Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις ΠΕ Έβρου

Απόφαση οριστικής παύσης ισχύος Άδειας Λειτουργίας «ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟΥ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Καραολή και Δημητρίου 40

Ταχ. Κώδικ : 681 00

Πληροφορ : Πεταλάς Κων/νος

Τηλέφωνο : 25513 50528

Fax : 25513 50526

e-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

  

Αλεξ/πολη 30 Σεπτεμβρίου 2015

 Αριθ. Πρωτ.: 3598


ΘΕΜΑ: Οριστική παύση Ισχύος Άδειας Λειτουργίας «ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟΥ» που βρίσκεται στο 1ο χλμ. Ε.Ο. Αρδανίου - Σουφλίου του Δήμου Αλεξ/πολης Π.Ε. ΕΒΡΟΥ


ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΕΒΡΟΥ

Έχοντας υπόψη :

1. Τo Ν. 3982/17-06-2011 (ΦΕΚ Α143/2011) "Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις", όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α204/2011), άρθρο 19, παρ. 5 και από το Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ Α120/2013) άρθρο 44.

2. Το Ν. 3325/2005 (ΦΕΚ Α68/2005) "Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών - βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις", όπως συμπληρώθηκε από το Ν. 3734/2009 (ΦΕΚ Α8/2009), άρθρο 34, παρ. 4 και τροποποιήθηκε από το Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ Α143/2011), άρθρο 40 και από το Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ Α120/2013) άρθρο 43.

3. Την Υ.Α. 484/36/Φ.15 (ΦΕΚ Β230/2012) "Καθορισμός, κλιμάκωση και διαδικασία επιβολής προστίμων του άρθρου 29 παρ. 8 του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ Α143)."

4. Την Κ.Υ.Α. οικ.3137/191/Φ.15/21-03-2012 (ΦΕΚ Β1048/2012) "Αντιστοίχηση των κατηγοριών των βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων και των δραστηριοτήτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με τους βαθμούς όχλησης που αναφέρονται στα πολεοδομικά διατάγματα."

5. Το Ν. 3979/2011 (ΦΕΚ Α138/2011) " Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις." Και ιδιαίτερα το άρθρο 17, "Ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων μεταξύ φορέων του δημόσιου τομέα".

6. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α112/2010) "Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις."

7. Τον Νόμο 3852/04-06-2010 (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010), «Νέα Αρχιτεκτονική Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»

8. Το Π.Δ. 144/2010 (ΦΕΚ 237/Α/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης».

9. Την αριθ. ΔΔ.οικ.:5319/22-09-2014 (ΦΕΚ 2596Β΄/30-09-2014 Απόφαση του Περιφερειάρχη Αν. Μακεδονίας και Θράκης, «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, στους προϊσταμένους Δ/νσεων, "Με εντολή Περιφερειάρχη"»

10. Την αριθμ. ΔΔ.οικ: 5320/22-09-2014 (ΦΕΚ 2728Β΄/13-10-2014 Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων επί αποφάσεων εγγράφων και άλλων πράξεων στους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

11. Την ΚΥΑ αριθμ. οικ. 12684/92/21-11-2014 (ΦΕΚ 3181Β/27-11-2014) Απλούστευση της αδειοδότησης για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας – Κατάργηση άδειας λειτουργίας μεταποιητικών δραστηριοτήτων.

12. Την αριθ. οικ. 6025/28-11-2014 απόφαση επιβολής προστίμου για το γεγονός ότι δεν τηρούνται οι όροι της αριθ. 232/ΔΒΕ Φ14.3/7/20-02-2006 άδειας λειτουργίας.

13. Την αριθ. 232/ΔΒΕ Φ14.3/7/20-02-2006 άδειας λειτουργίας απεριόριστης διάρκειας.

14. Την αίτηση του φορέα με υπεύθυνη δήλωση αριθ. 3598/21-08-2015 για διακοπή λειτουργίας της βιολογικής τυροκομικής εταιρίας Τριφύλλι ΕΠΕ, διότι δεν λειτουργεί από το έτος 2010

15. Την από 25-09-2015 έκθεση αυτοψίας υπαλλήλων της Υπηρεσίας όπου διαπιστώθηκε ότι το τυροκομείο ήταν κλειστό δεν λειτουργούσε και επικρατούσε γενικά εικόνα εγκατάλειψης.

16. Την από 30-09-2015 εισήγηση υπαλλήλων της Υπηρεσίας για παύση ισχύος άδειας λειτουργίας βιολογικού τυροκομείου.

Αποφασίζουμε

1. Παύουμε Οριστικά την ισχύ της αριθ. πρωτ 232/ΔΒΕ Φ14.3/7/20-02-2006 άδειας λειτουργίας απεριόριστης διάρκειας του βιολογικού τυροκομείου που λειτουργούσε στο 1ο χλμ. Ε.Ο. Αρδανίου Σουφλίου του Δήμου Αλεξ/πολης της Π.Ε. Έβρου για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας Απόφασης.

2. Μετά την υπογραφή της Παρούσας απόφασης η παραπάνω δραστηριότητα διαγράφεται από το μητρώο Βιοτεχνιών και ο φάκελος με αριθμό 275 τίθεται στο αρχείο.

2. Κατά της Απόφασης αυτής επιτρέπεται η προσφυγή για λόγους νομιμότητας, μέσα σε 15 ημέρες από της κοινοποιήσεώς της ή της αναρτήσεώς της στο διαδίκτυο (άρθρο 227 του Ν 3852/2010), από οποιονδήποτε που έχει έννομο συμφέρον, δια μέσου της Υπηρεσίας μας, ενώπιον του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης.

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ

Διαβάστηκε 877 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 02 Οκτωβρίου 2015 10:44

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή