Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις ΠΕ Καβάλας

Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού αξιοποίηση γεώτρησης Χαλκερού - κατασκευή δεξαμενής και αρδευτικού δικτύου

Περίληψης Διακήρυξης Διαγωνισμού

Η Οικονομική επιτροπή, της Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης , προκηρύσσει ανοιχτό  δια-γωνισμό για την ανάθεση του έργου: « ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΧΑΛΚΕΡΟΥ –ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ».  Οι εργασίες που περιλαμβάνονται στο έργο ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες:  

α) ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ με προϋπολογισμό 246.289,12 € (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α).  
β) ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ με προϋπολογισμό 33.056,52 € (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α).

1.    Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (διακήρυξη, συγγραφή υποχρεώσεων  κ.λπ.) από το Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος , της Δ/νσης Τεχνικών Έργων  της Π.Ε . Καβάλας, (Εθνικής Αντίστασης 20, Διοικητήριο, 3ος όροφος,ΤΚ:6510 GR ,γραφείο 337-338,μέχρι τις  09-02-2012. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.,υπόδειγμα τύπου (Β). Πληροφορίες στα τηλέφωνα  2510291331-338,FAX επικοινωνίας 2510291377,  αρμόδιοι υπάλληλοι για επικοινωνία  κ. Κουνάκος Κων/νος και κ. Παπαργυρίου Μαρία.

2.    Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις  14-02-2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών) στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων  της Π.Ε  Καβάλας (Εθνικής Αντίστασης 20, Διοικητήριο, 3ος όροφος, Γραφείο 337-338, τηλ. 2510-291338, Καβάλα),ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής  και το  σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης, κατά το άρθρο 6 του Ν. 3669/2008.
3.    Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν:
α) Ημεδαποί διαγωνιζόμενοι μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ., εφόσον ανήκουν στην   Α2 ή 1η  ή 2η  τάξη για έργα κατηγορίας Υδραυλικά και ταυτόχρονα στην Α1 ή Α2 ή 1η τάξη για έργα Ηλεκτρομηχανολογικά καθώς και 3η τάξη για έργα Υδραυλικά εφόσον έχουν έδρα το Ν. Καβάλας ή έχουν δηλώσει στην υπηρεσία τήρησης του Μ.Ε.Ε.Π.  ως δεύτερη έδρα το Ν. Καβάλας και ταυτόχρονα στην Α1 ή Α2 ή 1η τάξη για έργα Ηλεκτρομηχανολογικά».
β) Αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά κα ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο.
4.     Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ποσού 5.587,00  € και  ισχύ τουλάχιστον διακοσίων δέκα (210) ημερών μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες. Η εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται είτε προς την  υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισμό, είτε στο φορέα κατασκευής, είτε στον κύριο του έργου (όπως οι υπηρεσίες και φορείς αναφέρονται στις παρ. 1.1, 1,2 και 1.3 της διακήρυξης)  και σε περίπτωση διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας πρέπει να είναι κοινή υπέρ όλων των μελών της.         
6.Το έργο χρηματοδοτείται από το Περιφερειακό   πρόγραμμα, της Π.Α.Μ-Θ και περιλαμβάνεται στο 20% αδιάθετων πόρων   και με εγκεκριμένη πίστωση 350.000,00  €. Δε θα χορηγηθεί προκαταβολή.
7.Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή  της Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης.

                                                                                                     Ο
                                                                                   ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
                                                                      ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ                                                                                       ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΓΡΑΝΑΣ

Διαβάστηκε 7106 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 06 Δεκεμβρίου 2019 20:55

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή