Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις ΠΕ Ροδόπης

Έκθεση Ελέγχου - Επιθεώρησης (Ν. 3982/2011) ΑΦΟΙ ΚΑΚΑΡΕΛΗ Ο.Ε.

Έκθεση Ελέγχου - Επιθεώρησης (Ν. 3982/2011)

Σχετ.: α) Η από 29-10-2014 υπεύθυνη δήλωση λειτουργίας αποθήκης χαμηλής όχλησης (αρ. πρωτ. ΔΑ/Φ14.902/3234/14)
β) Η υπ’ αριθ. ΔΑ/Φ14.902/οικ.3504/1-12-14 εντολή διενέργειας ελέγχου – επιθεώρησης της Υπηρεσίας

Οι κάτω υπάλληλοι :
α) Παντελής Δελίδης, ΠΕ Χημικών Μηχανικών με βαθμό Γ΄, Προϊστάμενος της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Ροδόπης και
β) Παναγιώτης Ψάλτης, ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών με Βαθμό Δ΄, Προϊστάμενος του Τμήματος Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων,
Κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 26, παρ.1 του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ Α 82/2011) και του άρθρου 2 της Υ.Α. οικ.483/35/Φ.15/17-1-12(ΦΕΚ Β 158/2012)
και μετά την (β) σχετική εντολή ελέγχου του Προϊσταμένου της Δ/νσης Ανάπτυξης, διενήργησαν σήμερα 1-12-2014 επιθεώρηση στις εγκαταστάσεις της δραστηριότητας με τα παρακάτω στοιχεία:

1. Στοιχεία εγκατάστασης :
Επωνυμία : ΑΦΟΙ ΚΑΚΑΡΕΛΗ Ο.Ε.
Είδος εγκατάστασης: Αποθηκευτική μονάδα ελαφρού πετρελαίου θέρμανσης,
με εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος εισροών - εκροών
Διεύθυνση : 10ο χλμ. εθν. οδού Κομοτηνής - Αλεξανδρούπολης
Κωδ. Δραστηριότητας (ΣΤΑΚΟΔ 2008) : 52.10

Ισχύς μηχανολογικού εξοπλισμού :
Κινητήρια: 11,0 KW Θερμική: --- KW
Αποθηκευτική ικανότητα :
4 δεξαμενές Χ 50 κ.μ. Σύνολο 200 κυβικά μέτρα
Αναλυτική Ογκομέτρηση (lt): 49794,18 – 50081,36 – 49744,92 – 49695,83
Σύνολο 199316,29 lt
Όχληση : ΧΑΜΗΛΗ
Κ.Υ.Α.οικ.3137/191/Φ.15/21-3-12 (ΦΕΚ 1048 Β΄) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, Α.Α. 280

Κατηγορία Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης : Β
Υ.Α 1958/13-1-12 (ΦΕΚ 21 Β΄) Πίνακας 1, α.α. 201
2. Αντικείμενο ελέγχου – επιθεώρησης :
Σκοπός της επιθεώρησης ήταν ο έλεγχος της ορθότητας του περιεχομένου της υπ’ αριθ. ΔΑ/Φ14.902/3234/29-10-2014 9 (α σχετικό) υπεύθυνης δήλωσης λειτουργίας.

3. Ευρήματα ελέγχου – επιθεώρησης :
Κατά την επιθεώρηση που πραγματοποιήθηκε στο χώρο των δεξαμενών αποθήκευσης, δεν διαπιστώθηκαν παρεκκλίσεις από τα στοιχεία που δηλώθηκαν με την ανωτέρω (α) σχετική υπεύθυνη δήλωση λειτουργίας. Διαπιστώθηκε ότι έχει εγκατασταθεί σύστημα εισροών – εκροών το οποίο είναι συνδεδεμένο με την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων.

Η παρούσα να αναρτηθεί στον δικτυακό τόπο της Π.Ε. Ροδόπης.


Οι διενεργήσαντες τον έλεγχο – επιθεώρηση

1. Παντελής Δελίδης

2. Παναγιώτης Ψάλτης

Διαβάστηκε 705 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 10 Δεκεμβρίου 2014 11:17

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή