Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις ΠΕ Έβρου

Επιβολή Προστίμου στον "ΜΑΛΓΑΡΙΝΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ " κάτοχο ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Καραολή & Δημητρίου 40

Ταχ. Κώδικ: 68 100

Τηλέφωνο : 25513 50525

Fax : 25513 50526

e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Αλεξ/πολη 08 Ιουλίου 2015

Αριθ. Πρωτ: 1851

ΑΔΑ: 7ΩΕΔ7ΛΒ-Θ3Μ

ΘΕΜΑ: Επιβολή Προστίμου στον "ΜΑΛΓΑΡΙΝΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ " κάτοχο ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ

ΑΦΜ: 112469889 Δ.Ο.Υ. ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ

Στην Κοινότητα Μάκρης του Δήμου Αλεξ/πολης της Π.Ε. ΕΒΡΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΕΒΡΟΥ

Έχοντες υπόψη :

1. Τον Νόμο 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010), «Νέα Αρχιτεκτονική Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ιδιαίτερα τα άρθρα 224,227 και 238.

2. Το Ν. 3979/2011 (ΦΕΚ Α138/2011) " Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις." Και ιδιαίτερα το άρθρο 17, "Ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων μεταξύ φορέων του δημόσιου τομέα".

3. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α112/2010) "Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις."

4. Το Π.Δ. 144/2010 (ΦΕΚ 237/Α/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης».

5. Την αριθμ. ΔΔ.οικ: 5320/22-09-2014 (ΦΕΚ 2728/Β/13-10-2014) Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων επί αποφάσεων εγγράφων και άλλων πράξεων στους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

6. Την ΔΔ. Οικ.: 5319/22-09-2014 (ΦΕΚ 2596/Β/30-09-2014) '' Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.''

7. Το Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α45/1999) '' Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις'', όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

8. Το Ν. 2946/2001 (ΦΕΚ Α224/2001) ''Υπαίθρια Διαφήμιση, Συμπολιτείες Δήμων και Κοινοτήτων και άλλες διατάξεις''.

9. Το Ν.Δ. 356 (ΦΕΚ Α90/1974) ''Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων'', όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

10. Την Κ.Υ.Α. με αρ. πρωτ. 31404/2005 (ΦΕΚ Β868/2005). ''Απόδοση στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις ποσοστού των εισπραττομένων προστίμων, χρηματικών ποινών και προσαυξήσεων που επιβάλλονται από αυτές, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 16 του Ν. 2946/2001''.

11. Το Ν. 3526/2007 (ΦΕΚ Α24/2007) '' Παραγωγή και διάθεση προϊόντων αρτοποιίας και συναφείς διατάξεις.'', όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

12. Το με αρ. πρωτ. 1020/14311/18-α΄/30-03-2015 έγγραφο του Αστυνομικού Τμήματος Αλεξ/πολης με θέμα '' Παραβίαση ωραρίου λειτουργίας αρτοποιείου''.

13. Το αριθ. 1538/28-04-2015 έγγραφο της Υπηρεσίας μας προς το φορέα του ανωτέρω αρτοποιείου με το οποίο του γνωστοποιούσε ότι λειτουργούσε το αρτοποιείο την 25-02-2015 και ώρα 03:00, γεγονός που αποτελεί παράβαση των διατάξεων του Ν. 3526/2007 (άρθρο 17, παρ. 3), ζητώντας ταυτόχρονα εγγράφως τις απόψεις του.

14. Το με αριθ. πρωτ. 1851/05-05-2015 έγγραφο του φορέα του ανωτέρω αρτοποιείου.

15. Το γεγονός ότι το αρτοποιείο με την επωνυμία "ΜΑΛΓΑΡΙΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ" λειτουργούσε την 25-02-2015 και ώρα 03:00 σε παράβαση των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 17 του Ν. 3526/2007, στην οποία ρητά αναφέρεται ότι απαγορεύετε κάθε εργασία για παραγωγή προϊόντων αρτοποιίας πριν από την 04:00 ώρα και μετά την 21:00 ώρα. Η εν λόγω παράβαση επισύρει την επιβολή κυρώσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3526/2007 (άρθρο 18 «Ποινικές και Διοικητικές Κυρώσεις», παρ. 2).

16. Την από 11-06-2015 Εισήγηση ειδική έκθεση επιβολής Προστίμου της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Έβρου.

Αποφασίζουμε

1. Επιβάλλουμε στο Αρτοποιείο με την επωνυμία " ΜΑΛΓΑΡΙΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ" που βρίσκεται στην Κοινότητα Μάκρης του Δήμου Αλεξ/πολης σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3526/2007 (ΦΕΚ Α24/2007) πρόστιμο εξακοσίων ευρώ (600,00€) για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας και ιδιαίτερα στην παράγραφο 15.

2. Κατά της Απόφασης αυτής επιτρέπεται η προσφυγή, για λόγους νομιμότητας, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την δημοσίευση της απόφασης ή την ανάρτηση της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίηση της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 και 238 του Ν.3852/2010 από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον, δια μέσου της Υπηρεσίας μας, ενώπιον του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Ο φορέας του ανωτέρω αρτοποιείου, στον οποίο κοινοποιείται η παρούσα απόφαση, θα πρέπει να μεριμνήσει ώστε να μην παράγεται οποιοσδήποτε τύπος προϊόντων αρτοποιίας πριν από την 04:00 ώρα και μετά την 21:00 ώρα σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 17 παρ. 3 του Ν. 3526/2007.

Σε κάθε άλλη περίπτωση η υπηρεσία μας θα προβεί στην επιβολή κυρώσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 3526/2007 (ΦΕΚ Α24/2007).

Το επιβαλλόμενο πρόστιμο θα καταβληθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

Το ανωτέρω ποσό αναλογεί:

1. κατά ποσοστό 50% στον ΚΑΕ 3739 του Κρατικού Προϋπολογισμού

2. κατά το υπόλοιπο 50% στον κωδικό 64144 της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης – Π.Ε. Έβρου και θα αποδοθεί από την Δ.Ο.Υ. στον λογαριασμό ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε., GR7901723500005350052990776

Το σχετικό Πρωτότυπο διπλότυπο είσπραξης της Δ.Ο.Υ. θα πρέπει να προσκομιστεί στην υπηρεσία μας.

Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής, το πρόστιμο βεβαιώνεται στο Δημόσιο Ταμείο, προκειμένου να επιδιωχθεί η είσπραξη του κατά τις διατάξεις του Ν.Δ. 356/ΦΕΚ Α90/1974 "Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων" (Κ.Ε.Δ.Ε.), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ

Διαβάστηκε 902 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 10 Ιουλίου 2015 15:25

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή