Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις ΠΕ Καβάλας

Δημοσιοποίηση στοιχείων συμβάσεων - Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης για τη συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου «Συντήρηση οδικού δικτύου νήσου Θάσου Νομού Καβάλας – Αποκατάσταση Ασφάλειας & Βατότητας»

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας προτίθεται να προβεί, κατ’ εφαρμογή της ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 (ΦΕΚ 4841/29-12-2017 τ. Β’) απόφασης Υπ. Υποδομών και Μεταφορών όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στην διαδικασία δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης, μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων (Μη.Μ.Ε.Δ.) για την επιλογή μελών επιτροπής διαγωνισμού έργου της παρ. 8η του άρθ. 221 του Ν.4412/2016.

Συγκεκριμένα η ηλεκτρονική κλήρωση αφορά την επιλογή υπαλλήλων ως τακτικών και αναπληρωματικών μελών, για τη συγκρότηση επιτροπής δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού, μέσω ηλεκτρονικού συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου «Συντήρηση οδικού δικτύου νήσου Θάσου Νομού Καβάλας – Αποκατάσταση Ασφάλειας & Βατότητας» με προϋπολογισμό 483.870,97 € πλέον Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις παρ. 3 και 8α του άρθρου 221 του Ν.4412/2016.    

Το έργο αφορά εργασίες οδοποιίας και χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων της ΣΑΕΠ 531, ΚΑΕ 2014ΕΠ53100006, υποέργο Κ.35 με πίστωση 600.000,00 €.

Στην κλήρωση ανάδειξης των μελών της επιτροπής μετέχουν όλα τα μέλη της αναθέτουσας Αρχής που είναι καταχωρημένα στο Ηλεκτρονικό Μητρώο (Μη.Μ.Ε.Δ.) και συγκεντρώνουν τις νόμιμες προϋποθέσεις.

Η ηλεκτρονική κλήρωση θα πραγματοποιηθεί τη Τρίτη 09 - 02- 2021 και ώρα 09:30 π.μ. μέσω της ιστοσελίδας (www.mimed.ggde.gr). Η επιτροπή της παρ. 5.3 του άρθ. 5 της υπ’ αριθμ ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017, για την διεξαγωγή κλήρωσης για την συγκεκριμένη σύμβαση, είναι τριμελής.

Διαβάστηκε 607 φορές

Τελευταία άρθρα από τον/την Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Καβάλας st.papadopoulos

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή