Περιφερειακό Συμβούλιο

2011 Aπόφαση 173η

Κατεβάστε το αρχείο(pdf).

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Του Πρακτικού 14 / 2011 συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου
Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης

-------------------------------
Αριθ. Απόφασης 173 / 2011
-------------------------------

ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Εγκριση παράτασης θερινού ωραρίου της αγοράς από 1 έως 10 Ιουλίου 2011, λόγω εορτών Εμπορίου στον Δήμο Αλεξ/πολης.

 

     Στην Κομοτηνή σήμερα 6 Ιουλίου 2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00,   στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης , απουσία του Περιφερειάρχη Αριστείδη Γιαννακίδη για υπηρεσιακούς λόγους ,παρουσία των Αντιπεριφερειαρχών : Ξανθόπουλου Ιωάννη Π.Ε. Δράμας, Νικολάου-Μαυρανεζούλη Γεωργία Π.Ε. Έβρου , Γρανά Αρχέλαου   Π.Ε. Καβάλας, Καραλίδη Φώτη Π.Ε. Ξάνθης και Δαμιανίδη Παύλου Π.Ε. Ροδόπης, που κλήθηκαν νόμιμα σύμφωνα με το άρθρο 167 παρ. 4 του N. 3852/2010, συνήλθε σε δημόσια τακτική Συνεδρίαση το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης μετά από την 2124/ 23-6-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του που επιδόθηκε σε κάθε Περιφερειακό Σύμβουλο , σύμφωνα με το άρθρο 167 παρ. 2 του Ν. 3852 /2010 .

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1. Μιχαηλίδης Κωνσταντίνος , Πρόεδρος
2. Μαρκόπουλος Θεόδωρος , Αντιπρόεδρος
3. Ζαγναφέρης Κωνσταντίνος , Γραμματέας

ΤΑ  ΜΕΛΗ:

1. Χουσεϊν Ερτζάν
2. Σαλήμ Σεβγκή
3. Νικολαίδης Ιωάννης
4. Ούστογλου Γεώργιος
5. Μουμίν Καάν
6. Τελλίδης Ιωάννης
7. Βαβίας Σταύρος
8. Πουρνάρα Μαρίκα
9. Τσαλδαρίδης Αναστάσιος
10. Σαλτούρος Δημήτριος,
11. Χαϊτίδης Δημήτριος
12. Γερομάρκος Γεώργιος
13. Σιακήρ Αϊχάν
14. Κεφαλίδου Ανδρονίκη
15. Παπαθανάκης Σταύρος
16. Ουζούν Ιρφάν
17. Παπακοσμάς Κωνσταντίνος
18. Μαραγκού Γεωργία
19. Παπαδόπουλος Χρυσόστομος
20. Τσολάκ Σουάτ
21.  Γκουγκουσκίδου Μαρία
22. Κανελάκης Ιωάννης
23. Ζιμπίδης Γεώργιος
24. Κουκουβέλα Ζουμπουλιά
25. Ματζιάρης Αντώνιος
26. Τσούλου - Tσαγκαλιδου  Συρματένια
27. Σερεφια Σουλτάνα
28. Παπαδόπουλος Στυλιανός
29. Πατήρας Νικόλαος
30. Παυλίδης Γεώργιος 
31. Πέτροβιτς Δημήτριος
32. Μπαλίκας Ανδρέας
33. Μιχελής Κωνσταντίνος
34. Γαλαζούλας Χρήστος
35. Χατζή Μεμίς Τουρκές
36. Καβαρατζής Σταύρος
37. Μπαράν Μπουρχάν
38. Πατακάκης Ανάργυρος
39. Παπαδόπουλος Κίμων
40. Αραμπατζής Αθανάσιος
41. Τρέλλης Χρήστος
42.  Ποτόλιας Χρήστος
43. Χαρίτου Δημήτριος
44.Μακρής Αθανάσιος
 

ΑΠΟΝΤΕΣ:
Χριστοδουλίδης Γεώργιος ,Καραβάς Κωνσταντίνος, Μωυσίδης Παναγιώτης,  Ζησίμου Γεώργιος Παύλος

 

     Χρέη υπηρεσιακής γραμματέως άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης κα Κατσικούδη Ελένη .

   Αφού διαπιστώθηκε απαρτία διότι σε σύνολο 51 μελών ήταν παρόντα τα 47 μέλη , ο πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου έθεσε στην κρίση των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου για συζήτηση ή μη εκτός ημερήσιας διάταξης λόγω του κατεπείγοντος οκτώ θέματα .

   Αποφασίσθηκε κατά πλειοψηφία η συζήτηση του έκτου θέματος της εκτός ημερήσιας διάταξης.

   Κατά της συζήτησης ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ Τρέλλης Χρήστος ,Ποτόλιας Χρήστος , Χαρίτου Δημήτριος, Μακρής Αθανάσιος.

   Εισηγούμενη το έκτο θέμα της εκτός ημερήσιας διάταξης , η Αντιπεριφερειαρχης της Π.Ε Εβρου κα Νικολάου Γεωργία , έθεσε υπόψη των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης τα εξής:

Κατόπιν εγγράφου του Εμπορικού Συλλόγου Αλεξ/πολης από 11-06-2011 με Αρ. Πρωτ.(δικό μας) 494/16-06-2011,ο ανωτέρω Εμπορικός Σύλλογος ζητά την παράταση ωραρίου καταστημάτων λόγω Εορτών Εμπορίου που θα πραγματοποιηθούν από 1-07-2011 έως 10-07-2011 στον Δήμο Αλεξ/πολης.

   Στις εν λόγω Εορτές Εμπορίου θα συμμετέχουν και Γυναικείοι Συνεταιρισμοί με δικά τους προιόντα σε ειδικά διαμορφωμένα περίπτερα που θα είναι διασκορπισμένα σε κεντρικά σημεία της πόλης, προβάλλοντας τα προιόντα τους.

   Η παράταση του υφιστάμένου θερινού ωραρίου της αγοράς θα διαμορφωθεί καθ’ όλες τις ημέρες διοργάνωσης των Εορτών ήτοι από 1-07-2011 έως 10-07-2011 καθημερινά κατά τις ώρες από 09.00 π.μ. έως 14.00 μμ και τα απογεύματα για όλες τις ημέρες, συμπεριλαμβανομένων της Δευτέρας και Τετάρτης κατά τις ώρες από 19.00 μ.μ. έως 22.00 μμ εκτός Κυριακής που είναι θεσμοθετημένη επίσημα αργία.

   Σκοπός του Εμπορικού Συλλόγου Αλεξ/πολης, είναι συνεκτιμώντας την πρωτοβουλία του Δήμου που ανέλαβε την σειρά των προαναφερομένων εκδηλώσεων να στηρίξει, να συμπαρασταθεί και να δώσει το εμπορικό μήνυμα σε όλους όσους επισκεφτούν την πόλη αυτήν την καλοκαιρινή περίοδο, αξιοποιώντας τον δυναμισμό του τουρισμού, την υπεραξία της μακρόχρονης εμπειρίας των τουριστικών επιχειρηματιών, την φαντασία του εμπορίου για την ενίσχυση των εμπορικών δραστηριοτήτων με την άντληση ρευστότητας για νέες αγορές, με την παράδοση, τον πολιτισμό και το φυσικό κάλλος των πόλεων της Αλεξ/πολης και Φερών.

Η Υπηρεσία στηριζόμενη στον Ν. 3377/05 άρθρο 12 παράγρ.2 όπου αναφέρεται στο πλαίσιο ωραρίου ανάλογα με τις συνθήκες και τις ανάγκες της περιοχής, έχει το δικαίωμα να παρατείνει κατά χρόνο σε όλο το Νομό ή σε ορισμένη περιοχή αυτού, με αποφάσεις των Περιφερειακών Συμβουλίων, που δημοσιεύονται στον ημερήσιο και τοπικό τύπο. Οι αποφάσεις λαμβάνονται ύστερα από γνώμη όλων των κατά περίπτωση ενδιαφερομένων οργανώσεων των εργοδοτών και των εργαζομένων, κατά τα προβλεπόμενα στη σχετική νομοθεσία, που παρέχεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από το σχετικό έγγραφο. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή , οι αποφάσεις των Περιφερειακών Συμβουλίων εκδίδονται χωρίς την ανωτέρω γνώμη.

Κατόπιν όλων των ανωτέρω:

Παρακαλούμε όπως εγκρίνετε την παράταση αιτούμενου θερινού ωραρίου του Εμπορικού Συλλόγου Αλεξ/πολης το οποίο θα διαμορφωθεί από 1-07-2011 έως 10-7-2011 καθημερινά από 09.00 π.μ. έως 14.00 μ.μ. και όλα τα απογεύματα για όλες τις ημέρες συμπεριλαμβανομένων Δευτέρας και Τετάρτης από 19.00 μμ. έως 22.00 μ.μ. εκτός Κυριακής που είναι θεσμοθετημένη επίσημη αργία.


   Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 163 του N. 3852/2010 .    

                      

                       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

                     ΜΕ ΨΗΦΟΥΣ 42 ΥΠΕΡ 3 ΚΑΤΑ 1 ΛΕΥΚΟ

 

   Εγκρίνει την παράταση του θερινού ωραρίου των καταστημάτων του Δήμου Αλεξανδρούπολης από 1-07-2011 έως 10-7-2011 καθημερινά από 09.00 π.μ. έως 14.00 μ.μ. και όλα τα απογεύματα για όλες τις ημέρες συμπεριλαμβανομένων Δευτέρας και Τετάρτης από 19.00 μμ. έως 22.00 μ.μ., εκτός Κυριακής που είναι θεσμοθετημένη επίσημη αργία.

 

 

   Κατά της ανωτέρω απόφασης ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ. Τρέλλης Χρήστος , Ποτόλιας Χρήστος , Χαρίτου Δημήτριος .

  

Λευκό δήλωσε ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Μακρής Αθανάσιος .

 

   Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 173 /2011

 


 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης 

 

 

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

Κωνσταντίνος Ζαγναφέρης

 

 ΤΑ ΜΕΛΗ

1.Χουσεϊν Ερτζάν  

2.Σαλήμ Σεβγκή                                                  

3.Νικολαίδης Ιωάννης                                         

4.Ούστογλου Γεώργιος                                       

5.Μουμίν Καάν                                                   

6.Τελλίδης Ιωάννη                                              

7.Βαβίας Σταύρος                                               

8.Πουρνάρα Μαρίκα                                           

9.Χριστοδουλίδης Γεώργιος                                

10.Τσαλδαρίδης Αναστάσιος                              

11.Σαλτούρος Δημήτριος                                   

12.Χαιτίδης Δημήτριος(απών)                            

13.Γερομάρκος Γεώργιος                                   

14.Σιακήρ Αϊχάν                                                

15.Κεφαλίδου Ανδρονίκη                                   

16.Παπαθανάκης Σταύρος                                 

17.Ουζούν Ιρφάν                                              

18.Παπακοσμάς Κωνσταντίνος                          

19.Μαραγκού Γεωργία (απουσα)                       

20.Παπαδόπουλος Χρυσόστομος                       

21.Τσολάκ Σουάτ                                               

22.Γκουγκουσκίδου Μαρία                                 

23.Κανελάκης Ιωάννης                                      

24.Ζιμπίδης Γεώργιος                                         

25.Κουκουβέλα Ζουμπουλιά    

26.Ματζιάρης Αντώνιος

27.Τσούλου - Τσαγκαλιδου Συρματένια

 28.Σερέφια Σουλτάνα

29.Παπαδόπουλος Στυλιανός

30.Πατήρας Νικόλαος

31.Παυλίδης Γεώργιος

32.Καραβάς Κωνσταντίνος

33.Πέτροβιτς Δημήτριος

 34.Μπαλίκας Ανδρέας

35.Μιχελής Κωνσταντίνος

36.Γαλαζούλας Χρήστος

37.Χατζή Μεμίς Τουρκές

38.Καβαρατζής Σταύρος

39.Μπαράν Μπουρχάν

40.Πατακάκης Ανάργυρος

41.Μαρκόπουλος Θεόδωρος

42.Παπαδόπουλος Κίμων

43.Μωυσίδης Παναγιώτης

44.Ζησίμου Γεώργιος – Παύλος

45.Αραμπατζής Αθανάσιος

46.Τρέλλης Χρήστος

47.Ποτόλιας Χρήστος

48.Χαρίτου Δημήτριος                                          

49.Μακρής Αθανάσιος

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΕΛΕΝΗ ΚΑΤΣΙΚΟΥΔΗ

Διαβάστηκε 908 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 07 Νοεμβρίου 2012 08:26
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2011 Aπόφαση 174η 2011 Aπόφαση 172η »

Αναζήτηση Περιφερειακό Συμβούλιο

Λ. Δημοκρατίας 1
69133 Κομοτηνή
Τηλ: 2531350195 , 2531350172
mail:perifsymv@pamth.gov.gr

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή