Προκηρύξεις ΠΕ Καβάλας

Προκήρυξη Πλήρωσης (1) Μιας Θέσης Ειδικού Συμβούλου

Έχοντας υπόψη:

  • Τις διατάξεις:

α. Των άρθρων 159, 160 και 243 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α'/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης ως ισχύουν », όπως το τελευταίο αντικαταστάθηκε από το αρ. 214 του ν. 4555/2018 και τροποποιήθηκε και ισχύει με τις όμοιες του αρ. 81 του ν. 4604/2019 και του αρ. 15 του ν. 4623/2019

β. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Π.Δ 144/27-12-2010 ,ΦΕΚ 237/Τ.Α΄/27-12-2010 όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄αριθμ. 225/07-12-2016 και 238/20-12-2016 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΦΕΚ 4387/Β’/30- 12-2016) και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 34 εδ.β’ .

Για περισσότερες  πληροφορίες δείτε το συνημμένο αρχείο

Υποβολή αιτήσεων: Από 27/10/2020 έως και 3/11/2020.

Διαβάστηκε 99 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 23 Οκτωβρίου 2020 14:25

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή