Προκηρύξεις ΠΕ Καβάλας

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια αυτόματων απινιδωτών και καμπινών (κυτία) τοποθέτησης αυτών.

Η Π.Α.Μ.Θ. – Π.Ε.Καβάλας, στο πλαίσιο εγκεκριμένης προμήθειας, ανακοινώνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη κατάθεση οικονομικών προσφορών με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση της ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 11 (Απόφαση 263/2015 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων) (ΑΔΑ:ΩΛΝ4ΟΞΤΒ-ΜΙΦ) λαμβάνοντας υπόψη κυρίως  την πληρότητα των τεχνικών χαρακτηριστικών και το κόστος συντήρησης του υλικού για το σκοπό για τον οποίο ζητείται, σε βάρος πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, του Ειδικού Φορέα 3151, ΚΑΕ 9899.0001 «Λοιπές δαπάνες» του προγράμματος δράσης της ΠΑΜΘ του οικ/κού έτους 2020, (CPV 33182100-0) για τον Κωδ. Έργου:202002006, προϋπολογισμού δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (15000)  με το ΦΠΑ σύμφωνα με την υπ. αριθ. 03/383/11-2-2020 (ΑΔΑ:ΩΨ917ΛΒ-Σ2Ξ) ανάληψη υποχρέωσης δαπάνης, για την προμήθεια δέκα (10) αυτόματων απινιδωτών με ισάριθμες καμπίνες (κυτία) τοποθέτησης σε εξωτερικούς δημόσιους χώρους, έτοιμους για χρήση από οποιονδήποτε πολίτη μπορεί να προσφέρει υπηρεσίες καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης σε περιστατικά καρδιακής ανακοπής, με σκοπό την πρόληψη αιφνίδιου θανάτου σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας.

Διαβάστηκε 69 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 21 Οκτωβρίου 2020 14:55

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή