Προκηρύξεις ΠΕ Καβάλας

Συνοπτικός διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΡΑΝΩΝ, ΤΑΦΡΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΙΣΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ»

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, διακηρύσσει βάση της υπ’ αρ. 179/05-03-2020 (ΑΔΑ: ΨΙΔΜ7ΛΒ-ΒΗΑ)  απόφασης της, συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΡΑΝΩΝ, ΤΑΦΡΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΙΣΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ», με προϋπολογισμό 73.997,00 € (με ΦΠΑ 24%).

  1. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 31/03/2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.
  2. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάση τιμής.
  3. Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα προαίρεσης  μέχρι το ποσό της εγκεκριμένης πίστωσης των 74.000,00 €, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν.4412/2016.
  4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί μεμονωμένοι οικονομικοί φορείς:

    Α.  Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στο χώρο διαχείρισης μηχανημάτων έργου

    Β.  Ενώσεις οικονομικών φορέων υπό τους όρους των παρ. 2,3, και 4 του άρθρου 19 του Ν. 4412/2016.

  1. Οι υπηρεσίες αφορούν στην κοπή της βλάστησης, αποψίλωση, κοπή δέντρων, καθαρισμός κλπ, με απομάκρυνση αυτών από τους χώρους του έργου και απόρριψή τους σε χώρους που επιτρέπεται, που αφενός μειώνουν ή δυσχεραίνουν την ορατότητα των οδηγών, αφετέρου μπορεί να παρεμποδίζουν την ορατότητα στην κατακόρυφη και οριζόντια σήμανση του οδικού δικτύου. Επιπλέον προβλέπεται να γίνει καθαρισμός πρανών και τάφρων από παντός είδους αντικείμενα που παρεμποδίζουν την ομαλή απορροή των υδάτων και γενικά την καλή λειτουργία της οδού.
Διαβάστηκε 199 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 19 Μαρτίου 2020 08:54

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή