Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις ΠΕ Έβρου

Διεξαγωγή εξετάσεων Α΄ περιόδου 2024, για την απόκτηση πτυχίου Ραδιοερασιτέχνη


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
Οδός : Ευριπίδου 98
Τηλ. : 2552 3 51440
Πληρ. : Βαϊτσούδης Παναγιώτης
E-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Θέμα: Διεξαγωγή εξετάσεων Α΄ περιόδου 2024, για την απόκτηση πτυχίου Ραδιοερασιτέχνη.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 144/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης».
3. Την αριθ. Δ.Δ.οικ. 1327/30-03-2016 (ΦΕΚ 1026/Β΄/13-04-2016) Απόφαση του Περιφερειάρχη ΑΜ-Θ, περί παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής εγγραφών, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», στους Προϊσταμένους Γενικών Δ/νσεων, Τμημάτων & Γραφείων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης.
4. Τις διατάξεις του Ν.1244/1972(ΦΕΚ 181/Α//16-10-72) «Περί λειτουργίας Ερασιτεχνικών & Πειραματικών Σταθμών Ασυρμάτου, Ειδικών Ραδιοδικτύων και Ιδρύσεως Υπηρεσίας Ελέγχου Ραδιοεκπομπών», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις των Νόμων Ν.652/77, Ν.1780/88 και του άρθρ.2 του Ν.2801/2000 (ΦΕΚ 46/Α/2000).
5. Τις διατάξεις της υπ΄ αριθμ. 68000/763/09.12.2002(ΦΕΚ1579/Β/18-12-2002) Απόφασης του Υπουργού Μεταφορών & Επικοινωνιών «Κανονισμός λειτουργίας ερασιτεχνικών σταθμών ασυρμάτου», και την υπ΄ αριθμ. 38200/1136/11-08-2011(ΦΕΚ 1969/Β/02-09-2011 απόφαση του Υφυπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων «Περί κανονισμού λειτουργίας ερασιτεχνικών σταθμών ασυρμάτου».
6. Την υπ’αριθμ.Μ-11690/21-11-2013 απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Έβρου «Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας εξετάσεων για την απόκτηση πτυχίου Ραδιοερασιτέχνη».
7. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση Οικ. 25000/740/Φ.1/25-05-2011 (ΦΕΚ 1252/τ.Β΄/14-06-2011) «περί αναπροσαρμογής παραβόλων και τελών για την απόκτηση Γενικού πτυχίου ραδιοτηλεγραφητή – ραδιοτηλεφωνητή, πτυχίο ραδιοερασιτέχνη, έκδοση ή ανανέωση ή τροποποίηση αδείας λειτουργίας ερασιτεχνικού ή πειραματικού σταθμού ασυρμάτου ή ραδιοσταθμού CB . Επιβολή παραβόλων και τελών για την χορήγηση ειδικού διακριτικού κλίσης σε ραδιοερασιτέχνες και για την έγκριση – αδειοδότηση και συμπερίληψη σταθμού στους εγκεκριμένους πίνακες Αναμεταδοτών, Επαναληπτών και Ραδιοφάρων της υπηρεσίας
Ραδιοερασιτέχνη».
8. Την Υπουργική Απόφαση 38200/1136/11-08-2011, με θέμα: «Κανονισμός λειτουργίας ερασιτεχνικών σταθμών ασυρμάτου» (ΦΕΚ 1969/τ.Β΄/02-09-2011).
9. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 2 του ν.δ. 1244/1972 που προστέθηκε με την παρ. 3 του
άρθρου 2 του ν. 2801/2000 (ΦΕΚ Α’ 46) καθώς και της παρ. 10 του άρθρου 2 του ν. 2801/2000 (ΦΕΚ Α’ 46).
10. Τις διατάξεις του Ν. 4070/2012 (ΦΕΚ82/τΑ/10-04-2012) «Ρυθμίσεις ΗλεκτρονικώνΕπικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις».
11. Την υπ’ αριθμ. Οικ. 16046/425/φ.310/02-03-2012 (Α.Δ.Α.: Β4ΩΡ1-0Ρ8) εγκύκλιο του Γενικού
Γραμματέα Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων, με θέμα: «Εφαρμογή του νέου ηλεκτρονικού συστήματος για τις εξετάσεις των Ραδιοερασιτεχνών – Αποστολή οπτικού δίσκου για την
αναβάθμιση του Μ.Σ.Θ.Ε.Υ.Ο.».
12. Την με αριθμ. 10800/310/04-03-2013 (ΦΕΚ 648/τ.Β΄/21-03-13) Υπουργική Απόφαση, με θέμα: «Τροποποίηση του Κανονισμού λειτουργίας ερασιτεχνικών σταθμών ασυρμάτου».
13. Την με αριθμ. πρωτ. 7705 ΕΞ 2023/17-02-2023 εγκύκλιο του Τμήματος Ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με θέμα: ΄΄Έναρξη πλήρους λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος «Ραδιοερασιτεχνισμός»΄΄.
14. Τις υπηρεσιακές ανάγκες για την διεξαγωγή εξετάσεων για την χορήγηση πτυχίων ραδιοερασιτέχνη.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1. Την διεξαγωγή εξετάσεων Α΄ περιόδου 2024, για την απόκτηση πτυχίων Ραδιοερασιτέχνη.
2. Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν την Δευτέρα 29-04-2024 και ώρα 09.00 π.μ. στα γραφεία της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Ορεστιάδας της Π.Ε. Έβρου (αίθουσα εξετάσεων).
3. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά (όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 3 παρ. 7 της Υ.Α. 38200/1136/11) μέσω της πλατφόρμας https://radioerasitexnes.gov.gr ή στην αντίστοιχη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Ορεστιάδας της Π.Ε. Έβρου θα παραλαμβάνει δικαιολογητικά υποψηφίων μέχρι και την Δευτέρα 22-04-2024
Συγκεκριμένα, οι υποψήφιοι συνυποβάλουν με την αίτησή τους τα εξής δικαιολογητικά:
 Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άδειας οδήγησης για την
ταυτοποίηση του ενδιαφερόμενου και τη διαπίστωση της ημερομηνίας γέννησης.
 Σε περιπτώσεις υπηκόων άλλων χωρών πού διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα, αποδεικτικά
έγγραφα πού σχετίζονται με τα στοιχεία τους, την ηλικία, υπηκοότητα και την μόνιμη διαμονή
τους συμπεριλαμβανομένης και της άδειας παραμονής στις περιπτώσεις που προβλέπεται.
 Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναφέρεται η ταχυδρομική διεύθυνση της μόνιμης
κατοικίας τους.
 Παράβολο 26 € (e-παράβολο εκτυπώνεται από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών https://www1.gsis.gr ακολουθώντας τη διαδρομή: Χορήγηση παραβόλου Φορέας δημοσίου:
Υποδομών και Μεταφορών/Ραδιοεπικοινωνίες-Κατηγορία Παραβόλου: Ραδιοερασιτέχνες
Πτυχίο – Τύπος παραβόλου [5113] Συμμετοχή στις εξετάσεις για πτυχίο).
 Δύο φωτογραφίες (υποβάλλονται μετά την επιτυχή έκβαση των εξετάσεων για την έκδοση
του πτυχίου).
 Αποδεικτικό αποφοίτησης από δημοτικό σχολείο ή ανώτερης βαθμίδας.
Σε περίπτωση που η υποβολή των πιο πάνω δικαιολογητικών γίνεται από άλλο πρόσωπο, απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής στην υποβαλλόμενη αίτηση - εξουσιοδότηση και την υπεύθυνη δήλωση, από την αστυνομία, ΚΕΠ, ή οποιαδήποτε δημόσια αρχή.
Σε περίπτωση ανηλίκου, υπεύθυνη δήλωση του κηδεμόνα του με την οποία παρέχεται η συναίνεσή του για την άσκηση των ραδιοερασιτεχνικών δραστηριοτήτων του ανηλίκου (ο ανήλικος πρέπει να είναι τουλάχιστον 12 ετών και απόφοιτος Δημοτικού σχολείου). Για την περίπτωση απαλλαγής από τη γραπτή εξέταση στο κεφάλαιο Α΄ «Τεχνικά Θέματα» απαιτείται τίτλος σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμων σχολών αλλοδαπής, κατεύθυνσης ηλεκτρονικής, ή ηλεκτρολογίας, ή τηλεπικοινωνιών (κατατίθεται στην υπηρεσία επικυρωμένο φωτοαντίγραφο, μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά).
Τα Α.Μ.Ε.Α. με ποσοστό 67% και άνω πληρώνουν το 50% του e-παραβόλου των 26 € (υπάρχει ειδική επιλογή στην εφαρμογή).
4. Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν εφόσον συγκεντρωθούν τουλάχιστον τρείς (3) υποψήφιοι. Εφόσον δεν συγκεντρωθούν τουλάχιστον τρείς (3) υποψήφιοι, μπορούν οι υποψήφιοι (ή ο μοναδικός υποψήφιος) εάν και οι ίδιοι το επιθυμούν, να παραπεμφθούν στην Διεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών Έβρου (Αλεξανδρούπολη), μετά από προηγούμενη συνεννόηση.
5. Η εξέταση κάθε υποψηφίου θα γίνει με την χρήση Η/Υ σε ερωτηματολόγια πολλαπλών επιλογών, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στην απόφαση 38200/1136/02.09.2011 του Υφυπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων.

 

Ε.Π.
Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ

 

ΧΑΜΑΛΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
Διπλ. Μηχ/λόγος Μηχ/κός

 

 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Π.Α.Μ.Θ
2) Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ
3) ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Π.Ε. ΕΒΡΟΥ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
2) ΦΑΚΕΛΟΣ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ

 

Διαβάστηκε 336 φορές

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή