Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις ΠΕ Έβρου

Οριστική παύση Ισχύος της αριθ. 1326/ΔΑΕ/Φ17.3.β/10/07-10-2009 υπεύθυνης δήλωσης απαλλαγής από την υποχρέωση εφοδιασμού με άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας αρτοποιείου που βρίσκεται στην οδό Βιζύης 8 του Δήμου Αλεξ/πολης Π.Ε. Έβρου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Καραολή και Δημητρίου 40

Ταχ. Κώδικ : 681 00

Πληροφορ : Πεταλάς Κων/νος

Τηλέφωνο : 25513 50528

Fax : 25513 50526

e-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

 Αλεξ/πολη 14 Οκτωβρίου 2015

 Αριθ. Πρωτ.: 4144


ΘΕΜΑ: Οριστική παύση Ισχύος της αριθ. 1326/ΔΑΕ/Φ17.3.β/10/07-10-2009 υπεύθυνης δήλωσης απαλλαγής από την υποχρέωση εφοδιασμού με άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας αρτοποιείου που βρίσκεται στην οδό Βιζύης 8 του Δήμου Αλεξ/πολης Π.Ε. Έβρου.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΕΒΡΟΥ

Έχοντας υπόψη :

1. Τo Ν. 3982/17-06-2011 (ΦΕΚ Α143/2011) "Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις", όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α204/2011), άρθρο 19, παρ. 5 και από το Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ Α120/2013) άρθρο 44.

2. Το Ν. 3325/2005 (ΦΕΚ Α68/2005) "Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών - βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις", όπως συμπληρώθηκε από το Ν. 3734/2009 (ΦΕΚ Α8/2009), άρθρο 34, παρ. 4 και τροποποιήθηκε από το Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ Α143/2011), άρθρο 40 και από το Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ Α120/2013) άρθρο 43.

3. Την Υ.Α. 484/36/Φ.15 (ΦΕΚ Β230/2012) "Καθορισμός, κλιμάκωση και διαδικασία επιβολής προστίμων του άρθρου 29 παρ. 8 του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ Α143)."

4. Την Κ.Υ.Α. οικ.3137/191/Φ.15/21-03-2012 (ΦΕΚ Β1048/2012) "Αντιστοίχηση των κατηγοριών των βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων και των δραστηριοτήτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με τους βαθμούς όχλησης που αναφέρονται στα πολεοδομικά διατάγματα."

5. Το Ν. 3979/2011 (ΦΕΚ Α138/2011) " Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις." Και ιδιαίτερα το άρθρο 17, "Ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων μεταξύ φορέων του δημόσιου τομέα".

6. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α112/2010) "Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις."

7. Τον Νόμο 3852/04-06-2010 (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010), «Νέα Αρχιτεκτονική Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»

8. Το Π.Δ. 144/2010 (ΦΕΚ 237/Α/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης».

9. Την αριθ. ΔΔ.οικ.:5319/22-09-2014 (ΦΕΚ 2596Β΄/30-09-2014 Απόφαση του Περιφερειάρχη Αν. Μακεδονίας και Θράκης, «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, στους προϊσταμένους Δ/νσεων, "Με εντολή Περιφερειάρχη"»

10. Την αριθμ. ΔΔ.οικ: 5320/22-09-2014 (ΦΕΚ 2728Β΄/13-10-2014 Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων επί αποφάσεων εγγράφων και άλλων πράξεων στους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

11. Την ΚΥΑ αριθμ. οικ. 12684/92/21-11-2014 (ΦΕΚ 3181Β/27-11-2014) Απλούστευση της αδειοδότησης για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας – Κατάργηση άδειας λειτουργίας μεταποιητικών δραστηριοτήτων.

12. Την αριθ. 1326/ΔΑΕ/Φ17.3.β/10/07-10-2009 υπεύθυνη δήλωση απαλλαγής από την υποχρέωση εφοδιασμού με άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας αρτοποιείου.

13. Την αίτηση του φορέα αριθ. 4144/24-09-2015 με την οποία ζητά να κλείσει ο φάκελος του αρτοποιείου διότι η εγκατάσταση μεταφέρθηκε στην Δ/νση Λ. Δημοκρατίας 147 στην Αλεξ/πολη.

14. Την από 09-10-2015 έκθεση αυτοψίας υπαλλήλου της Υπηρεσίας όπου διαπιστώθηκε ότι το αρτοποιείο ήταν κλειστό δεν λειτουργούσε και δεν υπήρχαν μηχανήματα στον χώρο.

15. Την από 09-10-2015 εισήγηση υπαλλήλου της Υπηρεσίας για οριστική παύση ισχύος της υπεύθυνης δήλωσης απαλλαγής από την υποχρέωση εφοδιασμού με άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας.

Αποφασίζουμε

1. Παύουμε Οριστικά την ισχύ της αριθ. πρωτ 1326/ΔΑΕ/Φ17.3.β/10/07-10-2009 υπεύθυνης δήλωσης απαλλαγής από την υποχρέωση εφοδιασμού με άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας που λειτουργούσε στην οδό Βιζύης 8 του Δήμου Αλεξ/πολης της Π.Ε. Έβρου για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας Απόφασης.

2. Μετά την υπογραφή της παρούσας απόφασης η παραπάνω δραστηριότητα διαγράφεται από το μητρώο Εργαστηρίων και ο φάκελος με αριθμό 51 τίθεται στο αρχείο.

2. Κατά της Απόφασης αυτής επιτρέπεται η προσφυγή για λόγους νομιμότητας, μέσα σε 15 ημέρες από της κοινοποιήσεώς της ή της αναρτήσεώς της στο διαδίκτυο (άρθρο 227 του Ν 3852/2010), από οποιονδήποτε που έχει έννομο συμφέρον, δια μέσου της Υπηρεσίας μας, ενώπιον του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης.

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ

Διαβάστηκε 861 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου 2015 15:30

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή