Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις ΠΕ Έβρου

Απόφαση ανάκλησης παύσης λειτουργίας αρτοποιείου ΚΑΔΗΡ-ΟΓΛΟΥ ΜΠΑΡΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Καραολή & Δημητρίου 40

Ταχ. Κώδικ: 68 100

Τηλέφωνο : 25513 50525

Fax : 25513 50526

e-mail:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.. gr

 

Αλεξ/πολη 24 Φεβρουαρίου 2015

Αριθ. Πρωτ: οικ. 788

 

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΑΥΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ 

ΑΦΜ:...... Δ.Ο.Υ. ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ

Στην οδό Δ.Σολωμού 16 & Φιλιππίδου του Δήμου Αλεξ/πολης της Π.Ε. ΕΒΡΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ANTIΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΕΒΡΟΥ

Έχοντες υπόψη :

1. Τo Ν. 3982/17-06-2011 (ΦΕΚ Α143/2011) "Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις", όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α204/2011), άρθρο 19, παρ. 5 και από το Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ Α120/2013) άρθρο 44.

2. Το Ν. 3325/2005 (ΦΕΚ Α68/2005) "Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών - βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις", όπως συμπληρώθηκε από το Ν. 3734/2009 (ΦΕΚ Α8/2009), άρθρο 34, παρ. 4 και τροποποιήθηκε από το Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ Α143/2011), άρθρο 40 και από το Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ Α120/2013) άρθρο 43.

3. Το Ν. 3526/2007 (ΦΕΚ 24Α/2007) Παραγωγή και διάθεση προϊόντων αρτοποιίας και συναφείς διατάξεις.

4. Την Υ.Α. 484/36/Φ.15 (ΦΕΚ Β230/2012) "Καθορισμός, κλιμάκωση και διαδικασία επιβολής προστίμων του άρθρου 29 παρ. 8 του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ Α143)."

5. Την Κ.Υ.Α. οικ.3137/191/Φ.15/21-03-2012 (ΦΕΚ Β1048/2012) "Αντιστοίχηση των κατηγοριών των βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων και των δραστηριοτήτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με τους βαθμούς όχλησης που αναφέρονται στα πολεοδομικά διατάγματα."

6. Το Ν. 3979/2011 (ΦΕΚ Α138/2011) " Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις." Και ιδιαίτερα το άρθρο 17, "Ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων μεταξύ φορέων του δημόσιου τομέα".

7. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α112/2010) "Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις."

8. Τον Νόμο 3852/04-06-2010 (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010), «Νέα Αρχιτεκτονική Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»

9. Το Π.Δ. 144/2010 (ΦΕΚ 237/Α/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης».

10. Την αριθμ. ΔΔ.οικ: 5320/22-09-2014 (ΦΕΚ 2728Β΄/13-10-2014) Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων επί αποφάσεων εγγράφων και άλλων πράξεων στους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

11. Την ΚΥΑ αριθμ. οικ. 12684/92/21-11-2014 (ΦΕΚ 3181Β/27-11-2014) Απλούστευση της αδειοδότησης για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας – Κατάργηση άδειας λειτουργίας μεταποιητικών δραστηριοτήτων.

12. Την αριθ. οικ. 357/27-01-2015 (ορθή επανάληψη 29-01-2015) απόφαση για παύση λειτουργίας αρτοποιείου.

13. Το γεγονός ότι ο φορέας ενημέρωσε την υπηρεσία μας με την αριθ. πρωτ. 534/06-02-2015 κατάθεση αίτησης με υπεύθυνη δήλωση ότι κατέχει κατ΄ιδίαν όλα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο υπ΄αριθ. 6132/16-12-2014 έγγραφο της Υπηρεσίας μας περί προσδιορισμού δικαιολογητικών αρτοποιείου και ότι άρχισε η λειτουργία της οικονομικής δραστηριότητας σύμφωνα με την αριθ. οικ. 12684/92/21-11-2014 Κ.Υ.Α.

14. Την αριθ. 591 & 759/06-02-2015 Βεβαίωση Υγειονομικής Καταλληλότητας της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοιν. Μέριμνας Π.Ε. Έβρου.

15. Την από 13-02-2015 Έκθεση επιθεώρησης-αυτοψίας όπου κλιμάκιο της Υπηρεσίας διενήργησε αυτοψία την 11-02-2015 και διαπιστώθηκε η τήρηση του περιεχομένου της Υπεύθυνης Δήλωσης έναρξης λειτουργίας αρτοποιείου.

16. Την από 13-02-2015 Εισήγηση για ανάκληση παύσης λειτουργίας αρτοποιείου.

Αποφασίζουμε

1. Ανακαλούμε την αριθ. οικ. 357/27-01-2015 (ορθή επανάληψη 29-01-2015) απόφαση μας για παύση λειτουργίας Αρτοποιείου του «ΚΑΔΗΡ – ΟΓΛΟΥ ΜΠΑΡΗ που βρίσκεται στην οδό Δ. Σολωμού 16 & Φιλιππίδη στον Δήμο Αλεξ/πολης, επειδή η παραπάνω επιχείρηση ενημέρωσε την Υπηρεσία μας για την έναρξη λειτουργίας της οικονομικής δραστηριότητας και κατέχει κατ΄ιδίαν όλα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο υπ΄αριθ. 6132/16-12-2014 έγγραφο της Υπηρεσίας μας περί προσδιορισμού δικαιολογητικών αρτοποιείου σύμφωνα με την αριθ. οικ. 12684/92/21-11-2014 Κ.Υ.Α.

2. Την 11-02-2015 κλιμάκιο της Υπηρεσίας διενήργησε αυτοψία όπου διαπιστώθηκε η τήρηση του περιεχομένου τη Υπεύθυνης Δήλωσης για την έναρξη λειτουργίας της οικονομικής δραστηριότητας.

3. Κατά της Απόφασης αυτής επιτρέπεται η προσφυγή, για λόγους νομιμότητας, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την δημοσίευση της απόφασης ή την ανάρτηση της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίηση της ή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 του Ν.3852 από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον, δια μέσου της Υπηρεσίας μας, ενώπιον του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ

Διαβάστηκε 901 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 26 Φεβρουαρίου 2015 11:51

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή