2012 Απόφαση 571

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 28 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 572/2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση όρων και τευχών δημοπράτησης και ορισμός επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Κατασκευή στεγάστρων στο Μεθοριακό Σταθμό Κυπρίνου Ιβαϊλοβγκράντ» προϋπολογισμού 13.000,00 € με ΦΠΑ χρηματοδοτούμενο από ΚΑΠ 2012ΚΕ:121002010.
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 9 Αυγούστου 2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.30 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.5074/3-8-2012 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής , 2) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 3) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 5) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος 6) Αϊχάν Σιακήρ μέλος 7) Σταύρος Καβαρατζής μέλος 8) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος , 9)Αθανάσιος Μακρής (αναπληρωματικό) μέλος Απόντες ήταν : ο κ. 1) Χρήστος Τρέλλης μέλος, ο οποίος απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Φωτεινή Νταντή.

ΑΠΟΦΑΣΗ 572: Εισηγούμενη το πέμπτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε.Έβρου. με έγγραφό της έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:Στο τεχνικό πρόγραμμα της Π.Α.Μ.Θ για το έτος 2012, περιλαμβάνεται το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΣΤΟ ΜΕΘΟΡΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΚΥΠΡΙΝΟΥ ΙΒΑΙΛΟΒΓΚΡΑΝΤ» προϋπολογισμού 13.000,00 € με Φ.Π.Α.Το έργο περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες εργασίες για την κατασκευή δυο στεγάστρων μπροστά από τους οικίσκους του μεθοριακού σταθμού ΚΥΠΡΙΝΟΥ ΙΒΑΙΛΟΒΓΚΡΑΝΤ. Οι διαστάσεις τους θα είναι 8,00μ*2,36μ και θα κατασκευασθούν με σιδηροδοκούςΘα προκηρυχθεί πρόχειρος δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός κατά το άρθρο 29 του Ν. 3669/2008 με δημοσίευση της περίληψης διακήρυξης σε μία ημερήσια τοπική εφημερίδα, πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν τη διεξαγωγή της δημοπρασίας.Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην έδρα της Δ/νσης Τεχνικών Εργων της Π.Ε Εβρου (Ι. Δραγούμη 1, Αλεξανδρούπολη) και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι “με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης ” (Αρθρο 5 του Ν.3669/08). Το έργο συντίθεται από την κατηγορία Οικοδομικών, με προϋπολογισμό 10.260,48€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ και απρόβλεπτα). Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτές Εργοληπτικές Επιχειρήσεις :
1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην Α1, Α2 και 1η τάξη για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ καθώς και Εργοληπτικές Επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα Νομαρχιακά Μητρώα της αντίστοιχης κατηγορίας..
2. Αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 205,21 ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον ένα (_1_) μήνα και τριάντα ( 30 ) ημέρες, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι ένας (_1_) μήνας ( αρθρο 29 του Ν. 3669/08 Κ.Δ.Ε) . Το έργο χρηματοδοτείται από τις πιστώσεις του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΣΤΟ ΜΕΘΟΡΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΚΥΠΡΙΝΟΥ ΙΒΑΙΛΟΒΓΚΡΑΝΤ», το οποίο είναι ενταγμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα της Π.Α.Μ.Θ. 2012 από ΚΑΠ 2012 KΕ: 121002010 με ποσό χρηματοδότησης 13.000,00€.
3. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας - Θράκης. Με βάση τα προαναφερόμενα 

 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

1. Την έγκριση των όρων και τευχών δημοπράτησης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΣΤΟ ΜΕΘΟΡΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΚΥΠΡΙΝΟΥ ΙΒΑΙΛΟΒΓΚΡΑΝΤ» προϋπολογισμού 13.000,00 € με Φ.Π.Α χρηματοδοτούμενο από ΚΑΠ 2012 KΕ: 121002010 με πρόχειρο δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό κατά το άρθρο 29 του Ν.3669/2008 με δημοσίευση της περίληψης διακήρυξης σε μία ημερήσια τοπική εφημερίδα, πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν τη διεξαγωγή της δημοπρασίας, με το σύστημα υποβολής με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης (Αρθρο 5 του Ν.3669/08)
2. Τον ορισμό της επιτροπής διαγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν.3669/2008 και σύμφωνα με το από 26-07-2012 πρακτικό κλήρωσης, από τους κάτωθι:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός με Δ’β ως πρόεδρος
2.ΤΑΜΙΑΣ ΚΩΝ/ΝOΣ ΤΕ Μηχ/γων Μηχ/κών με Δ’β ως μέλος
3.ΜΠΕΔΕΡΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕ Εργοδηγών με Β΄β ως μέλος
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ :
1.ΠΡΙΓΓΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ Αρχικτόνων με Δ’β ως πρόεδρος
2.ΣΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών με Δ΄β
3.ΜΟΣΧΟΥ ΑΝΝΑ ΤΕ Πολιτικός Μηχανικός με Δ’β
Χρέη γραμματέα θα εκτελέσει η ΠΑΝΤΑΖΙΔΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ ΔΕ Διοικητικών – Γραμματέων με Γ’β με αναπληρώτρια την ΟΥΛΙΑΝΟΥΔΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων με Γ ’β Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει :
1. Τους όρους και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΣΤΟ ΜΕΘΟΡΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΚΥΠΡΙΝΟΥ ΙΒΑΙΛΟΒΓΚΡΑΝΤ» προϋπολογισμού 13.000,00 € με Φ.Π.Α χρηματοδοτούμενο από ΚΑΠ 2012 KΕ: 121002010 με πρόχειρο δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό κατά το άρθρο 29 του Ν.3669/2008 με δημοσίευση της περίληψης διακήρυξης σε μία ημερήσια τοπική εφημερίδα, πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν τη διεξαγωγή της δημοπρασίας, με το σύστημα υποβολής με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης (Αρθρο 5 του Ν.3669/08)
2. Τον ορισμό της επιτροπής διαγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν.3669/2008 και σύμφωνα με το από 26-07-2012 πρακτικό κλήρωσης, από τους κάτωθι:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός με Δ’β ως πρόεδρος
2.ΤΑΜΙΑΣ ΚΩΝ/ΝOΣ ΤΕ Μηχ/γων Μηχ/κών με Δ’β ως μέλος
3.ΜΠΕΔΕΡΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕ Εργοδηγών με Β΄β ως μέλος
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ :
1.ΠΡΙΓΓΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ Αρχικτόνων με Δ’β ως πρόεδρος
2.ΣΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών με Δ΄β
3.ΜΟΣΧΟΥ ΑΝΝΑ ΤΕ Πολιτικός Μηχανικός με Δ’β
Χρέη γραμματέα θα εκτελέσει η ΠΑΝΤΑΖΙΔΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ ΔΕ Διοικητικών – Γραμματέων με Γ’β με αναπληρώτρια την ΟΥΛΙΑΝΟΥΔΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων με Γ ’β. Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 572/2012.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                                 ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                                ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΚΡΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΦΩΤΕΙΝΗ ΝΤΑΝΤΗ

Διαβάστηκε 547 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 26 Νοεμβρίου 2012 10:31
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2012 Απόφαση 570 2012 Απόφαση 572 »

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή