2011 Απόφαση 343

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Του Πρακτικού αριθ. 27/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 343 /2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την δικαστική εκπροσώπηση της ΠΑΜΘ, ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου από το Νομικό Σύμβουλο της Π.Α.Μ.Θ. δικηγόρο κ. Κωνσταντίνο Γούναρη, σχετικά με την αίτηση ανάκλησης κατά των υπ’ αριθ. 187 και 188/2011 πράξεων του Ζ΄Κλιμακίου στις 26-08- 2011 καθώς και σε οποιαδήποτε άλλη μετ΄αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις 22 Αυγούστου 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια έκτακτη συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 3366/19-8-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος 3) Δημήτριος Χαϊτίδης μέλος 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 5) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος 6) Αϊχάν Σιακήρ μέλος 7) Σταύρος Καβαρατζής μέλος 8) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος και 9) Χρήστος Τρέλλης μέλος. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Ευαγγελία Τζιαμπάζη.

ΑΠΟΦΑΣΗ 343: Εισηγούμενος το μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης ο κ. Γενικός Διευθυντής της ΠΑΜΘ, με το αριθ. 46899/607/19-08-2011 έγγραφο της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της ΠΑΜΘ έθεσε υπόψη των μελών τα εξής: Η διάταξη του άρθρου 176 παρ.1 περ.η’ του ν.3852/2010 ορίζει ότι η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας είναι αρμόδια για την πρόσληψη δικηγόρου και την ανάκληση της πληρεξουσιότητάς του, όταν δεν έχει προσληφθεί δικηγόρος με πάγια αντιμισθία ή ο προσληφθείς δεν έχει δικαίωμα παράστασης στο δικαστήριο που είναι διάδικος η Περιφέρεια. Με τις υπ’αριθ.187/2011 και 188/2011 πράξεις του Ζ’ Κλιμακίου (Β’ Διακοπών) του Ελεγκτικού Συνεδρίου, κρίθηκε ότι κωλύεται η υπογραφή των σχεδίων σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και των αναδειχθέντων μειοδοτών Ευθυμίου Χασκόπουλου και της εταιρείας με την επωνυμία «ΒΙΟΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΠΕ» για την παροχή υπηρεσιών με αντικείμενο την «Καταπολέμηση Κουνουπιών στην Ανατολική Μακεδονία – Θράκη για το έτος 2011». Κατά των ως άνω αποφάσεων, η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης υπέβαλλε εμπροθέσμως ενώπιον του VI Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου αίτηση ανακλήσεως για τους διαλαμβανομένους σε αυτή λόγους. Κατόπιν παραγγελίας του Προέδρου του Ε’ Θερινού Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου ορίστηκε η εκδίκαση της υπόθεσης για την 26η Αυγούστου 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10 π.μ. Λόγω της φύσεως της υπόθεσης, η οποία αποτελεί ζήτημα μεγίστης σημασίας για την Περιφέρειά μας αφορώσα άμεσα την προστασία του αγαθού της Δημόσιας Υγείας, απαιτείται η πρόσληψη δικηγόρου, ο οποίος διαθέτει εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία σε ζητήματα δημοσίων συμβάσεων και προσυμβατικού ελέγχου νομιμότητας, προκειμένου να χειριστεί σωστά την υπόθεση. Η αμοιβή του δικηγόρου κατά την περ.ζ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 176 ν.3852/2010 ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Περί Δικηγόρων όπως ισχύουν κάθε φορά με βάση πίνακα αμοιβών που ελέγχεται ως προς το κανονικό των αμοιβών και θεωρείται από τον Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου της έδρας της Περιφέρειας. Έχοντας υπόψιν τα ανωτέρω, όπως και τα άρθρα 175, 176 ν.3852/2010, η υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Τη δικαστική εκπροσώπηση της ΠΑΜΘ, ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου από το Νομικό Σύμβουλο της Π.Α.Μ.Θ. δικηγόρο κ. Κωνσταντίνο Γούναρη, σχετικά με την αίτηση ανάκλησης κατά των υπ’ αριθ. 187 και 188/2011 πράξεων του Ζ΄Κλιμακίου στις 26-08-2011 καθώς και σε οποιαδήποτε άλλη μετ’ αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

ΑΠΦΟΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ                                                                             

Εγκρίνει τη δικαστική εκπροσώπηση της ΠΑΜΘ, ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου από το Νομικό Σύμβουλο της Π.Α.Μ.Θ. δικηγόρο κ. Κωνσταντίνο Γούναρη, σχετικά με την αίτηση ανάκλησης κατά των υπ’ αριθ. 187 και 188/2011 πράξεων του Ζ΄ Κλιμακίου στις 26-08-2011 καθώς και σε οποιαδήποτε άλλη μετ΄ αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο.
Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 343 /2011.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
                                                             ΣΙΑΚΗΡ ΑΪΧΑΝ
       ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                    ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                             ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                           ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

                                                            

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΖΙΑΜΠΑΖΗ

 

 

Διαβάστηκε 509 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 09 Νοεμβρίου 2012 14:02
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2011 Απόφαση 342 2011 Απόφαση 344 »

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή