Περιφερειακό Συμβούλιο

2011 Aπόφαση 175η

Κατεβάστε το αρχείο(pdf).

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Του Πρακτικού 14 / 2011 συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου
Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης

-------------------------------
Αριθ. Απόφασης 175 / 2011
-------------------------------

ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Γνωμοδότηση για την «Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (Ε.Π.Χ.Σ.Α.Α.) για τις υδατοκαλλιέργειες».

 

     Στην Κομοτηνή σήμερα 6 Ιουλίου 2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00,   στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης , απουσία του Περιφερειάρχη Αριστείδη Γιαννακίδη για υπηρεσιακούς λόγους ,παρουσία των Αντιπεριφερειαρχών : Ξανθόπουλου Ιωάννη Π.Ε. Δράμας, Νικολάου-Μαυρανεζούλη Γεωργία Π.Ε. Έβρου , Γρανά Αρχέλαου   Π.Ε. Καβάλας, Καραλίδη Φώτη Π.Ε. Ξάνθης και Δαμιανίδη Παύλου Π.Ε. Ροδόπης, που κλήθηκαν νόμιμα σύμφωνα με το άρθρο 167 παρ. 4 του N. 3852/2010, συνήλθε σε δημόσια τακτική Συνεδρίαση το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης μετά από την 2124/ 23-6-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του που επιδόθηκε σε κάθε Περιφερειακό Σύμβουλο , σύμφωνα με το άρθρο 167 παρ. 2 του Ν. 3852 /2010 .

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1. Μιχαηλίδης Κωνσταντίνος , Πρόεδρος
2. Μαρκόπουλος Θεόδωρος , Αντιπρόεδρος
3. Ζαγναφέρης Κωνσταντίνος , Γραμματέας

ΤΑ  ΜΕΛΗ:

1. Χουσεϊν Ερτζάν
2. Σαλήμ Σεβγκή
3. Νικολαίδης Ιωάννης
4. Ούστογλου Γεώργιος
5. Μουμίν Καάν
6. Τελλίδης Ιωάννης
7. Βαβίας Σταύρος
8. Πουρνάρα Μαρίκα
9. Τσαλδαρίδης Αναστάσιος
10. Σαλτούρος Δημήτριος,
11. Χαϊτίδης Δημήτριος
12. Γερομάρκος Γεώργιος
13. Σιακήρ Αϊχάν
14. Κεφαλίδου Ανδρονίκη
15. Παπαθανάκης Σταύρος
16. Ουζούν Ιρφάν
17. Παπακοσμάς Κωνσταντίνος
18. Μαραγκού Γεωργία
19. Παπαδόπουλος Χρυσόστομος
20. Τσολάκ Σουάτ
21.  Γκουγκουσκίδου Μαρία
22. Κανελάκης Ιωάννης
23. Ζιμπίδης Γεώργιος
24. Κουκουβέλα Ζουμπουλιά
25. Ματζιάρης Αντώνιος
26. Τσούλου - Tσαγκαλιδου  Συρματένια
27. Σερεφια Σουλτάνα
28. Παπαδόπουλος Στυλιανός
29. Πατήρας Νικόλαος
30. Παυλίδης Γεώργιος 
31. Πέτροβιτς Δημήτριος
32. Μπαλίκας Ανδρέας
33. Μιχελής Κωνσταντίνος
34. Γαλαζούλας Χρήστος
35. Χατζή Μεμίς Τουρκές
36. Καβαρατζής Σταύρος
37. Μπαράν Μπουρχάν
38. Πατακάκης Ανάργυρος
39. Παπαδόπουλος Κίμων
40. Αραμπατζής Αθανάσιος
41. Τρέλλης Χρήστος
42.  Ποτόλιας Χρήστος
43. Χαρίτου Δημήτριος
44.Μακρής Αθανάσιος
 

ΑΠΟΝΤΕΣ:
Χριστοδουλίδης Γεώργιος ,Καραβάς Κωνσταντίνος, Μωυσίδης Παναγιώτης,  Ζησίμου Γεώργιος Παύλος

 

   Χρέη υπηρεσιακής γραμματέως άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης κα Κατσικούδη Ελένη .

   Αφού διαπιστώθηκε απαρτία διότι σε σύνολο 51 μελών ήταν παρόντα τα 47 μέλη άρχισε η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Εισηγούμενος το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ο Αντιπεριφερειάρχης του Πρωτογενή Τομέα κ. Ούστογλου Γεώργιος, έθεσε υπόψη των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης τις παρακάτω προτάσεις της επιτροπής του Πρωτογενή Τομέα :

1. Διορθώσεις στους ορισμούς που περιλαμβάνει η ΚΥΑ (άρθρο 3)

Στην ΚΥΑ στην εκτατική καλλιέργεια περιγράφεται ότι ο άνθρωπος επεμβαίνει σε όλα τα στάδια ανάπτυξης, ενώ στην ημιεντατική σε ένα:

Εκτατική ιχθυοκαλλιέργεια: «οι εκμεταλλεύσεις εκτροφής ή καλλιέργειας υδροβίων οργανισμών, οι οποίες χαρακτηρίζονται από μικρό βαθμό παρέμβασης εκ μέρους του εκτροφέα/καλλιεργητή, όσον αφορά το περιβάλλον εκτροφής, τη διατροφή, σε όλα ένα από τα στάδια ανάπτυξής τους και παράλληλα από χαμηλή παραγωγική ικανότητα καθώς και σημαντική εξάρτηση από τις τοπικές κλιματολογικές συνθήκες και την ποιότητα των υδάτων»

Ημιεντατική ιχθυοκαλλιέργεια: «οι εκμεταλλεύσεις εκτροφής ή καλλιέργειας υδροβίων οργανισμών, όπου ο άνθρωπος επεμβαίνει σε ένα ή περισσότερα από τα στάδια ανάπτυξης ή σε όλα τα στάδια ανάπτυξης, χρησιμοποιώντας διάφορες τεχνικές, ανάλογα με το εκτρεφόμενο είδος. Η ημιεντατική εκτροφή εξασφαλίζει σημαντικές μέτριες αποδόσεις παραγωγής»

2. Αλλαγές στο άρθρο 4, σημείο δ που αφορά τις λιμνοθάλασσες της Περιφέρειας ΑΜΑΘ

Από ερευνητές του ΕΘΙΑΓΕ-ΙΝΑΛΕ, υπηρεσιακούς παράγοντες των Τμημάτων Αλιείας της Περιφέρειας ΑΜΑΘ, αλλά και από το ΓΕΩΤΕΕ Ανατολικής Μακεδονίας υποστηρίζεται η άποψη ότι τα αλιευόμενα ψάρια στις λιμνοθάλασσες της Περιφέρειας ΑΜΑΘ πρέπει να χαρακτηριστούν ως προϊόντα ελεύθερης αλιείας, καθόσον η τοπική παραγωγή στηρίζεται στην φυσική εισροή γόνου από «άγριους» πληθυσμούς ψαριών, ενώ δε λαμβάνει χώρα χορήγηση εξωγενούς τροφής ή άλλη μορφή διαχείρισης. Αν στην ΚΥΑ παραμείνει η αποκλειστική χρήση των λιμνοθαλασσών ως εκτατικά ιχθυοτροφεία, υπάρχει ο κίνδυνος χαρακτηρισμός του αλιευόμενου κέφαλου και αθερίνας ως προϊόν υδατοκαλλιέργειας το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε μείωση των τιμών π.χ. για την αγορά της Ιταλίας (εξάγονται κατά κύριο λόγο). Τονίζεται ότι η συγκεκριμένη περίπτωση αφορά σχεδόν αποκλειστικά την περιφέρεια ΑΜΘ και αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτημα για την περιφέρειά μας η υιοθέτηση από το αρμόδιο Υπουργείο της παραπάνω πρότασης. Βέβαια, δεν πρέπει να απαλειφθεί τελείως και ο όρος «εκτατική εκτροφή», ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος αποκλεισμού των λιμνοθαλασσών από τις Περιοχές Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών. Για τον λόγο αυτό προτείνεται να υπάρξουν οι ακόλουθες διορθώσεις:

«Οι Λιμνοθάλασσες είναι φυσικά, ανοιχτά, ευαίσθητα, παράκτια υδάτινα οικοσυστήματα, υπάγονται σε διάφορα (και διεθνή) καθεστώτα προστασίας και εκτός από την αλιεία μπορεί να λειτουργούν και ως μονάδες υδατοκαλλιέργειας εκτατικής μορφής

Στην ίδια θέση να διαγραφεί ως περιττή η παράγραφος:

«Οι επεμβάσεις στη γεωμορφολογία των λιμνοθαλασσών και οι κατασκευές που τις συνοδεύουν για την εκτροφή υδρόβιων οργανισμών εξαρτώνται κυρίως από την τοπογραφία της περιοχής, το βάθος, τη φύση του θαλάσσιου πυθμένα, τις κινήσεις των θαλασσίων μαζών, το ύψος του αναπτυσσόμενου κύματος κ.λ.π. αλλά κυρίως από το είδος του εκτρεφόμενου οργανισμού

Επίσης να διαμορφωθεί η παρακάτω φράση καθώς η δημιουργία νηπιακών καναλιών για την εισαγωγή γόνου (ξενικής προέλευσης με κινδύνους γενετικής ρύπανσης) δεν μπορεί να περιλαμβάνεται σε μια ΚΥΑ που περιλαμβάνει προστατευόμενες περιοχές, ενώ οι τάφροι διαχείμασης αποτελούν καταφύγια από τον παγετό:

Την δημιουργία ή εκβάθυνση νηπιακών περιοχών (τάφροι προπάχυνσης γόνου) καναλιών για την προστασία των εισερχομένων ιχθυδίων των ψαριών από τον παγετό (τάφροι διαχείμασης).

Να διαμορφωθεί επίσης η επόμενη φράση, έτσι ώστε να μην δίνεται η εντύπωση ότι η κυκλοφορία του νερού και οι τάφροι διαχείμασης είναι απαραίτητοι για την εκτροφή των ψαριών, καθώς αποτελούν καταφύγια από τον παγετό και απαραίτητες συνθήκες για τη λειτουργία της λιμνοθάλασσας και όχι επεμβάσεις για εκτροφή:

- Τη διατήρηση ή βελτίωση των συνθηκών εκτροφής (κανάλια της κυκλοφορίας νερού, τάφροι διαχείμασης)

Στην επόμενη παράγραφο να προστεθεί επίσης η «αλιευτική δραστηριότητα» και να διορθωθεί ο όρος «εξυγίανση» με τον σωστό «συντήρηση»:

«Στις βασικές κατασκευές και επεμβάσεις που είναι απαραίτητες για την άσκηση της» αλιευτικής ή «υδατοκαλλιεργητικής δραστηριότητας, θα πρέπει να περιληφθούν και τα βοηθητικά κτίσματα, που έχουν στόχο την εξυγίανση», συντήρηση «του παραγόμενου προϊόντος και τη διαφύλαξη της υγείας του καταναλωτή, τη διακίνηση και εμπορία του τελικού προϊόντος»

Να διορθωθεί, επίσης η παρακάτω παράγραφος, καθώς η διαχείριση των λιμνοθαλασσών ανήκει στο κράτος και μόνο μισθώνεται η αλιευτική εκμετάλλευση τους:

«Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία» η διαχείριση η εκμετάλλευση «των λιμνοθαλασσών ανατίθεται κατά προτεραιότητα σε αλιευτικούς συνεταιρισμούς της περιοχής…….»

Παρακάτω να προστεθεί επίσης η «αλιευτική δραστηριότητα»:

«Σε κάθε περίπτωση οι αναπτυξιακές προοπτικές τους αφορούν κυρίως την αξιοποίηση των ιδιαίτερων οικολογικών και περιβαλλοντικών χαρακτηριστικών τους, έτσι ώστε σε συνδυασμό με την» αλιευτική ή «υδατοκαλλιεργητική δραστηριότητα να υπάρξει δυνατότητα παράλληλης ανάπτυξης εναλλακτικού τουρισμού…….»

3. Η περιοχή Αγιάσματος - Βάσοβας στο Ν. Καβάλας όπου είναι ήδη χωροθετημένες μονάδες υδατοκαλλιέργειας, απουσιάζει από το χάρτη και δεν αναφέρεται στην πρόταση έκταση της προτεινόμενης ζώνης βορειότερα ή να ιδρυθεί και νέα ζώνη ΠΟΑΥ, η προτεινόμενη ζώνη αφορά μόνο την θαλάσσια περιοχή εμπρός από τις λιμνοθάλασσες.

4. Η περιοχή του Καλλίκαρπου-Σιδηρονέρου Δράμας που έχει τις περισσότερες μονάδες υδατοκαλλιεργειών εσωτερικών υδάτων (πεστροφοκαλλιέργειες) στην περιφέρεια Ανατ. Μακεδονίας-Θράκης δεν αναφέρεται στην Πρόταση Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού για τις Υδατοκαλλιέργειες. Προτείνεται να ζητηθεί η ίδρυση ΠΑΥ (κατηγορία Δ) για τις μονάδες πεστροφοκαλλιέργειας. Πρέπει όμως να ληφθεί ειδική μέριμνα για την προστασία του ενδημικού είδους, μακεδονική πέστροφα, Salmo macedonicus

5. Για το Βιστωνικό Όρμο, για τις περιοχές που δεν ανήκουν στο δίκτυο Natura, προτείνεται να ζητηθεί η αλλαγή της περιοχής από Δ σε Β (περιοχή με σημαντικά περιθώρια περαιτέρω ανάπτυξης), καθόσον η εγκατάσταση οστρακοκαλλιεργειών δεν επηρεάζει τον τουρισμό ή άλλες πραγματοποιούμενες δραστηριότητες, ενώ πρόκειται για φιλική προς το περιβάλλον δραστηριότητα. Όμως, είναι σημαντικό να τηρούνται οι όροι που προβλέπονται από την εθνική και κοινοτική νομοθεσία, ενώ πρέπει να αποτραπεί η υπέρμετρη ανάπτυξη οστρακοκαλλιεργειών στην περιοχή που θα αποκόψουν τη δίοδο νεαρών σε ηλικία ψαριών (γόνου) διαφόρων ειδών προς τις παρακείμενες λιμνοθάλασσες και τη Βιστωνίδα.

6. Ο Βιστωνικός όρμος και ο όρμος Κεραμωτής χαρακτηρίζονται ως Π.Α.Υ. Πρέπει να γίνουν ενέργειες για το χαρακτηρισμό τους ως ΠΟΑΥ και με την προϋπόθεση ότι ισχύουν τα προβλεπόμενα από την εθνική και κοινοτική νομοθεσία

7. Να υπάρξει πρόβλεψη για τις υδατοσυλλογές γλυκέων και υφάλμυρων υδάτων της περιφέρειας Α.Μ.Θ. για ένταξη σε Π.Α.Υ. Υπάρχει ικανός αριθμός από λιμνοθάλασσες και άλλες περιοχές που θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως ΠΑΥ. Από τα τμήματα Αλιείας των περιφερειακών ενοτήτων προτάθηκαν οι παρακάτω:

 • Περιοχή Έβρου: Λιμνοθάλασσα Μονολίμνη (παλούκια) έκτασης 1850 στρ στο δέλτα του ποταμού, η περιοχή παλαιά κοίτη εκβολής Δυτικού βραχίονα ποταμού Έβρου που προτείνεται για εγκατάσταση μυδοκαλλιεργειών, Λιμνοθάλασσα Δράνα
 • Περιοχή Ροδόπης: Λιμνοθάλασσες Μέσης, Μαρώνειας, Φαναρίου
 • Περιοχή Ξάνθης: Λιμνοθάλασσα Βιστωνίδα, Λαγού, Λάφρας, Λαφρούδας, παλαιά κοίτη Νέστου, Κεσσάνης
 • Περιοχή Καβάλας: Λιμνοθάλασσες Βάσσοβα, Ερατεινό, Κεραμωτής, Παλαιά κοίτη Στρυμόνα
 • Περιοχή Δράμας: Ποταμός Αγγίτης, ποταμός Δεσπάτη και φραγμαλίμνες Θησαυρού και Πλατανόβρυσης

Έχουν διαμορφωθεί αναλυτικές προτάσεις από τα αρμόδια τμήματα αλιείας των περιφερειακών ενοτήτων.

8. Θα πρέπει ο συγκεκριμένος χωροταξικός σχεδιασμός να λάβει υπόψη του τις αντικρουόμενες χρήσεις κυρίως ως προς την αξιοποίηση των εκτάσεων που μπορούν να αξιοποιηθούν κατά διαφορετικούς τρόπους και συνιστούν «αντικρουόμενα συμφέροντα». Υιοθετείται, όμως, η γενική παρατήρηση ότι σε περιπτώσεις «αντικρουόμενων συμφερόντων» θα πρέπει να δίνεται προτεραιότητα στην αλιεία για μία μεγάλη σειρά λόγων

9. Θα πρέπει, όντως, να ληφθεί μέριμνα για τη γενετική ρύπανση, για την ανανέωση της γενετικής ποικιλομορφίας στους γεννήτορες, για τα διάφορα προβλήματα παθολογίας που μπορούν να ανακύψουν. Πρέπει να ληφθεί μέριμνα (δεν υπάρχουν αναφορές στην ΚΥΑ): για τη γενετική ρύπανση (π.χ. εισάγονται σε ορισμένες περιπτώσεις ιχθύες από το εξωτερικό), για την ανανέωση της γενετικής ποικιλομορφίας στους γεννήτορες, καθώς και για τα διάφορα προβλήματα παθολογίας ιχθύων - οστράκων

10. Πρέπει να παρακολουθούνται (monitoring) οι διάφορες περιβαλλοντικές παράμετροι στο υδάτινο περιβάλλον, ώστε να διασφαλίζεται η αποφυγή μόλυνσης και ρύπανσης (πχ BOD5, αιωρούμενα σωματίδια, PO4, NO4, παρουσία αντιβιοτικών, μικροφυκών, βακτηριακού φορτίου, μεταβολές στους πληθυσμούς βενθικών οργανισμών κ.λπ.), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την Οδηγία 2000/60, καθώς και την Οδηγία 2006/44 για την ποιότητα των υδάτων, ενώ θα πρέπει να αξιοποιηθούν και τα ευρήματα ερευνητικών και ακαδημαϊκών ιδρυμάτων

11. Θα πρέπει να γίνει αξιολόγηση της φέρουσας ικανότητας, καθώς και των αντοχών του κάθε οικοσυστήματος στο σύνολό του και όχι της κάθε μονάδας ξεχωριστά

12. Πρέπει να ληφθούν μέτρα για την προστασία της Posidonia oceanica και άλλων μακροφύτων που περιλαμβάνονται την Οδηγία 92/43/ΕΟΚ και εκτός των προστατευόμενων περιοχών

13. Πρέπει να μην ισχύσει η πλήρης απαγόρευση ίδρυσης μονάδων υδατοκαλλιέργειας σε γη υψηλής παραγωγικότητας, αλλά να εξετάζεται υπό συγκεκριμένα κριτήρια. (αναφέρεται ως πρόβλημα ότι εκτροφές χελιού απαιτείται νερό υψηλής θερμοκρασίας 25-30ο C από γεώτρηση)

14. Ίσως θα πρέπει να υπάρξουν διευκρινήσεις/συμπληρώσεις στο παρόν σχέδιο σχετικά με την καλλιέργεια μικροφυκών και μακροφυκών, καθόσον έχει εκδηλωθεί επενδυτικό ενδιαφέρον

15. Θα πρέπει οπωσδήποτε να διευκρινιστούν οι αρμοδιότητες και ο τρόπος λειτουργίας του φορέα διαχείρισης, σε σχέση με διάφορα θέματα. Ενδεικτικά, σας αναφέρουμε το ζήτημα το οποίο έχει να κάνει με τη μίσθωση των εκτάσεων δεδομένου ότι ο φορέας διαχείρισης δεν έχει την ιδιοκτησία των εκτάσεων αυτών, τα ζητήματα που σχετίζονται με την υδρανάπαυση, τον γνωμοδοτικό χαρακτήρα του φορέα κ.α.

 

Για τις διάφορες περιφερειακές ενότητες προτάθηκαν επιπλέον περιοχές ανάπτυξης υδατοκαλλιεργειών. Αναφέρονται, ειδικότερα:

 

ΓΙΑ ΤΗΝ Π.Ε. ΕΒΡΟΥ

 1. οι περιοχές που γειτονεύουν με τους ποταμούς Άρδα, Ερυθροπόταμο και Έβρο προτείνονται για καλλιέργειες ψαριών γλυκών υδάτων. Οι προτάσεις για τις υδατοκαλλιέργειες εσωτερικών υδάτων θα συμπληρωθούν σε μεταγενέστερο χρόνο αφού ληφθούν υπόψη τα διαχειριστικά σχέδια των λεκανών απορροής που εκπονούνται.
 2. Νήσος Σαμοθράκη περιοχή ΑΓ.ΑΝΔΡΕΑΣ (λιμνοθάλασσα) ως Περιοχή Σημειακής Χωροθέτησης.
 3. Στα αποσπάσματα Περιφερειακών Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Υδατοκαλλιέργειες για την Περιφέρεια ΑΜΘ στις Γενικές ζώνες χωροθέτησης ορίζονται ορισμένες περιοχές. Θα πρέπει να ζητηθεί η προσθήκη της Λιμνοθάλασσας παλούκια (μονολίμνη) έκτασης 1850 στρ στο δέλτα του ποταμού ΈΒΡΟΥ, και της λιμνοθάλασσας ΔΡΑΝΑΣ έκτασης 5700 στρ επίσης στο δέλτα του ΈΒΡΟΥ ως ζωνών χωροθέτησης - Περιοχές Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (ΠΑΥ).
 4. Η περιοχή παλαιά κοίτη εκβολής Δυτικού βραχίονα ποταμού ΈΒΡΟΥ προτείνεται για εγκατάσταση μυδοκαλλιεργειών (υπάρχει εκδήλωση ενδιαφέροντος), Περιοχή Σημειακής Χωροθέτησης.

Σας παραθέτουμε, επίσης, συγκεντρωτική κατάσταση με τα στοιχεία των υφιστάμενων μονάδων υδατοκαλλιέργειας στη Π.Ε. Έβρου.

 

α/α

Περιοχή

Τοποθεσία

Είδος

Γεωγραφική θέση

1

Μαυρότοπος   Αλμύρες Άνθειας Έβρου

Άνθεια                 150 στρέμματα

Γαρίδα Penaeus japonicus

40 50΄32’’11Β     25 58΄46’’71Α

 

ΓΙΑ ΤΗΝ Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ

Όλα τα φυσικά υφάλμυρα οικοσυστήματα, λιμνοθάλασσες και λοιποί σχηματισμοί, της Π.Ε. Ροδόπης ή και όλης της περιφέρειας θα πρέπει να ενταχθούν σε Π.Α.Υ. Ειδικότερα και όσο αφορά την περιοχή ευθύνης μας προτείνονται:

 1. Λιμνοθάλασσα Φαναρίου έκτασης 3.500 στρεμμάτων (κέφαλος, τσιπούρα, λαβράκι)
 2. Λιμνοθάλασσες Μέσης (Μαυρολίμνη έκτασης 1.500 στρεμμάτων, Αρωγή 3.000 στρέμματα) (κέφαλος, τσιπούρα, λαβράκι, γλώσσα)
 3. Λιμνοθάλασσες Μαρώνειας (Πτελέα έκτασης 3.000 στρεμμάτων, Έλος έκτασης 3.000 στρεμμάτων, Λίμνη έκτασης 500 στρεμμάτων, Ισμαρίδα έκτασης 3.500 στρεμμάτων) (κέφαλος, τσιπούρα, λαβράκι)

 

Ως Περιοχές Σημειακής Χωροθέτησης θα μπορούσαν να προταθούν περιοχές που γειτονεύουν με τον ποταμό Λίσσο, καθώς και η εκτροφή παραγωγής τσιπούρας και λαβρακιού σε χωμάτινες δεξαμενές στο Φανάρι, εφόσον πληρούνται οι νομικές και περιβαλλοντικές προϋποθέσεις. Επιπλέον, θα απαιτηθεί χρόνος για την λεπτομερέστερη εξέταση της καταλληλότητας των γεωθερμικών πεδίων της περιοχής, ως προς την καταλληλότητά τους για υδατοκαλλιέργεια.

 

ΓΙΑ ΤΗΝ Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ

 • Όλα τα φυσικά υφάλμυρα οικοσυστήματα, λιμνοθάλασσες και λοιποί σχηματισμοί, του Ν. Ξάνθης ή και όλης της περιφέρειας θα πρέπει να ενταχθούν σε μία Π.Α.Υ.
 • Ο Βιστωνικός Όρμος μπορεί να αποτελέσει Π.Ο.Α.Υ. για την ανάπτυξη των οστρακοκαλλιεργειών, με ιδιαίτερη προσοχή στον σχεδιασμό της, ώστε να είναι συμβατή με την αλιευτική διαχείριση των λιμνοθαλασσών.
 • Πρέπει να γίνει αναφορά στην εκμετάλλευση των γεωθερμικών πεδίων χαμηλής ενθαλπίας της Ξάνθης, και συγκεκριμένα τα πεδία Νέας Κεσσάνης- Ποταμιάς και Ερασμίου- Μαγγάνων, για την ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας στις παραπάνω περιοχές και τον χαρακτηρισμό τους ως Περιοχές Σημειακής Χωροθέτησης.
 • Οι ποταμοί της περιοχής, Κόσυνθος και Κομψάτος, και τα ρέματα που σχηματίζονται, θα πρέπει να χαρακτηριστούν ως Περιοχές Σημειακών Χωροθετήσεων.

 

Σας παραθέτουμε συγκεντρωτική κατάσταση με τα στοιχεία των υφιστάμενων μονάδων υδατοκαλλιέργειας στην Π.Ε. Ξάνθης.

 

α/α

 

Τοποθεσία- Έκταση

Είδος- Παραγωγή

Γεωγραφική θέση

1

Πεστροφοκαλλιέργεια Κίρατζη Οσμάν- Ισμέτ Τσαούς

Ωραίο –       Δήμος Μύκης

Ιριδίζουσα ή Αμερικανική πέστροφα (Oncorhynchus mykiss) 10tn

41°15'59.19"Β 24°48'46.62"Α

2

Λ. Βιστωνίδα

Δ. Βιστωνίδας- 45.000 στρ

Κεφαλοειδή (Mugilidae), Αθερίνα (Atherina boyeri), Χέλι (Anguilla anguilla), Κυπρίνος (Cyprinus carpio)- 300 τν.

41° 0'44.10"Β

25° 8'11.68"Α

3

Λιμνοθάλασσα Λαγού

Δ. Βιστωνίδας- 3.000 στρ.

Τσιπούρα (Sparus aurata), Λαβράκι (Dicentrarchus labrax)- 10 τν.

40°59'35.45"Β

25° 8'33.92"Α

4

Λιμνοθάλασσα Λάφρας

Μάνδρα-     Δήμος Βιστωνίδας- 1.200 στρ.

Κεφαλοειδή (Mugilidae), Τσιπούρα (Sparus aurata), Λαβράκι (Dicentrarchus labrax)- 5 τν.

40°59'27.26"Β

25° 2'35.66"Α

5

Λιμνοθάλασσα Λαφρούδας

Μάνδρα-     Δήμος Βιστωνίδας-

750 στρ.

Κεφαλοειδή (Mugilidae), Τσιπούρα (Sparus aurata), Λαβράκι (Dicentrarchus labrax)-

40°59'2.01"Β

25° 2'3.46"Α

6

Παλαιά Κοίτη Νέστου

Ν. Εράσμιο- Δήμος Τοπείρου- 430 στρ.

Κεφαλοειδή (Mugilidae), Τσιπούρα (Sparus aurata), Λαβράκι (Dicentrarchus labrax)-30 τν.

40°54'22.27"Β

24°52'25.76"Α

 

 

 

 

 

 

Οι λιμνοθάλασσες μισθώνονται σε Αλιευτικούς Συνεταιρισμούς (Βιστωνίδας 2 και 3 και Ερασμίου 6) και σε ιδιώτη (4 και 5).

 

ΓΙΑ ΤΗΝ Π.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ

Η υφιστάμενη κατάσταση παρουσιάζεται, παρακάτω:

 

α/α

Περιοχή

Είδος

Αρ. μονάδων

Συν. ενοικ. έκταση (στρ.)

Συν. δυναμικ. (τόνοι)

Γεωγραφική θέση

Ζώνη παραγωγής μυδιών

1

Κεραμωτή

Μύδια

7

209

1.490

 

2

Αγίασμα-Βάσοβα

Μύδια

9

200

1.760

 

3

Νέα Ηρακλείτσα

Μύδια

1

35

310

 

Λιμνοθάλασσες

1

Κεραμωτής

Κεφαλοειδή, Τσιπούρα, Λαβράκι, Μουρμούρα, Καρκινοειδή

 

1.500

16

φ: 40ο51′39′′ λ: 24ο42′10′′

2

Χαϊδευτού*

 

530

Δεν δίνει στοιχεία παραγωγής

φ: 40ο52′06′′ λ: 24ο41′31′′

3

Κόκαλα Πηγών

 

100

Δεν έχει παραγωγή

φ: 40ο52′10′′ λ: 24ο39′00′′

4

Αγιάσματος

Κεφαλοειδή, Τσιπούρα, Λαβράκι, Μουρμούρα, Καρκινοειδή

 

4.300

26

φ: 40ο51′40′′ λ: 24ο37′38′′

5

Ερατεινού

>> 

 

3.500

21

φ: 40ο54′52′′ λ: 24ο34′38′′

6

Βάσοβας

>> 

 

2.700

18

φ: 40ο56′38′′ λ: 24ο33′22′′

7

Παλαιά κοίτη Στρυμόνα

 

600

Δεν δίνει στοιχεία παραγωγής

φ: 40ο46′43′′ λ: 23ο52′15′′

8

Μοναστηράκι

 

 

350

Δεν είναι υπό εκμετάλλευση

φ: 40ο51′36′′ λ: 24ο45′29′′

Ημιεντατικές υδατοκαλλιέργειες σε κανάλια

1

Νέα Κώμη

Τσιπούρα, Λαβράκι

1

18 τμ υδάτ.

120

φ: 40ο57′18′′ λ: 24ο32′59′′

2

Νέα Καρβάλη

Τσιπούρα, Λαβράκι

2

22 + 39 τμ. υδάτ.

120 + 120

φ: 40ο57′24′′ λ: 24ο32′08′′

3

Παράδεισος

Ιριδίζουσα ή Αμερικάνικη πέστροφα

1

8 τμ. υδατ.

121

φ: 40ο04′26′′ λ: 24ο45′23′′

Θάσος

1

Βάλτα Ραχωνίου

Ευρύαλα ψάρια

 

30

1,5

φ: 40ο45′51′′ λ: 24ο35′22′′

1

Π.&Α.&Α.Φρυδάς Ιχθ/γειες Οστρακ/γειες Ο.Ε.

Τσιπούρα, Λαβράκι

 

27

200

φ: 40ο47′42′′ λ: 24ο38′21′′

 

Παρατηρήσεις:

 • Τις 4 μεγάλες λιμνοθάλασσες της Π.Ε. (Κεραμωτής, Αγιάσματος, Ερατεινού και Βάσοβας) εκμεταλλεύεται αλιευτικά ο Αγροτικός Αλιευτικός Συνεταιρισμός Λιμνοθαλασσών Κεραμωτής.
 • Στη λιμνοθάλασσα του Χαϊδευτού την οποία εκμεταλλεύεται ο Αγροτικός Αλιευτικός Συνεταιρισμός Ιχθυοτροφείου Κεραμωτής γίνεται εισαγωγή γόνου και πάχυνση, συνεπώς είναι η μόνη από τις λιμνοθάλασσες που ασκείται (ημιεντατική ή εντατική) υδατοκαλλιεργητική δραστηριότητα
 • Στα κανάλια της Νέας Καρβάλης ασκείται εντατική υδατοκαλλιεργητική δραστηριότητα.

Προτάσεις:

 1. για τη ζώνη παραγωγής μυδιών της Νέας Ηρακλείτσας να γίνει σημειακή χωροθέτηση,
 2. στις παρυφές μεταξύ των λιμνοθαλασσών Βάσοβας και Ερατεινού ζώνη 2.000 στρεμμάτων περίπου για εκτροφή, σε χερσαίες δεξαμενές, ευρύαλων ειδών ψαριών χρησιμοποιώντας τη γεωθερμία της περιοχής.

 

ΓΙΑ ΤΗΝ Π.Ε. ΔΡΑΜΑΣ

Ως κατάλληλες Περιοχές Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (ΠΑΥ) στην Π.Ε. Δράμας προτείνονται:

 1. Η περιοχή του Καλλίκαρπου-Σιδηρονέρου Δράμας έχει τις περισσότερες (3) μονάδες υδατοκαλλιεργειών ειδών εσωτερικών (γλυκέων) υδάτων (πεστροφοκαλλιέργειες) στην περιφέρεια Ανατ. Μακεδονίας-Θράκης. Οι προτάσεις για τις υδατοκαλλιέργειες εσωτερικών υδάτων θα συμπληρωθούν σε μεταγενέστερο χρόνο αφού ληφθούν υπόψη τα διαχειριστικά σχέδια των λεκανών απορροής που εκπονούνται. Επειδή όμως τα διαχειριστικά σχέδια των λεκανών απορροής μπορεί να καθυστερήσουν προτείνουμε να ζητηθεί η ίδρυση Περιοχής Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατ/γειών (Π.Ο.Α.Υ.) ή Περιοχής Άτυπων Συγκεντρώσεων Μονάδων (Π.Α.Σ.Μ.) στο Καλλίκαρπο.
 2. Το Κεφαλάρι Δράμας όπου είναι ήδη χωροθετημένη μια μονάδα υδατοκαλλιέργειας (πεστροφοκαλλιέργεια), δεν αναφέρεται καν στη Πρόταση του Ειδικού Πλαισίου. Αυτή η μονάδα υδατοκαλλιέργειας έχει ξεκινήσει σε πειραματικό στάδιο την εκτροφή του οξύρρυγχου, ενός είδους με μεγάλες δυνατότητες ανάπτυξης. Θα πρέπει να προστεθεί στις περιοχές υδατοκαλλιεργειών η περιοχή του Κεφαλαρίου Δράμας ως Περιοχή Σημειακής Χωροθέτησης.
 3. Στα αποσπάσματα Περιφερειακών Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Υδατοκαλλιέργειες για την Περιφέρεια ΑΜΘ στις Γενικές ζώνες χωροθέτησης ορίζονται ορισμένες περιοχές. Θα πρέπει να ζητηθεί η προσθήκη του ποταμού Αγγίτη, του ποταμού Δεσπάτη και των φραγμαλιμνών Θησαυρού και Πλατανόβρυσης ως ζωνών χωροθέτησης - Περιοχές Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (ΠΑΥ).

Τέλος, σας παραθέτουμε επίσης συγκεντρωτική κατάσταση με τα στοιχεία των υφιστάμενων μονάδων υδατοκαλλιέργειας στη Π.Ε. Δράμας.

 

α/α

Περιοχή

Τοποθεσία

Είδος

Γεωγραφική θέση

1

Καλλίκαρπο Σιδηρονέρου (Αγρόκτημα Σιδηρονέρου)

Βαθύρρεμα

Ιριδίζουσα ή Αμερικανική πέστροφα (Oncorhynchus mykiss) 50tn

41°23'15.79"Β

24°12'9.38"Α

2

Καλλίκαρπο Σιδηρονέρου (Αγρόκτημα Καλλίκαρπου)

Βαθύρρεμα -Μούσδελης

(θέση Λιβάδι)

Ιριδίζουσα ή Αμερικανική πέστροφα (Oncorhynchus mykiss) 40 tn

41°24'45.09"Β

24°12'30.98"Α

3

Καλλίκαρπο Σιδηρονέρου

Βαθύρρεμα

(θέση Ερείπια Αγ. Ιωάννη Ερημίτη)

Ιριδίζουσα ή Αμερικανική πέστροφα (Oncorhynchus mykiss) 50tn

41°28'35.58"Β

24°14'41.62"Α

4

Κεφαλάρι Δράμας

Πηγές Βοϊράνης (Κεφαλάρι)

1) Ιριδίζουσα ή Αμερικανική πέστροφα (Oncorhynchus mykiss) 20tn

2) Σιβηρικός & Ρωσικός οξύρρυγχος (Acipenser baerii – Acipenser gueldenstaedtii) 60tn

41° 3'50.81"Β

24°15'56.02"Α

Για τον λόγο ότι η υποβολή υποδείξεων και προτάσεων για την καταλληλότητα περιοχών ως ΠΟΑΥ αποτελεί δυναμική διαδικασία, σημειώνουμε ότι ενδεχόμενα μπορεί να υπάρξει προσθήκη και νέων περιοχών ανάπτυξης υδατοκαλλιέργειας, στα ως άνω αναφερόμενα.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 163 του N. 3852/2010 .  

                                 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

                   ΜΕ ΨΗΦΟΥΣ 43 ΥΠΕΡ 2 ΚΑΤΑ 2 ΛΕΥΚΑ

 

   Γνωμοδοτεί θετικά για την «Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (Ε.Π.Χ.Σ.Α.Α.) για τις υδατοκαλλιέργειες» καταθέτοντας της ανωτέρω προτάσεις προκειμένου να καθοριστεί σαφώς το πλαίσιο αλλά και η προοπτική αξιοποίησης των συγκριτικών αναπτυξιακών δυνατοτήτων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.

 

   Κατά της απόφασης ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ. κ. Τρέλλης Χρήστος Ποτόλιας Χρήστος .

 

Λευκό δήλωσαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ Χαρίτου Δημήτριος , Μακρής Αθανάσιος .

 

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 175 /2011


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης 

 

 

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

Κωνσταντίνος Ζαγναφέρης

 

 ΤΑ ΜΕΛΗ

1.Χουσεϊν Ερτζάν  

2.Σαλήμ Σεβγκή                                                  

3.Νικολαίδης Ιωάννης                                         

4.Ούστογλου Γεώργιος                                       

5.Μουμίν Καάν                                                   

6.Τελλίδης Ιωάννη                                              

7.Βαβίας Σταύρος                                               

8.Πουρνάρα Μαρίκα                                           

9.Χριστοδουλίδης Γεώργιος                                

10.Τσαλδαρίδης Αναστάσιος                              

11.Σαλτούρος Δημήτριος                                   

12.Χαιτίδης Δημήτριος(απών)                            

13.Γερομάρκος Γεώργιος                                   

14.Σιακήρ Αϊχάν                                                

15.Κεφαλίδου Ανδρονίκη                                   

16.Παπαθανάκης Σταύρος                                 

17.Ουζούν Ιρφάν                                              

18.Παπακοσμάς Κωνσταντίνος                          

19.Μαραγκού Γεωργία (απουσα)                       

20.Παπαδόπουλος Χρυσόστομος                       

21.Τσολάκ Σουάτ                                               

22.Γκουγκουσκίδου Μαρία                                 

23.Κανελάκης Ιωάννης                                      

24.Ζιμπίδης Γεώργιος                                         

25.Κουκουβέλα Ζουμπουλιά    

26.Ματζιάρης Αντώνιος

27.Τσούλου - Τσαγκαλιδου Συρματένια

 28.Σερέφια Σουλτάνα

29.Παπαδόπουλος Στυλιανός

30.Πατήρας Νικόλαος

31.Παυλίδης Γεώργιος

32.Καραβάς Κωνσταντίνος

33.Πέτροβιτς Δημήτριος

 34.Μπαλίκας Ανδρέας

35.Μιχελής Κωνσταντίνος

36.Γαλαζούλας Χρήστος

37.Χατζή Μεμίς Τουρκές

38.Καβαρατζής Σταύρος

39.Μπαράν Μπουρχάν

40.Πατακάκης Ανάργυρος

41.Μαρκόπουλος Θεόδωρος

42.Παπαδόπουλος Κίμων

43.Μωυσίδης Παναγιώτης

44.Ζησίμου Γεώργιος – Παύλος

45.Αραμπατζής Αθανάσιος

46.Τρέλλης Χρήστος

47.Ποτόλιας Χρήστος

48.Χαρίτου Δημήτριος                                          

49.Μακρής Αθανάσιος

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΕΛΕΝΗ ΚΑΤΣΙΚΟΥΔΗ

Διαβάστηκε 2549 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 07 Νοεμβρίου 2012 08:28
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2011 Aπόφαση 176η 2011 Aπόφαση 174η »

Αναζήτηση Περιφερειακό Συμβούλιο

Λ. Δημοκρατίας 1
69133 Κομοτηνή
Τηλ: 2531350195 , 2531350172
mail:perifsymv@pamth.gov.gr

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή