Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης

Ενημέρωση των υποψηφίων σχετικά με την Ανάρτηση του προσωρινού Πίνακα Αποτελεσμάτων για το υπομέτρο 3.1

 Σχετικά με την υπ’ αρ. 5660/3-11-2020 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του υπομέτρου 3.1 «Συστήματα ποιότητας γεωργικών προϊόντων και τροφίμων» του ΠΑΑ 2014-2020, σας ενημερώνουμε ότι ολοκληρώθηκαν οι διοικητικοί έλεγχοι (αξιολογήσεις) των κατατεθειμένων αιτήσεων στήριξης και συντάχθηκε ο προσωρινός Πίνακας Αποτελεσμάτων Διοικητικού Ελέγχου, ο οποίος βρίσκεται αναρτημένος στις ιστοσελίδες https://www.google.com/url?q=http://www.agrotikianaptixi.gr/&source=gmail&ust=1627117329310000&usg=AFQjCNGlMO6EwCcZXek4260IKiwpxZ0toA">www.agrotikianaptixi.gr και https://www.google.com/url?q=http://www.minagric.gr/&source=gmail&ust=1627117329310000&usg=AFQjCNFLi9qsxGR2Hh4gOH_XFR0MSM50qQ">www.minagric.gr.

 Οι υποψήφιοι μπορούν να ενημερωθούν για  τα  αναλυτικά  αποτελέσματα του διοικητικού ελέγχου των αιτήσεων στήριξής τους μέσω του Πληροφορικού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) https://www.google.com/url?q=http://www.ependyseis.gr/mis/&source=gmail&ust=1627117329310000&usg=AFQjCNGi550DcSn4jsBv8vnR8OjPga8usw">www.ependyseis.gr/mis/, στο υποσύστημα όπου υποβλήθηκαν οι αιτήσεις (επιλογή «Οι Υποβολές μου» > Εκτυπώσεις Αποφάσεων > σύνδεσμος «Εκτύπωση Δελτίου Αξιολόγησης»).

 Οι υποψήφιοι των οποίων οι αιτήσεις έχουν συμπεριληφθεί στον ανωτέρω πίνακα έχουν το δικαίωμα υποβολής ενδικοφανούς προσφυγής (ένστασης) με την έννοια του άρθρου 25 του νόμου 2690/1999. Το ανωτέρω δικαίωμα προσφυγής ασκείται άπαξ, εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός μήνα από την επομένη της δημοσιοποίησης του προσωρινού Πίνακα Αποτελεσμάτων, δηλ. έως 24-8-2021 για την ηλεκτρονική υποβολή και έως 31-8-2021 για την έγγραφη. Προσφυγές που υποβάλλονται εκτός των προβλεπόμενων προθεσμιών δεν εξετάζονται.
 
Λεπτομέρειες σχετικά με την άσκηση του δικαιώματος υποβολής προσφυγών περιλαμβάνονται στην Ανακοίνωση που συνοδεύει τον προσωρινό Πίνακα Αποτελεσμάτων Διοικητικού Ελέγχου.

Διαβάστηκε 388 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 23 Ιουλίου 2021 13:33

Τελευταία άρθρα από τον/την Τμήμα Πληροφορικής Κομοτηνής

Αναζήτηση Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης

Φίλτρα Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή