Οικονομική Επιτροπή

2012 Απόφαση 84

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 5 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 84/2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση διενέργειας και των όρων διακήρυξης και συγκρότηση επιτροπών τακτικού ανοιχτού διαγωνισμού για την καθαριότητα των χώρων των υπηρεσιών της Π.Α.Μ.Θ.(Περιφερειακής Ενότητας Έβρου).
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 20 Φεβρουαρίου 2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 1365/16-2-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος 3) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος, 5) Αϊχάν Σιακήρ μέλος, 6) Σταύρος Καβαρατζής μέλος, 7) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος, 8)Χρήστος Τρέλλης μέλος. Απόντες ήταν: η κ. 1) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος , η οποία απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 84: Εισηγούμενη το τέταρτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού της ΠΕ Έβρου με το υπ’ αριθμ. 379/15-2-2012 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής, τα εξής: Σας αποστέλλουμε σχέδιο διακήρυξης διενέργειας τακτικού ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάδειξη συνεργείου καθαρισμού που θα αναλάβει την καθαριότητα των χώρων των υπηρεσιών της Π.Α.Μ.Θ. (Περιφερειακής Ενότητας Έβρου), οι οποίες δεν εξυπηρετούνται από μόνιμο προσωπικό καθαριότητας, και έχοντας υπόψη:
- Τις διατάξεις του Ν.3852 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
- Τις διατάξεις του άρθρου 68 του Ν.3863 (ΦΕΚ 115/Α/2010), περί συμβάσεων εργολαβίας εταιρειών παροχής υπηρεσιών.
- Τις διατάξεις του Ν.3861 (ΦΕΚ 112/Α/2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο - Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις».
- Τις διατάξεις του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/95) «Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα αρθ.21 και 23 του ν.3871/2010 (ΦΕΚ 141/Α/2010).
- Τις διατάξεις του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/1995) «Περί Προμηθειών του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».
- Τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν.2198/1994 (ΦΕΚ 247/Α/1994) «Παρακράτηση φόρου εισοδήματος από Εμπορικές Επιχειρήσεις».
- Το Π.Δ.118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/07) «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου».
- Το Π.Δ. 144/2010 (ΦΕΚ 237/Α/2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης».
- Το Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194/Α/10) «Περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»
- Το Π.Δ. 166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/2003) «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της 29-06-2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», η
υπηρεσία:

 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Α) Την έγκριση διενέργειας καθώς και των όρων της διακήρυξης τακτικού ανοιχτού διαγωνισμού για την
ανάδειξη συνεργείου καθαρισμού που θα αναλάβει την καθαριότητα των χώρων των υπηρεσιών της
Π.Α.Μ.Θ. (Περιφερειακής Ενότητας Έβρου), οι οποίες δεν εξυπηρετούνται από μόνιμο προσωπικό
καθαριότητας.
Β) Επίσης σύμφωνα με το από 9-2-2012 πρακτικό διενέργειας δημόσιας κλήρωσης , τη συγκρότηση των
επιτροπών Διενέργειας του διαγωνισμού, αξιολόγησης των προσφορών και Ενστάσεων του άρθρου 15
του Π.Δ 118/2007, ως εξής:
1) Επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών, αποτελούμενη από τους παρακάτω υπαλλήλους:

1. Παγωνίδη Δημήτριο ΤΕ Εποπτών Υγείας, υπάλληλο της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ως πρόεδρο, με αναπληρωτή τον Σισμάνη Χρήστο ΤΕ Εποπτών Υγείας, υπάλληλο της ίδιας Διεύθυνσης.
2. Κώττη Ευδοξία ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, υπάλληλο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού ως μέλος, με αναπληρώτρια την Μίλκου Μαρία ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού, υπάλληλο της ίδιας Διεύθυνσης.
3. Κυρτζίδου Σταυρούλα ΠΕ Μηχανικών, υπάλληλο της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών ως μέλος, με αναπληρωτή τον Μιχούδη Ευστράτιο ΔΕ Διοικητικών-Γραμματέων, υπάλληλο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής.
2) Επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων του άρθρου 15 του ν.118/2007, αποτελούμενη από τους παρακάτω υπαλλήλους:
1. Χριστάκη Ξενοφών ΠΕ Γεωπόνων, υπάλληλο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ως πρόεδρο, με αναπληρωτή τον Παπατζελάκη Νικόλαο ΠΕ Μηχανικών, υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων.
2. Γενηκομσίδη Δημήτριο ΤΕ Μηχανικών, υπάλληλο της Δ/νσης Ανάπτυξης, ως μέλος, με αναπληρωτή τον Πήττα Γεώργιο ΠΕ Μηχανικών, υπάλληλο της ίδιας Διεύθυνσης.
3. Παπαζίκα Δημήτριο ΠΕ Μηχανικών, υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ως μέλος, με αναπληρώτρια την Κεσκινίδου Φανή ΤΕ Πληροφορικής, υπάλληλο της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών.
3) Ως επιτροπές βεβαίωσης εργασιών του καθαρισμού ορίζονται, οι επιτροπές όπως έχουν συγκροτηθεί με την αριθμ. 300/1-2-2012 απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Π.E Έβρου. Η δαπάνη θα αφορά χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Π.Α.Μ.Θ. (Περιφερειακής Ενότητας Έβρου), ειδικό φορέα και ΚΑΕ 4072.0875.0001 «Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας», κατά εκατόν σαράντα χιλιάδες ευρώ (140.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου176 του Ν. 3852/2010 :

Α Π Ο ΦΑ Σ Ι Ζ Ε Ι Κ Α Τ Α Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η ΦΙ Α
(Με ψήφους 7 υπέρ και 1 λευκό)

Εγκρίνει την διενέργεια και τους όρους της διακήρυξης τακτικού ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάδειξη συνεργείου καθαρισμού που θα αναλάβει την καθαριότητα των χώρων των υπηρεσιών της Π.Α.Μ.Θ. (Περιφερειακής Ενότητας Έβρου) και συγκροτεί , σύμφωνα με το από 9-2-2012 πρακτικό διενέργειας δημόσιας κλήρωσης , επιτροπές Διενέργειας του διαγωνισμού, αξιολόγησης των προσφορών και Ενστάσεων του άρθρου 15 του Π.Δ 118/2007, ως εξής:
1) Επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών, αποτελούμενη από τους παρακάτω υπαλλήλους:
1. Παγωνίδη Δημήτριο ΤΕ Εποπτών Υγείας, υπάλληλο της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ως πρόεδρο, με αναπληρωτή τον Σισμάνη Χρήστο ΤΕ Εποπτών Υγείας, υπάλληλο της ίδιας Διεύθυνσης.
2. Κώττη Ευδοξία ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, υπάλληλο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού ως μέλος, με αναπληρώτρια την Μίλκου Μαρία ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού, υπάλληλο της ίδιας Διεύθυνσης.
3. Κυρτζίδου Σταυρούλα ΠΕ Μηχανικών, υπάλληλο της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών ως μέλος, με αναπληρωτή τον Μιχούδη Ευστράτιο ΔΕ Διοικητικών-Γραμματέων, υπάλληλο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής.
2) Επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων του άρθρου 15 του ν.118/2007, αποτελούμενη από τους παρακάτω υπαλλήλους:
1. Χριστάκη Ξενοφών ΠΕ Γεωπόνων, υπάλληλο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ως πρόεδρο, με αναπληρωτή τον Παπατζελάκη Νικόλαο ΠΕ Μηχανικών, υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων.
2. Γενηκομσίδη Δημήτριο ΤΕ Μηχανικών, υπάλληλο της Δ/νσης Ανάπτυξης, ως μέλος, με αναπληρωτή τον Πήττα Γεώργιο ΠΕ Μηχανικών, υπάλληλο της ίδιας Διεύθυνσης.
3. Παπαζίκα Δημήτριο ΠΕ Μηχανικών, υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ως μέλος, με αναπληρώτρια την Κεσκινίδου Φανή ΤΕ Πληροφορικής, υπάλληλο της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών.
3) Ως επιτροπές βεβαίωσης εργασιών του καθαρισμού ορίζονται, οι επιτροπές όπως έχουν συγκροτηθεί με την αριθμ. 300/1-2-2012 απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Π.E Έβρου. Η δαπάνη αφορά χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Π.Α.Μ.Θ. (Περιφερειακής Ενότητας Έβρου), ειδικό φορέα και ΚΑΕ 4072.0875.0001 «Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας», κατά εκατόν σαράντα χιλιάδες ευρώ (140.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Μειοψήφησε το μέλος Χρήστος Τρέλλης , ψηφίζοντας Λευκό, για τους λόγους που αναφέρθηκαν και καταγράφηκαν στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά.
Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 84/2012.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                 ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                                ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ

Διαβάστηκε 407 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 20 Νοεμβρίου 2012 11:47
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2012 Απόφαση 83 2012 Απόφαση 85 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή