Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις ΠΕ Έβρου

Επιβολή Προστίμου στην ΕΠΕ “ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΙΦΥΛΛΙ ” με δ.τ. «ΕΠΕ ΤΡΙΦΥΛΛΙ» κάτοχο ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟΥ

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Καραολή & Δημητρίου 40

Ταχ. Κώδικ: 68 100

Τηλέφωνο : 25513 50525

Fax : 25513 50526

e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.


Αλεξ/πολη 28 Νοεμβρίου 2014

Αριθ. Πρωτ: οικ. 6025

ΘΕΜΑ: Επιβολή Προστίμου στην ΕΠΕ "ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΙΦΥΛΛΙ " με δ.τ. «ΕΠΕ ΤΡΙΦΥΛΛΙ» κάτοχο ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟΥ

Στην Δημοτική Ενότητα Φερών Κοινότητα Αρδανίου (εκτός σχεδίου 1ο χλμ. Ε.Ο. Αρδανίου - Σουφλίου του Δήμου Αλεξ/πολης της Π.Ε. ΕΒΡΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

Έχοντες υπόψη :

1. Τo Ν. 3982/17-06-2011 (ΦΕΚ Α143/2011) "Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις", όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α204/2011), άρθρο 19, παρ. 5 και από το Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ Α120/2013) άρθρο 44.

2. Το Ν. 3325/2005 (ΦΕΚ Α68/2005) "Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών - βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις", όπως συμπληρώθηκε από το Ν. 3734/2009 (ΦΕΚ Α8/2009), άρθρο 34, παρ. 4 και τροποποιήθηκε από το Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ Α143/2011), άρθρο 40 και από το Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ Α120/2013) άρθρο 43.

3. Την Υ.Α. 484/36/Φ.15 (ΦΕΚ Β230/2012) "Καθορισμός, κλιμάκωση και διαδικασία επιβολής προστίμων του άρθρου 29 παρ. 8 του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ Α143)."

4. Την Κ.Υ.Α. οικ.3137/191/Φ.15/21-03-2012 (ΦΕΚ Β1048/2012) "Αντιστοίχηση των κατηγοριών των βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων και των δραστηριοτήτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με τους βαθμούς όχλησης που αναφέρονται στα πολεοδομικά διατάγματα."

5. Το Ν. 3979/2011 (ΦΕΚ Α138/2011) " Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις." Και ιδιαίτερα το άρθρο 17, "Ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων μεταξύ φορέων του δημόσιου τομέα".

6. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α112/2010) "Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις."

7. Τον Νόμο 3852/04-06-2010 (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010), «Νέα Αρχιτεκτονική Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»

8. Το Π.Δ. 144/2010 (ΦΕΚ 237/Α/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης».

9. Την αριθμ. ΔΔ.οικ: 5320/22-09-2014 (ΦΕΚ 2728/Β/13-10-2014) Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων επί αποφάσεων εγγράφων και άλλων πράξεων στους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

10. Την ΔΔ. Οικ.: 5319/22-09-2014 (ΦΕΚ 2596/Β/30-09-2014) '' Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.''

11. Το αριθ. οικ. 5010/23-09-2014 έγγραφο της Υπηρεσίας για κατάθεση γραπτών απόψεων

12. Το γεγονός ότι ο φορέας δεν υπέβαλε απόψεις.

13. Το γεγονός ότι δεν τηρούνται οι όροι της αριθ. 232/ΔΒΕ/Φ14.3/7/20-02-2006 άδειας λειτουργίας απεριόριστης διάρκειας όπως:

α) Δεν υπάρχει επιβλέπων μηχανικός (παραιτήθηκε στις 01-11-2006 και δεν ανατέθηκε η επίβλεψη λειτουργίας και συντήρησης του μηχανολογικού εξοπλισμού σε

άλλον επιβλέποντα)

β) Η απόφαση ανανέωσης περιβαλλοντικών όρων έληξε στις 11-05-2014 και δεν ανανεώθηκε.

γ) Το πιστοποιητικό πυροπροστασίας έληξε στις 21-06-2010 και δεν ανανεώθηκε

δ) Το πιστοποιητικό της δεξαμενής υγραερίου έληξαν στις 30-11-2009 και δεν ανανεώθηκε

ε) Το Π.Υ.Δ. του ατμολέβητα έληξε στις 30-07-2012 και δεν ανανεώθηκε

14. Την από 19-11-2014 Εισήγηση επιβολής Προστίμου.

Απ ο φα σ ί ζ ο υ μ ε

1. Επιβάλλουμε στην ΕΠΕ "ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΙΦΥΛΛΙ" με δ.τ. ΕΠΕ ΤΡΙΦΥΛΛΙ κάτοχο ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟΥ που βρίσκεται στην Δημοτική Ενότητα Φερών, Κοινότητα Αρδανίου ( εκτός σχεδίου 1Ο χλμ. Ε.Ο. Αρδανίου – Σουφλίου) Δήμου Αλεξ/πολης Π.Ε. Έβρου, σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ Α143/2011) και της Υπουργικής Απόφασης 484/36/Φ.15/17-01-2012 (ΦΕΚ Β230/2012) πρόστιμο χιλίων ενενήντα τριών ευρώ και τριάντα τριών λεπτών (1.093,33 €) για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας και ιδιαίτερα στην παράγραφο 13.

2. Κατά της Απόφασης αυτής επιτρέπεται η προσφυγή, για λόγους νομιμότητας, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την δημοσίευση της απόφασης ή την ανάρτηση της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίηση της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 του Ν.3852 από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον, δια μέσου της Υπηρεσίας μας, ενώπιον του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Ο φορέας της ανωτέρω βιοτεχνίας στην οποία κοινοποιείται η παρούσα απόφαση, θα πρέπει να μεριμνήσει άμεσα ώστε εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) μηνών από την κοινοποίηση της παρούσας απόφασης, να συμμορφωθεί με τους όρους και περιορισμούς που καθορίζονται στην άδεια λειτουργίας.

Στην περίπτωση μη συμμόρφωσης εντός της χορηγηθείσας προθεσμίας εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 29 Ν.3982/2011 και επιβάλλεται προσωρινή ή οριστική, διακοπή της λειτουργίας της δραστηριότητας.

Η πληρωμή του προστίμου να γίνει στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και στον αριθμό λογαριασμού GR7901723500005350052990776 "Έσοδα Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας Θράκης" αιτιολογία Κ.Α.Ε. 4351.4229.0026 Πρόστιμα – κυρώσεις αρθ. 29 Ν.3982/2011 και η απόδειξη κατάθεσης να προσκομιστεί στην Υπηρεσία.

Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής, το πρόστιμο βεβαιώνεται στο Δημόσιο Ταμείο, προκειμένου να επιδιωχθεί η είσπραξη του κατά τις διατάξεις του Ν.Δ. 356/ΦΕΚ Α90/1974 "Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων" (Κ.Ε.Δ.Ε.), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και αποτελεί σύμφωνα με την παρ. 7 του αρθ. 29 του Ν. 3982/2011, πόρο της αρχής που επιβάλει το πρόστιμο.


Ο ΑΝΤΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ

Διαβάστηκε 996 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 01 Δεκεμβρίου 2014 11:00

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή