Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις ΠΕ Έβρου

Απόφαση Προσωρινής διακοπης λειτουργίας ΟΕ ΑΦΟΙ Ν. Κ. ΧΑΝΤΖΗ

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Καραολή & Δημητρίου 40

Ταχ. Κώδικ: 68 100

Τηλέφωνο : 25513 50525

Fax : 25513 50526

e-mail:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.. gr

Αλεξ/πολη 31 Αυγούστου 2015

Αριθ. Πρωτ: οικ. 3703

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ

ΑΦΜ: 084057985 Δ.Ο.Υ. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

Στην Δημοτική Ενότητα Τριγώνου Κοινότητα Άρζου (σε εκτός σχεδίου Αγροτική περιοχή) Δήμου Ορεστιάδας της Π.Ε. ΕΒΡΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ANTIΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΕΒΡΟΥ

Έχοντες υπόψη :

1. Τo Ν. 3982/17-06-2011 (ΦΕΚ Α143/2011) "Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις", όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α204/2011), άρθρο 19, παρ. 5 και από το Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ Α120/2013) άρθρο 44.

2. Το Ν. 3325/2005 (ΦΕΚ Α68/2005) "Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών - βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις", όπως συμπληρώθηκε από το Ν. 3734/2009 (ΦΕΚ Α8/2009), άρθρο 34, παρ. 4 και τροποποιήθηκε από το Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ Α143/2011), άρθρο 40 και από το Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ Α120/2013) άρθρο 43.

3. Την Υ.Α. 484/36/Φ.15 (ΦΕΚ Β230/2012) "Καθορισμός, κλιμάκωση και διαδικασία επιβολής προστίμων του άρθρου 29 παρ. 8 του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ Α143)."

4. Την Κ.Υ.Α. οικ.3137/191/Φ.15/21-03-2012 (ΦΕΚ Β1048/2012) "Αντιστοίχηση των κατηγοριών των βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων και των δραστηριοτήτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με τους βαθμούς όχλησης που αναφέρονται στα πολεοδομικά διατάγματα."

5. Το Ν. 3979/2011 (ΦΕΚ Α138/2011) " Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις." Και ιδιαίτερα το άρθρο 17, "Ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων μεταξύ φορέων του δημόσιου τομέα".

6. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α112/2010) "Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις."

7. Τον Νόμο 3852/04-06-2010 (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010), «Νέα Αρχιτεκτονική Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»

8. Το Π.Δ. 144/2010 (ΦΕΚ 237/Α/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης».

9. Την αριθ. ΔΔ.οικ.:5319/22-09-2014 (ΦΕΚ 2596Β΄/30-09-2014 Απόφαση του Περιφερειάρχη Αν. Μακεδονίας και Θράκης, «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, στους προϊσταμένους Δ/νσεων, "Με εντολή Περιφερειάρχη"»

10. Την αριθμ. ΔΔ.οικ: 5320/22-09-2014 (ΦΕΚ 2728Β΄/13-10-2014 Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων επί αποφάσεων εγγράφων και άλλων πράξεων στους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

11. Την ΚΥΑ αριθμ. οικ. 12684/92/21-11-2014 (ΦΕΚ 3181Β/27-11-2014) Απλούστευση της αδειοδότησης για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας – Κατάργηση άδειας λειτουργίας μεταποιητικών δραστηριοτήτων.

12. Την αριθ. 5972/28-11-2014 απόφαση επιβολής προστίμου για το γεγονός ότι δεν τηρούνται οι όροι της αριθ. 1152/ΔΒΕ/Φ14.3/29/12-07-2004 άδειας λειτουργίας απεριόριστης διάρκειας όπως:

α) Δεν υπάρχει επιβλέπων μηχανικός (παραιτήθηκε στις 23-05-2014 και δεν ανατέθηκε η επίβλεψη λειτουργίας και συντήρησης του μηχανολογικού εξοπλισμού σε άλλον επιβλέποντα)

β) Η απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων έληξε στις 29-05-2008 και δεν ανανεώθηκε.

γ) Το πιστοποιητικό πυροπροστασίας έληξε στις 19-05-2009 και δεν ανανεώθηκε

δ) Τα πιστοποιητικά των τριών δεξαμενών υγραερίου έληξαν στις 22-05-2006 και δεν ανανεώθηκαν

13. Το γεγονός ότι μέχρι σήμερα ο φορέας παρά την επιβολή προστίμου, δεν μερίμνησε να συμμορφωθεί με τους όρους και περιορισμούς που καθορίζονται στη άδεια λειτουργίας.

14. Το γεγονός ότι ο φορέας με το αριθ. 3080/16-06-2014 έγγραφο ενημερώνει την Υπηρεσία ότι η εταιρία βρίσκεται σε παύση και δεν λειτουργεί πλέον.

15. Το γεγονός ότι με το αριθ. 5972/25-11-2014 έγγραφο η ΔΟΥ Ορεστιάδας γνωρίζει στην Υπηρεσία μας ότι το ΑΦΜ 084057985 της ΟΕ ΑΦΟΙ Ν & Κ ΧΑΝΤΖΗ είναι ενεργό η επιχείρηση όμως βρίσκεται σε αδράνεια από 20-01-2012 μέχρι και 21-11-2014.

16. Την από 19-08-2015 Εισήγηση για προσωρινή διακοπή λειτουργίας του Συγκροτήματος

Αποφασίζουμε

1. Την προσωρινή διακοπή λειτουργίας του ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ της Ο.Ε. "ΑΦΟΙ Ν. & Κ. ΧΑΝΤΖΗ" που βρίσκεται στην Δημοτική Ενότητα Τριγώνου, Κοινότητα Άρζου (σε εκτός σχεδίου αγροτική περιοχή Δήμου Ορεστιάδας Π.Ε. Έβρου, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 29 Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ Α143/2011) και της Υπουργικής Απόφασης 484/36/Φ.15/17-01-2012 (ΦΕΚ Β230/2012) για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας και ιδιαίτερα στην παράγραφο 12.

2. Ο Φορέας αφότου έλαβε γνώση αυτής της απόφασης δεν πρέπει να λειτουργεί πλέον το Συγκρότημα Αποθήκευσης και Ξήρανσης Δημητριακών.

3. Να γίνει επίδοση της παρούσας απόφασης, στην Ο.Ε. "ΑΦΟΙ Ν. & Κ. ΧΑΝΤΖΗ", καθώς και η εφαρμογή αυτής, με πρωτόκολλο επίδοσης και προσωρινής διακοπής παραγωγικού εξοπλισμού.

4. Μετά την υπογραφή της παρούσας Απόφασης, παύει να ισχύει η αριθ. 1152/ΔΒΕ/Φ14.3/29/ 12-07-2004 άδειας λειτουργίας απεριόριστης διάρκειας.

5. Κατά της Απόφασης αυτής επιτρέπεται η προσφυγή, για λόγους νομιμότητας, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την δημοσίευση της απόφασης ή την ανάρτηση της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίηση της ή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 του Ν.3852 από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον, δια μέσου της Υπηρεσίας μας, ενώπιον του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.


Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ

Διαβάστηκε 832 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 01 Σεπτεμβρίου 2015 14:00

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή