Περιφερειακό Συμβούλιο

2011 Aπόφαση 247η

Κατεβάστε το αρχείο(pdf).

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Του Πρακτικού 18 / 2011 συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου
Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης

-------------------------------
Αριθ. Απόφασης 247/ 2011
-------------------------------

ΠΕΡΙΛΗΨΗ :Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την   έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την έρευνα λατομικού χώρου μαρμάρων έκτασης 41.680,75 τ.μ στη θέση «Βάθη» Δ.Δ Παναγίας του Δήμου Θάσου, Ν. Καβάλας , της «»ΜΑΡΜΑΡΑ ΘΑΣΟΥ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΑΕ»

 

     Στην Κομοτηνή σήμερα 14 Σεπτεμβρίου 2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 17.00,στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης , παρουσία του Περιφερειάρχη Αριστείδη Γιαννακίδη , των Αντιπεριφερειαρχών : Ξανθόπουλου Ιωάννη Π.Ε. Δράμας, Νικολάου-Μαυρανεζούλη Γεωργία Π.Ε. Έβρου , Γρανά Αρχέλαου   Π.Ε. Καβάλας, Καραλίδη Φώτη Π.Ε. Ξάνθης, Δαμιανίδη Παύλου Π.Ε. Ροδόπης, που κλήθηκαν νόμιμα σύμφωνα με το άρθρο 167 παρ. 4 του N. 3852/2010, συνήλθε σε δημόσια τακτική Συνεδρίαση το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης μετά από την 3627 / 6-9-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του που επιδόθηκε σε κάθε Περιφερειακό Σύμβουλο , σύμφωνα με το άρθρο 167 παρ. 2 του Ν. 3852 /2010 .

 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1. Μιχαηλίδης Κωνσταντίνος , Πρόεδρος
2. Μαρκόπουλος Θεόδωρος , Αντιπρόεδρος
3. Ζαγναφέρης Κωνσταντίνος , Γραμματέας

ΤΑ  ΜΕΛΗ:

1.Χουσεϊν Ερτζάν                            

25. Κουκουβέλα Ζουμπουλιά

2.Σαλήμ Σεβγκή                                  

26. Ματζιάρης Αντώνιος

3.Νικολαίδης Ιωάννης        

27.Τσούλου-Τσαγκαλίδου Συρματένια

4.Ούστογλου Γεώργιος

28.Σερέφια Σουλτάνα

5.Μουμίν Καάν

29.Παπαδόπουλος Στυλιανός

6.Τελλίδης Ιωάννη

30.Πατήρας Νικόλαος                                

7.Βαβίας Σταύρος                                

31.Παυλίδης Γεώργιος    

9.Χριστοδουλίδης Γεώργιος              

32. Πέτροβιτς Δημήτριος                    

10.Τσαλδαρίδης Αναστάσιος

33. Μπαλίκας Ανδρέας

11.Σαλτούρος Δημήτριος                      

34.Μιχελής Κωνσταντίνος                    

12.Xαιτίδης Δημήτριος

35.Γαλαζούλας Χρήστος

13.Γερομάρκος Γεώργιος                      

36.Χατζή Μεμίς Τουρκές

14.Σιακήρ Αϊχάν

37.Καβαρατζής Σταύρος

15.Κεφαλίδου Ανδρονίκη                      

38.Μπαράν Μπουρχάν                  

17.Ουζούν Ιρφάν                                      

39.Παπαδόπουλος Κίμων                

18.Παπακοσμάς Κωνσταντίνος

40.Μωυσίδης Παναγιώτης   

20.Παπαδόπουλος Χρυσόστομος          

41.Αραμπατζής Αθανάσιος

21.Τσολάκ Σουάτ                                  

42.Τρέλλης Χρήστος                          

22.Γκουγκουσκίδου Μαρία                  

43.Ποτόλιας Χρήστος

23.Κανελάκης Ιωάννης

44. Χαρίτου Δημήτριος                  

24.Ζιμπίδης Γεώργιος             

45.Μακρής Αθανάσιος  

ΑΠΟΝΤΕΣ:

ΤΑ ΜΕΛΗ

1.Καραβάς Κωνσταντίνος

 2.Πατακάκης Ανάργυρος

 3.Ζησίμου Γεώργιος-Παύλος              

 

 Χρέη υπηρεσιακής γραμματέως άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης κα Κατσικούδη Ελένη .

   Αφού διαπιστώθηκε απαρτία διότι σε σύνολο 51 μελών ήταν παρόντα τα 48 μέλη άρχισε η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Εισηγούμενος το έκτο θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Πατήρας Νικόλαος , έθεσε υπόψη των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης το αρθμ. Πρωτ: 953/8-8-2011 έγγραφο του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της Π.Ε Καβάλας , το οποίο αναφέρει τα εξής :

Ο προς έρευνα μαρμάρων αιτούμενος λατομικός χώρος βρίσκεται σε απόσταση περίπου 2,1 χλμ. ΒΑ των ορίων του οικισμού Παναγία, σε απόσταση 300 μέτρων από την θάλασσα και εντός περιοχής Natura 2000, ΖΕΠ GR 1150012 «Θάσος (Όρος Υψάριο και Παράκτια Ζώνη) και Νησίδες Κοίνυρα, Ξηρονήσι».

Πρόκειται για δημοτική δασική έκταση σε περιοχή με έντονη λατομική δραστηριότητα.

Ο ζητούμενος χώρος είναι όμορος, νομίμως λειτουργούντος λατομείου έκτασης 29 στρεμμάτων της ιδίας εταιρίας.

Για το χώρο έχει δοθεί η συναίνεση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θάσου για τη χορήγηση άδειας ερευνητικών εργασιών σύμφωνα με το απόσπασμα πρακτικού με αριθμό 15/2009 και αρ. Απόφασης 415/07-10-2009.

Η Υπηρεσία μας δεν έχει αντίρρηση να γίνει θεώρηση της παραπάνω μελέτης με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:

  1. Να τηρούνται επακριβώς οι όροι που περιγράφονται στη μελέτη και το χρονοδιάγραμμα αποκατάστασης του χώρου επέμβασης.
  2. Ο δρόμος που διασχίζει τον λατομικό χώρο θα πρέπει να μείνει ανοικτός για δημόσια χρήση.
  3. Οι αποψιλώσεις που θα απαιτηθούν για τις λατομικές ερευνητικές εργασίες να περιορισθούν στις απολύτως αναγκαίες.
  4. Να γίνει περίφραξη των χώρων που θα φυτευτούν, ώστε να υπάρξει προστασία αυτών από βόσκηση.
  5. Να συντηρούνται τα φυτευτικά είδη μέχρι να έχουν τη δυνατότητα να αναπτυχθούν χωρίς καμία φροντίδα.
  6. Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα πυροπροστασίας.
  7. Μετά το πέρας των ερευνητικών εργασιών και εφόσον διαπιστωθεί ότι το κοίτασμα δεν προσφέρεται για εκμετάλλευση, να γίνει πλήρης αποκατάσταση του χώρου επέμβασης.

 

 

To Περιφερειακό   Συμβούλιο μετά από συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις α ) του άρθρου 283 πρ.2 του Ν. 3852/ 2010 Β) του άρθρου 5 παρ.2 του Ν. 1650/86, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 παρ.2 & 3 του N.3010/2002.

                            

                                            

                   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

                      ΜΕ ΨΗΦΟΥΣ 42 ΥΠΕΡ 4 ΚΑΤΑ

 

 

   Γνωμοδοτεί υπέρ της έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων από την ΜΠΕ για την έρευνα λατομικού χώρου μαρμάρων έκτασης 41.680,75 τ.μ στη θέση «Βάθη» Δ.Δ Παναγίας του Δήμου Θάσου, Ν. Καβάλας , της «»ΜΑΡΜΑΡΑ ΘΑΣΟΥ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΑΕ», όπως ειδικότερα αναφέρεται στην ανωτέρω εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας.  

 

   Κατά της απόφασης ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κκ Τρέλλης Χρήστος Ποτόλιας Χρήστος , Χαρίτου Δημήτριος, Μακρής Αθανάσιος .

 

Αποχώρησαν από την συνεδρίαση οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ Παυλίδης   Γεώργιος , Μωυσίδης Παναγιώτης για την Δράμα, όπου ήταν σ΄ εξέλιξη φωτιά στο σύμπλεγμα του Δήμου Δράμας.

 

 

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α  247 /2011

 

 

      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης 

 

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

Κωνσταντίνος Ζαγναφέρης 

 

 ΤΑ ΜΕΛΗ

1.Χουσεϊν Ερτζάν  

2.Σαλήμ Σεβγκή                                                  

3.Νικολαίδης Ιωάννης                                         

4.Ούστογλου Γεώργιος                                       

5.Μουμίν Καάν                                                   

6.Τελλίδης Ιωάννη                                              

7.Βαβίας Σταύρος                                               

8.Πουρνάρα Μαρίκα                                           

9.Χριστοδουλίδης Γεώργιος                                

10.Τσαλδαρίδης Αναστάσιος                            

11.Σαλτούρος Δημήτριος                           

12.Χαιτίδης Δημήτριος                                  

13.Γερομάρκος Γεώργιος                                   

14.Σιακήρ Αϊχάν                                                

15.Κεφαλίδου Ανδρονίκη                                   

16.Παπαθανάκης Σταύρος                                        

17.Ουζούν Ιρφάν                                              

18.Παπακοσμάς Κωνσταντίνος                          

19.Μαραγκού Γεωργία                

20.Παπαδόπουλος Χρυσόστομος                       

21.Τσολάκ Σουάτ                                                       

22.Γκουγκουσκίδου Μαρία                                 

23.Κανελάκης Ιωάννης                                      

24.Ζιμπίδης Γεώργιος                                         

25.Κουκουβέλα Ζουμπουλιά

26.Ματζιάρης Αντώνιος

27.Τσούλου - Τσαγκαλιδου Συρματένια

 28.Σερέφια Σουλτάνα

29.Παπαδόπουλος Στυλιανός

30.Πατήρας Νικόλαος

31.Παυλίδης Γεώργιος(απών)       

32.Καραβάς Κωνσταντίνος (απών)

33.Πέτροβιτς Δημήτριος

 34.Μπαλίκας Ανδρέας 

35.Μιχελής Κωνσταντίνος 

36.Γαλαζούλας Χρήστος 

37.Χατζή Μεμίς Τουρκές

38.Καβαρατζής Σταύρος

39.Μπαράν Μπουρχάν       

40.Πατακάκης Ανάργυρος(απών)

41.Μαρκόπουλος Θεόδωρος

42.Παπαδόπουλος Κίμων  

43.Μωυσίδης Παναγιώτης  (απών)       

44.Ζησίμου Γεώργιος – Παύλος(απών)

45.Αραμπατζής Αθανάσιος   

46.Τρέλλης Χρήστος

47.Ποτόλιας Χρήστος

48.Χαρίτου Δημήτριος                                          

49.Μακρής Αθανάσιος

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΕΛΕΝΗ ΚΑΤΣΙΚΟΥΔΗ

Διαβάστηκε 866 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 06 Νοεμβρίου 2012 12:54
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2011 Aπόφαση 211η 2011 Aπόφαση 230η »

Αναζήτηση Περιφερειακό Συμβούλιο

Λ. Δημοκρατίας 1
69133 Κομοτηνή
Τηλ: 2531350195 , 2531350172
mail:perifsymv@pamth.gov.gr

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή