Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις ΠΕ Έβρου

Αυτεπάγγελτος έλεγχος του αληθούς του περιεχομένου βεβαιώσεων ή υπεύθυνων δηλώσεων προϋπηρεσίας για την απόκτηση αδειών τεχνικών επαγγελμάτων του Α΄ Μέρους του Ν. 3982/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

Ταχ. Δ/νση: Καραολή & Δημητρίου 40

Ταχ. Κώδικ: 681 00

Πληροφορ : Γενηκομσίδης Δημήτρης

Τηλέφωνο : 25513 50518

Fax : 25513 50526


Αλεξ/πολη 07 Μαΐου 2014

Αριθ. Πρωτ.: οικ. 2292


ΑΔΑ: ΒΙΦΘ7ΛΒ-589

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Έχοντας υπόψη :

1. Τον Νόμο 3852/04-06-2010 (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010), «Νέα Αρχιτεκτονική Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»

2. Το Π.Δ. 144/2010 (ΦΕΚ 237/Α/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης».

3. Την αριθ. 26/10-01-2011 Απόφαση του Περιφερειάρχη Αν. Μακεδονίας και Θράκης, «εξουσιοδότηση υπογραφής εγγράφων, στους προϊσταμένους Δ/νσεων, "Με εντολή Περιφερειάρχη"»

4. Τον Ν. 3861/2010 «Πρόγραμμα Διαύγεια», το άρθρο 2β του Ν.2472/1997 «Ευαίσθητα Προσωπικά Δεδομένα», το άρθρο 1 του Ν.3429/2005 «Όργανα Διοίκησης Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών», το Ν.3525/2007 (ΦΕΚ 16/Α «Συμβάσεις Πολιτιστικών Χορηγιών».

5. Το Νόμο 3982/2011 (ΦΕΚ 143Α΄/17.06.2011) «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το Μέρος Α'.

6. Τα Π.Δ.112/2012 (ΦΕΚ 197Α'/17.10.2012), Π.Δ.113/2012 (ΦΕΚ 198Α'/17.10.2012), Π.Δ.114/2012 (ΦΕΚ 199Α'/17.10.2012), Π.Δ.115/2012 (ΦΕΚ 200Α'/17.10.2012), Π.Δ.1/2013 (ΦΕΚ 3Α'/08.01.2013) και Π.Δ.108/2013 (ΦΕΚ 141 Α'/12.06.2013) τα οποία εκδόθηκαν κατ' εξουσιοδότηση του Νόμου 3982/2011.

Α π οφα σ ί ζ ο υ μ ε

Ο αυτεπάγγελτος έλεγχος του αληθούς του περιεχομένου βεβαιώσεων ή υπεύθυνων δηλώσεων προϋπηρεσίας που κατατίθενται στο Τμήμα Επαγγέλματος της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Έβρου, για την απόκτηση αδειών τεχνικών επαγγελμάτων του Α΄ Μέρους του Ν. 3982/2011, που προβλέπεται στα άρθρο 6 παρ. 3 των Π.Δ.  112/2012, 113/2012, 114/2012, 115/2012, 1/2013 και άρθρο 11 παρ. 3 του Π.Δ. 108/2012, θα διενεργείται στο τέλος κάθε μήνα, επί του συνόλου (ποσοστό 100%) των κατατεθέντων, του προηγούμενου μήνα, βεβαιώσεων ή υπεύθυνων δηλώσεων προϋπηρεσίας των αντίστοιχων παρόχων υπηρεσιών, λόγω του προβλεπόμενου μικρού αριθμού υποψηφίων για κάθε ειδικότητα.

Η καταχώρηση των παρόχων, με αύξοντα αριθμό, σε ειδικούς καταλόγους θα γίνεται σύμφωνα με το παράρτημα Ζ των Π.Δ. 112/2012, 113/2012, 114/2012, το παράρτημα Ε του Π.Δ. 115/2012, το άρθρο 13 του Π.Δ. 1/2013 και το παράρτημα ΖI του Π.Δ. 108/2013.

Την ευθύνη της διαδικασίας σύνταξης των ειδικών καταλόγων, της διενέργειας του ελέγχου της ορθότητας των στοιχείων και σύνταξης πρακτικού ελέγχου, θα έχει το Τμήμα Επαγγέλματος της Δ/νσής Ανάπτυξης Π.Ε. Έβρου.

Η παρούσα απόφαση ισχύει από την υπογραφή της και μέχρι 31.12.2014

 

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΜΣΕΡΙΔΗΣ

Μηχ/γος Μηχ/κος ΠΕ, με Α' Βαθμό

Διαβάστηκε 827 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 13 Μαΐου 2014 07:36

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή