Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις ΠΕ Έβρου

Άρση περιοριστικών μέτρων σε ζώνη παραγωγής και αλιείας οστρακοειδών (Κ2)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔ-ΘΡΑΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ& ΚΤΗΝ/ΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΑΓΡ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝ/ΚΗΣ

ΠΕΡΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

 

ΠΛΗΡΟΦ. : Σκεύα Αικατερίνη

ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: Δημητρίου & Καραολή 40

Τ.Κ. 68 100 Αλεξ/πολη

ΤΗΛ: 2551357188.

FAX:2551350436

 

Αλεξανδρούπολη 23-10-2013

Αριθμ Πρωτ. 15794

 

ΘΕΜΑ: Άρση περιοριστικών μέτρων σε ζώνη παραγωγής και αλιείας οστρακοειδών (Κ2).

 

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε.ΕΒΡΟΥ

Έχοντας υπ'όψιν:

1.Τις διατάξεις του. Ν. 3852/2010 « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης

2. Το Π.Δ. 144/23-12-2010 <<Οργανισμός της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας-Θράκης>>

3. Την απόφαση με αριθ. οικ. 39/14-1-2011 <<Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους αντιπεριφερειάρχες>>

4. Το Π.Δ. 79/2007 <<Αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των καν. 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004, 882/2004, Ε.Κ. όσον αφορά στους κανόνες υγιεινής για τα τρόφιμα ζωϊκής προέλευσης, των επισήμων ελέγχων στα προϊόντα ζωϊκής προέλευσης που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο και τους κανόνες υγείας και καλής διαβίωσης των ζώων και εναρμόνιση της κτηνιατρικής νομοθεσίας προς την υπ΄αριθ, 2004/41/Ε.Κ. οδηγία .

5.Τον Καν. 853/2004 Ε.Κ. για τον καθορισμό ειδικών κανόνων υγιεινής για τα τρόφιμα ζωϊκής προέλευσης.

6. Τον Καν. 854/2004 για τον καθορισμό ειδικών διατάξεων για την οργάνωση των επισήμων ελέγχων στα προϊόντα ζωϊκής προέλευσης που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο.

7. Το με αριθ. πρωτ. 399901/24-9-2001 έγγραφο του ΥΠ.Α.Α.Τ. όπωςτροποποιήθηκε με το υπ΄αριθ. 313153/20-2-2002 έγγραφο που αφορά το << εΕθνικό Πρόγραμμα Επιτήρησης Ζωνών ή περιοχών παραγωγής ζώντων διθύρων μαλακίων για παρουσία θαλασσίων βιοτοξινών>>.

8.Τα προβλεπόμενα της παρ. 7.6 του Εγχειριδίου για το μικροβιολογικό έλεγχο των περιοχών παραγωγής ζώντων διθύρων μαλακίων.

9. Τα από 11-10-2013 και 22-10-2013 αποτελέσματα του Κτηνιατρικού Εργαστηρίου Κομοτηνής. σύμφωνα με τα οποία τα επίπεδα E. Coli είναι σε επιτρεπτά όρια.

10.Την ανάγκη προστασίας της Δημόσιας της Δημόσιας Υγείας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1.Ανακαλούμε την με αριθ. πρωτ. 13126/12-9-2013, απόφασή μας σχετικά με τη λήψη περιοριστικών μέτρων στη ζώνη Κ2 (Π3 200 μέτρα ανατολικά λιμένος Μάκρης-Π4 100 μέτρα ανατολικά «ΑΡΓΩ»), όπως έχει οριοθετηθεί με την υπ΄αριθ. Τ/1215/20-03-2007 Απόφαση Νομάρχη Έβρου και επιτρέπουμε την αλιεία, συγκομιδή και διάθεση στην αγορά ζώντων διθύρων μαλακίων, αφού πρώτα εξυγιανθούν σε κέντρα καθαρισμού, λόγω του ότι οι ζώνες αλίευσης είναι κατηγορίας Β.

2.Την εφαρμογή της παρούσας αναθέτουμε στο Τμήμα Κτην/κης της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτην/κης και στο Λιμεναρχείο Αλεξανδρούπολης.

3. Οι παραβάτες της παρούσας διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

 

Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΕΒΡΟΥ

Γ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ- ΜΑΥΡΑΝΕΖΟΥΛΗ

Διαβάστηκε 938 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 23 Οκτωβρίου 2013 14:58

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή