Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις ΠΕ Έβρου

Επιβολή Προστίμου στην “Ο.Ε. ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΣΑΜΟΥΡΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ” κάτοχο ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Καραολή & Δημητρίου 40

Ταχ. Κώδικ: 68 100

Τηλέφωνο : 25513 50525

Fax : 25513 50526

e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Αλεξ/πολη 18 Αυγούστου 2016

Αριθ. Πρωτ: 1858

Σχετ. 1356

ΘΕΜΑ: Επιβολή Προστίμου στην "Ο.Ε. ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΣΑΜΟΥΡΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ" κάτοχο ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟΥ

Στην εκτός σχεδίου περιοχή Οικισμός Απαλού, ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ Π.Ε. ΕΒΡΟΥ

Α.Φ.Μ. 999035565 Δ.Ο.Υ. ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΕΒΡΟΥ

Έχοντες υπόψη :

1. Τo Ν. 3982/17-06-2011 (ΦΕΚ Α143/2011) "Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις", όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α204/2011), άρθρο 19, παρ. 5 και από το Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ Α120/2013) άρθρο 44.

2. Το Ν. 3325/2005 (ΦΕΚ Α68/2005) "Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών - βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις", όπως συμπληρώθηκε από το Ν. 3734/2009 (ΦΕΚ Α8/2009), άρθρο 34, παρ. 4 και τροποποιήθηκε από το Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ Α143/2011), άρθρο 40 και από το Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ Α120/2013) άρθρο 43.

3. Την Υ.Α. 484/36/Φ.15 (ΦΕΚ Β230/2012) "Καθορισμός, κλιμάκωση και διαδικασία επιβολής προστίμων του άρθρου 29 παρ. 8 του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ Α143)."

4. Την Κ.Υ.Α. οικ.3137/191/Φ.15/21-03-2012 (ΦΕΚ Β1048/2012) "Αντιστοίχηση των κατηγοριών των βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων και των δραστηριοτήτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με τους βαθμούς όχλησης που αναφέρονται στα πολεοδομικά διατάγματα."

5. Το Ν. 3979/2011 (ΦΕΚ Α138/2011) " Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις." Και ιδιαίτερα το άρθρο 17, "Ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων μεταξύ φορέων του δημόσιου τομέα".

6. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α112/2010) "Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις."

7. Τον Νόμο 3852/04-06-2010 (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010), «Νέα Αρχιτεκτονική Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»

8. Το Π.Δ. 144/2010 (ΦΕΚ 237/Α/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης».

9. Την αριθμ. ΔΔ.οικ: 1323/30-03-2016 Απόφαση του Περιφερειάρχη Αν. Μακεδονίας και Θράκης « Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων επί αποφάσεων εγγράφων και άλλων πράξεων στους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης».

10. Την ΔΔ. Οικ.: 1327/30-03-2016 (ΦΕΚ 1026/Β/13-04-2016) '' Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.''

11. Την αριθ. 690/ΔΑΕ/Φ14.3/7/28-04-2009 άδεια λειτουργίας Τυροκομείου με την επωνυμία «ΣΑΜΟΥΡΙΔΗΣ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ.

12. Το με αρ. πρωτ. 1715/10-05-2016 Ερωτηματολόγιο συμπληρωμένο από το νόμιμο εκπρόσωπο της Μονάδας με την επωνυμία «ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΣΑΜΟΥΡΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.», κ. Σαμουρίδη Στέργιο.

13. Το με αριθ. πρωτ. 1715/24-05-2016 απαντητικό έγγραφο της Υπηρεσίας μας με θέμα «Προσδιορισμός Δικαιολογητικών»

14. Το αρ. πρωτ. οικ. 1356/13-04-2016 έγγραφο της Υπηρεσίας για κατάθεση γραπτών απόψεων

15. Το με αριθ. πρωτ. 1858/19-05-2016 έγγραφο του φορέα περί κατάθεσης γραπτών απόψεων για την διαδικασία επιβολής διοικητικών κυρώσεων.

16. Η αριθ. πρωτ. 5778/04-04-2016 τροποποίηση της άδειας λειτουργίας που εξέδωσε το Τμήμα Κτηνιατρικής Π.Ε 'Εβρου ως προς την επωνυμία.

17. Την από 01-12-2015 τροποποίηση καταστατικού από μετατροπή της ΕΠΕ με την επωνυμία «ΣΑΜΟΥΡΙΔΗΣ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» ΣΕ ΟΕ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΣΑΜΟΥΡΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ.

18. Το γεγονός ότι η εν λόγω αλλαγή επωνυμίας προήλθε την 01-12-2015 σύμφωνα με το καταστατικό της Ο.Ε., η Υπηρεσία μας ενημερώθηκε στις 08-04-2016 από το Τμήμα Κτηνιατρικής με το αριθ. 6161/08-04-2016 έγγραφο, σε διάστημα δηλαδή μεγαλύτερο των (2) μηνών, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 23 του Ν.3982/2011 και στο άρθρο 2 παρ. 2β ΥΑ αριθ. 484/36/Φ.15/17-01-2012.

19. Την από 21-07-2016 εισήγηση επιβολής προστίμου.

Αποφασίζουμε

1. Επιβάλλουμε στην μονάδα με την επωνυμία " ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΣΑΜΟΥΡΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε " κάτοχο ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟΥ που βρίσκεται στον οικισμό Απαλού εκτός σχεδίου του ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ Π.Ε. ΕΒΡΟΥ, σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3982/2011, άρθρο 23 (ΦΕΚ Α143/2011) και της Υπουργικής Απόφασης 484/36/Φ.15/17-01-2012 άρθρο 2 παρ. 2β (ΦΕΚ Β230/2012) πρόστιμο χιλίων ευρώ (1.000,00 €) για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας και ιδιαίτερα στην παράγραφο 18.

2. Κατά της Απόφασης αυτής επιτρέπεται η προσφυγή, για λόγους νομιμότητας, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την δημοσίευση της απόφασης ή την ανάρτηση της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίηση της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 30, παρ. 1 του Ν. 3982/2011 και τα άρθρα 227 και 238 του Ν.3852/1010 (ΦΕΚ Α87/2010.

Η πληρωμή του προστίμου να γίνει στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και στον αριθμό λογαριασμού GR7901723500005350052990776 "Έσοδα Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας Θράκης" αιτιολογία Κ.Α.Ε. 4351.4229.0026 Πρόστιμα – κυρώσεις αρθ. 29 Ν.3982/2011 και η απόδειξη κατάθεσης να προσκομιστεί στην Υπηρεσία μας.

Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής, το πρόστιμο βεβαιώνεται στο Δημόσιο Ταμείο, προκειμένου να επιδιωχθεί η είσπραξη του κατά τις διατάξεις του Ν.Δ. 356/ΦΕΚ Α90/1974 "Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων" (Κ.Ε.Δ.Ε.), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

Π.Ε. ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ

Διαβάστηκε 789 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 19 Αυγούστου 2016 12:30

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή