Διοικητική Ενημέρωση

Καθορισμός ημερομηνίας και χώρου διεξαγωγής ψηφοφορίας για την εκλογή αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο και στο Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

 

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 248 και 249 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄/-7-06-2010) ως ισχύει.
2. Την αριθμ. ΔΙΚΠΡ/Φ.80/30/8703/16-9-88 (ΦΕΚ 684/Β΄/19-9-88) απόφαση του Υπουργού Προεδρίας
της Κυβέρνησης , με θέμα «Τρόπος, διαδικασία και προϋποθέσεις εκλογής των εκπροσώπων των
υπαλλήλων στα υπηρεσιακά συμβούλια του προσωπικού των δημοσίων υπηρεσιών και των νομικών
προσώπων δημοσίου δικαίου» όπως τροποποιήθηκε με τις αριθμ ΔΙΚΠΡ/Φ.80/54/11988/ 02-12-88
(ΦΕΚ 876/Β/7-12-88), ΔΙΔΑΔ/Φ.37/165/30179/31-8-90 (ΦΕΚ 562/Β/3-9-90) και
ΔΙΔΑΔ/Φ.37.9/683/οικ19516/01 (ΦΕΚ Β 1246) αποφάσεις .
3. Την αρ.οικ.20874/17-06-2016 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης με θέμα «Εκλογή αιρετών εκπροσώπων στα Συμβούλια Επιλογής Προϊσταμένων
και στα Υπηρεσιακά Συμβούλια των Περιφερειών».
4. Tην ανάγκη διενέργειας εκλογών για την ανάδειξη δύο αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων
(μονίμων κι ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου) για τη συμμετοχή τους στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο
και δύο αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων (μονίμων κι ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου)για
τη συμμετοχή τους στο Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας
και Θράκης, με τους αναπληρωτές τους, για τη διετία 2017-2018.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Τη διενέργεια εκλογών, για την ανάδειξη δύο αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων (Μονίμων
και Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου) για τη συμμετοχή τους στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο και δύο
αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων (Μονίμων και Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου) για τη
συμμετοχή τους στο Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας
και Θράκης, για την διετία 2017-2018.
Οι εκλογές θα διεξαχθούν με άμεση καθολική και μυστική ψηφοφορία στην Κομοτηνή, έδρα
του Υπηρεσιακού Συμβουλίου και του Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων της Περιφέρειας
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στις 19 -11 -2016 ημέρα Σάββατο, από την 08.00η πρωινή
μέχρι και την 17.00η μεταμεσημβρινή ώρα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού
Συμβουλίου (1ος όροφος Διοικητήριο, Δημοκρατίας 1).
Οι εκλογείς –υπάλληλοι της ΠΑΜΘ που υπηρετούν στην έδρα (Κ.Υ. και της ΠΕ Ροδόπης)
ψηφίζουν αυτοπροσώπως κατά τα ανωτέρω. Οι εκλογείς –υπάλληλοι των λοιπών Περιφερειακών
Ενοτήτων καθώς και οι αποσπασμένοι υπάλληλοι της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και
Θράκης δύνανται να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα είτε αυτοπροσώπως (κατά τα ανωτέρω)
είτε διά αλληλογραφίας σύμφωνα με τα άρθρα 13,1 και 7 της αριθμ. ΔΙΚΠΡ/Φ.80/30/8703/16-9-88
(ΦΕΚ 684/Β/19-9-88) απόφασης του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης .
Η παρούσα να γνωστοποιηθεί ενυπόγραφα σε όλους τους υπαλλήλους.


Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ &ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ


ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1) Γραφείο Περιφερειάρχη/ Εκτελεστική Γραμματέα
2) Γραφεία Αντιπεριφερειαρχών
3) Γενικούς Διευθυντές
4) Συλλόγους υπαλλήλων Π.Ε
5) Όλες τις Διευθύνσεις και τα αυτοτελή τμήματα της Κεντρικής Υπηρεσίας και των ΠΕ
ΠΑΜΘ (Στις Δ/νσεις των λοιπών Περιφερειακών Ενοτήτων πλην της Ροδόπης, διά των
Δ/νσεων Διοικητικού-Οικονομικού αυτών, μερίμνη των οποίων θα γίνει και η ενυπόγραφη
γνωστοποίηση της παρούσας στους αποσπασμένους υπαλλήλους τους)
6) Τμήμα Γραμματείας για ανάρτηση (με αποδ.)στο χώρο ανακοινώσεων της υπηρεσίας μας
7) Δ/νση Διαφάνειας (για ανάρτηση στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας)
8) Νομαρχιακό Τμήμα ΑΔΕΔΥ
9) Αποσπασμένους υπαλλήλους Κεντρικής Υπηρεσίας και ΠΕ Ροδόπης διά των φορέων υποδοχής τους:
α) Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή(Ε.Δ.Α)
για τους υπαλλήλους:
Αργυρόπουλο Βασίλειο του Αγαμέμνονα
Βαλασίδη Γεώργιο του Σιδέρη
Καρκατσέλη Αθανάσιο του Κων/νου
Κασάπη Λαμπρινή του Λάμπρου
Κουτσογιάννη Σπύρο του Χρήστου
Τσιμπιρίδη Κων/νο του Πέτρου
Χότουμαν Κων/νο του Χριστόφορου
β) Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ-
Ανταγωνιστικότητα (πρώην
Συγχρηματοδοτούμενων Μέτρων και Πράξεων
αγροτικής Ανάπτυξης) Υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων
(για τον υπάλληλο Καραμούζη Δημήτριο του Νικολάου)
γ) Ειδική Υπηρεσία για την Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική Οικονομία της Γ Γ Διαχείρισης
Κοινοτικών Πόρων του Υπουργείου Εργασίας ,Κοιν. Ασφάλισης και Κοιν.Αλ.
(για την υπάλληλο Δούμα Μαρία του Δημητρίου)
δ) Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης / Γεν. Δ/νση Αποκέντρωσης
και Τοπικής Αυτοδιοίκησης / Δνση Προσωπικού
Τ.Α. , Σταδίου 27, 101 83 Αθήνα. ,
(για τον υπάλληλο Λάντα Σωτήριο του Νικολάου)


Εσωτερική Διανομή
Δ/νση Διοίκησης

Διαβάστηκε 2133 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 19 Σεπτεμβρίου 2016 13:04

Αναζήτηση Διοικητική Ενημέρωση

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή