2012 Απόφαση 568

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 28 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 568/2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση δαπανών των υπηρεσιών Π.Ε. Καβάλας.
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 9 Αυγούστου 2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.30 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.5074/3-8-2012 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής , 2) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 3) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 5) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος 6) Αϊχάν Σιακήρ μέλος 7) Σταύρος Καβαρατζής μέλος 8) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος , 9)Αθανάσιος Μακρής (αναπληρωματικό) μέλος Απόντες ήταν : ο κ. 1) Χρήστος Τρέλλης μέλος, ο οποίος απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Φωτεινή Νταντή.

ΑΠΟΦΑΣΗ 568: Εισηγούμενη το πρώτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Καβάλας με το υπ’ αριθμ. 03/οικ.3463/2-8-2012 έγγραφό της έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:
Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του άρθρου 159 ( παρ 1 , εδάφιο στ’ )του Ν 3852/ ΦΕΚ 87 Α’/ 7-6-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης », σύμφωνα με τις οποίες ο Περιφερειάρχης αποφασίζει για τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού.
2. Την αριθ.620/15-3-2011 απόφαση του Περιφερειάρχη , με την οποία η αρμοδιότητα αυτή για όσες δαπάνες δεν ξεπερνούν το ποσό των 5.000 € , έχει μεταβιβαστεί στους Αντιπεριφερειάρχες.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.4071/ΦΕΚ 85/11-4-2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση. Ενσωμάτωση Οδηγίας 25009/50/ΕΚ », το οποίο αντικαθιστά το άρθρο 176 του Ν.3852/2010 μεταβιβάζοντας την αρμοδιότητα της έγκρισης των δαπανών και της διάθεσης των πιστώσεων του Προϋπολογισμού , εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το Περιφερειακό Συμβούλιο, στην Οικονομική Επιτροπή.
4. Την ανάγκη έγκρισης δαπανών των Διευθύνσεων της Π.Ε Καβάλας προκειμένου να αποσταλούν στην Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου Νομού Καβάλας. Κατόπιν αυτών η Υπηρεσία

 
 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση των δαπανών των Διευθύνσεων της Π.Ε Καβάλας ( σύνολο 36 ) για το χρονικό διάστημα από 11/7/2012 έως 31/7/2012 προκειμένου να αποσταλούν στην Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου Νομού Καβάλας και να καταστεί δυνατή η ενταλματοποίησή τους, όπως αυτές παρουσιάζονται στον συνημμένο πίνακα δαπανών:
Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :

 

Α Π Ο ΦΑ Σ Ι Ζ Ε Ι Κ Α Τ Α Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η ΦΙ Α
( Μ ε ψ ή φ ο υ ς 6 υ π έ ρ κ α ι 3 λ ε υ κ ά )

 .........................

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                                 ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                                ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΚΡΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΦΩΤΕΙΝΗ ΝΤΑΝΤΗ

Διαβάστηκε 465 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 26 Νοεμβρίου 2012 10:39
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2012 Απόφαση 567 2012 Απόφαση 569 »

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή