2012 Απόφαση 573

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 28 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 573/2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης για την κατασκευή του έργου : «Συντήρηση υπαρχόντων ηλεκτροφωτισμών και σηματοδοτήσεων οδικού δικτύου Νομού Καβάλας» συνολικού προϋπολογισμού 21.925,00 ευρώ με ΦΠΑ.
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 9 Αυγούστου 2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.30 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.5074/3-8-2012 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής , 2) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 3) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 5) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος 6) Αϊχάν Σιακήρ μέλος 7) Σταύρος Καβαρατζής μέλος 8) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος , 9)Αθανάσιος Μακρής (αναπληρωματικό) μέλος Απόντες ήταν : ο κ. 1) Χρήστος Τρέλλης μέλος, ο οποίος απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Φωτεινή Νταντή.

ΑΠΟΦΑΣΗ 573: Εισηγούμενη το έκτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Τεχνικών Έργων τηςΠ.Ε.Καβάλας.με το υπ.αριθμ.02/3903./οικ. /24-7-2012 έγγραφό της έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: Παρακαλούμε να μας εγκρίνετε την δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης 21.925,00 € , για την εκτέλεση του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ» με κωδικό Έργου 112003019, που χρηματοδοτείται από πιστώσεις των Κ.Α.Π του Προγράμματος Έργων της Περιφέρειας Α.Μ.Θ ,για την Π.Ε Καβάλας και έχει γίνει δέσμευση πίστωσης με την υπ΄αριθ.03/2651/14/6/2012 απόφαση της Δ/νσης Διοικητικού- Οικονομικού της Π.Ε Καβάλας.Το έργο θα κατασκευαστεί από ανάδοχο εξειδικευμένης, εμπειρίας και με ανάλογη τεχνογνωσία.
Με το προτεινόμενο έργο προβλέπεται να εκτελεσθούν οι παρακάτω εργασίες :
 Η αποκατάσταση ζημιών των εγκαταστάσεων φωτεινής σηματοδότησης στους κόμβους του οδικού δικτύου, στην Π.Ε Καβάλας.
 Η επιτήρηση με τηλεματικό τρόπο της λειτουργίας εκείνων των εγκαταστάσεων , οι οποίες διαθέτουν το τεχνολογικό επίπεδο, με το οποίο και είναι εφικτή αυτή η ικανότητα, όπως αυτή περιγράφεται στην Μελέτη του έργου.
 Η επιθεώρησή και συντήρηση όλων των σηματοδοτών καθώς και οι εργασίες προληπτικής και τακτικής συντήρησης. Ο Προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 17.825,20 + 4.099,80 ΦΠΑ = 21.925.00,00€ Κατόπιν των ανωτέρω και προκειμένου να προχωρήσουμε στην εκτέλεση του έργου του θέματος,

 
 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης .
Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης για την κατασκευή του έργου : «Συντήρηση υπαρχόντων ηλεκτροφωτισμών και σηματοδοτήσεων οδικού δικτύου Νομού Καβάλας» συνολικού προϋπολογισμού 21.925,00 ευρώ με ΦΠΑ. Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 573/2012.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                                 ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                                ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΚΡΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΦΩΤΕΙΝΗ ΝΤΑΝΤΗ

Διαβάστηκε 472 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 26 Νοεμβρίου 2012 10:28
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2012 Απόφαση 572 2012 Απόφαση 574 »

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή