Οικονομική Επιτροπή

2011 Απόφαση 467

Κατεβάστε το αρχείο (pdf) 

Του Πρακτικού αριθ. 33/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 467 /2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση των όρων και τευχών δημοπράτησης του έργου: «Βελτίωση βατότητας επαρχιακού οδικού δικτύου Νήσου Σαμοθράκης έτους 2011» και ορισμού επιτροπής διαγωνισμού.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις 13 Οκτωβρίου 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 4235/7-10-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : οι κ.κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος 3) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 4) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος 5) Σταύρος Καβαρατζής μέλος 6) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος 7) Χρήστος Τρέλλης μέλος. Απόντες ήταν: οι κ. κ. 1) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος και 2) Αϊχάν Σιακήρ μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 467 : Εισηγούμενη το ενδέκατο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Έβρου, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής το υπ’ αριθμ. Η – 4757/29-9-2011 έγγραφό της, στο οποίο αναφέρονται τα εξής: Σας διαβιβάζουμε συνημμένα μελέτη του έργου: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ, ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ, ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ, ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ, ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ, ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ με ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ και παρακαλούμε για την έγκριση των όρων και τευχών Δημοπράτησης (ανοιχτός διαγωνισμός, με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης άρθρο Άρθρο 6 του Ν. 3669/08) (ΚΔΕ.), του έργου: :«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΗΣΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ έτους 2011», του οποίου ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 50.000,00 ΕΥΡΩ με Φ.Π.Α. και είναι ενταγμένο στο πρόγραμμα χρηματοδότησης ΚΑΠ Οδικό – Δίκτυο που εγκρίθηκε με τη Αριθμ. 234/2011 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Α.Μ.Θ. “Τροποποίηση του Προγράμματος έργων της Περιφέρειας ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -ΘΡΑΚΗΣ” καθώς και την συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.
Μετά τα παραπάνω , η υπηρεσία:

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση των όρων και των συνημμένων τευχών δημοπράτησης του έργου του θέματος καθώς και την συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

Α Π Ο ΦΑ Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο ΦΩ Ν Α

Εγκρίνει τους όρους και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου: «Βελτίωση βατότητας επαρχιακού οδικού δικτύου Νήσου Σαμοθράκης έτους 2011» , τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι αυτής της απόφασης και συγκροτεί επιτροπή διαγωνισμού αποτελούμενη από τους:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
α. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟ Πολ/κό Μηχ/κό με Α΄ β. στη Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Έβρου (Πρόεδρο)
β. ΠΟΥΛΟΥΤΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ Μηχ/γος -//- -//- Β΄β. -//- -//- -//- -//- (μέλος)
γ. ΧΕΡΙΑΝΙΔΗ ΠΑΥΛΟΣ Αρχ/των -//- -//- Β΄β. -//- -//- -//- -//- (μέλος)
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ:
α. ΜΗΝΑΪΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
β. ΜΟΣΧΟΥ ΑΝΝΑ
γ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Γραμματέας ορίζεται η κ. Βουλγαροπούλου Ζουμπουλιά με αναπληρώτριά της την κ. Παπαδοπούλου Ελένη.
Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 467/2011.

 

                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                   ΤΑ ΜΕΛΗ
                                                              ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                           ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                             ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
                                                              ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                  ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ            ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                               ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

 

ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ   

 

 

 

 

 

 

Διαβάστηκε 379 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 12 Νοεμβρίου 2012 12:53
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2011 Απόφαση 466 2011 Απόφαση 468 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή