Αλιευτικός Τουρισμός

Ο Αλιευτικός Τουρισμός είναι η παροχή υπηρεσιών, έναντι αμοιβής ,από επαγγελματίες αλιείς, ιδιοκτήτες αλιευτικών επαγγελματικών σκαφών θαλάσσης και εσωτερικών υδάτων ( ποταμών λιμνών κλπ. ), σε επισκέπτες τουρίστες. ( εξαιρούνται τα αλιευτικά σκάφη που φέρουν το εργαλείο της τράτας βυθού και αυτά που είναι μεγαλύτερα από 15 μέτρα).

Οι υπηρεσίες αυτές που μπορούν να προσφερθούν σε θαλάσσια, υφάλμυρα ή και σε γλυκά ύδατα αντίστοιχα είναι οι παρακάτω :

1. Επίδειξη τεχνικών αλιείας ή σπογγαλιείας.

2. Επίδειξη τεχνικών της Υδατοκαλλιέργειας ή της συγκομιδής υδρόβιων οργανισμών, για εμπορικούς σκοπούς ( Εκτατικά και εντατικά ιχθυοτροφεία σε θάλασσα ,λιμνοθάλασσα και ξηρά.)

3. Η δυνατότητα των επιβατών – τουριστών να αλιεύουν ευρισκόμενοι επάνω στο επαγγελματικό αλιευτικό σκάφος.

4. Η δυνατότητα των επιβατών – τουριστών να συμμετέχουν , με ευθύνη του κυβερνήτη του σκάφους στην εκτέλεση των αλιευτικών δραστηριοτήτων.

5. Υπηρεσίες που συνδέονται με τις σχετικές ως προς την αλιεία, τη σπογγαλιεία, την υδατοκαλλιέργεια, τις πρακτικές και τεχνικές, τις παραδόσεις και τα τοπικά έθιμα, τα τοπικά προϊόντα, την παραδοσιακή κουζίνα και την τοπική γαστρονομία.

Μπορούν να εξασκήσουν Αλιευτικό Τουρισμό όλα τα σκάφη εξαιρουμένων των σκαφών από 15 μέτρα και επάνω και αυτών με το εργαλείο τράτα βυθού ,

Οι διαδικασίες με τις οποίες ένα επαγγελματικό αλιευτικό σκάφος μπορεί να ενταχθεί στον αλιευτικό τουρισμό είναι οι παρακάτω:

Ο αλιέας:

• προσέρχεται στις Λιμενικές Αρχές και πληροφορείται εάν το σκάφος του είναι κατάλληλο για αλιευτικό τουρισμό .

• προβαίνει στην μετασκευή του σκάφους ή σε οτιδήποτε άλλη αλλαγή που σχετικά θα του υποδειχτεί από το Λιμεναρχείο, ακολουθώντας την διαδικασία λήψης της σχετικής απόφασης από το Τμήμα Αλιείας και με έτοιμο το σκάφος .

• προσέρχεται εκ νέου στις Λιμενικές Αρχές για την επιθεώρηση του σκάφους και για όλες τις προβλεπόμενες σχετικές εγγραφές στα έγγραφα του σκάφους, ότι μπορεί να εξασκήσει αλιευτικό τουρισμό.

• Ασφαλίζει το σκάφος για αστική ευθύνη των τουριστών

• Υποβάλλει αίτημα για την αναγγελία έναρξης του αλιευτικού τουρισμού στην Υπηρεσία Αλιείας της Περιφερειακής Ενότητας, συνοδευόμενο με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Η αρμόδια Υπηρεσία Αλιείας της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης, αφού ελέγξει τα δικαιολογητικά και λάβει την έγγραφη σύμφωνη γνώμη από το Λιμεναρχείο, καταχωρεί την έγκριση του ενδιαφερόμενου πλοιοκτήτη σε βάση δεδομένων μέσω του Ολοκληρωμένου Συστήματος Παρακολούθησης της Αλιείας (Ο.Σ.Π.Α.) προκειμένου να ενημερωθεί η βάση δεδομένων που τηρείται στη Γενική Διεύθυνση Αλιείας του Υ.Π.Α.Π.Ε ,τέλος ο αλιέας

• ενημερώνει εγγράφως την κατά τόπο αρμόδια Λιμενική Αρχή σχετικά με την πρόθεση του να διενεργήσει τέτοιου είδους τουρισμό.

ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

1. Ν. 4070 10-2-2012 ( άρθρα από 175 έως και 183)

2. Που ακολούθως τροποποιήθηκε στις 8-8-2013 με άρθρα του Ν.41798-8-2013 .

3. Κ. Υ. Α. 414 / 2353 στις 20-1-2015 .

4. Εφαρμοστική εγκύκλιος 2834 / 52781 / 13-5-2015. ( AΔΑ : 7Δ8Ρ465ΦΘΗ-6Δ7 )

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο Τμήμα Αλιείας της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής στην Αλεξανδρούπολη. ( Τηλ. 25510 57155 / 50498 / 50496 / 50497 /50495 )

Διαβάστηκε 2573 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 11 Αυγούστου 2015 13:40

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή