληθεί κοινοποίηση και πολιτική πρόληψης μεγάλων ατυχημάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6 και 7 της ΚΥΑ 12044/613/19-3-2007 (ΦΕΚ 376 Β΄).
Η παρούσα να αναρτηθεί στον δικτυακό τόπο της Π.Ε. Ροδόπης.

Οι διενεργήσαντες τον έλεγχο – επιθεώρηση
1. Παντελής Δελίδης

2. Παναγιώτης Ψάλτης

Σχετικό αρχείο

Διαβάστηκε 709 φορές

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή