Προκηρύξεις ΠΕ Καβάλας

Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΜΑΡΜΑΡΑ (ΑΚΡΟΠΟΤΑΜΟΥ) ΣΤΟ Ν.ΚΑΒΑΛΑΣ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

  1. Η Περιφέρεια Α.Μ.Θ. προκηρύσσει βάσει της αρ. 54/2020 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ  ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΜΑΡΜΑΡΑ(ΑΚΡΟΠΟΤΑΜΟΥ) ΣΤΟ Ν.ΚΑΒΑΛΑΣ» χρηματοδοτούμενου από Πιστώσεις του Περιφερειακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης,  της ΣΑΕΠ 031 με ΚΑΕ 2014ΕΠ03100000 με προϋπολογισμό 74.000,00ευρώ  και αναλύεται σε: Δαπάνη 51.885,60€, Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης) 7.782,84€, για στρογγυλοποίηση 8,98€ και Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ 24%) 14.322,58€. Ο κωδικός CPV του έργου είναι: 71311000-1.
  2. Το έντυπο της οικονομικής προσφοράς που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους διατίθεται πρωτότυπο και δωρεάν από τα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καβάλας, στην οδό: Εθνικής Αντίστασης 20, Τ.Κ. 65110 Καβάλα. Πληροφορίες: Καραβάς Θωμάς & Καραβά Αργυρώ, τηλ. 2513503318 & 2513503319 μέχρι και την     06 – 02 -2020 και ώρα 14:00
  3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των εγγράφων του διαγωνισμού στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας www.pekavalas.eu και στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης www.pamth.gov.gr . Επίσης μπορούν να λάβουν αντίγραφα αυτών με δικές τους δαπάνες αναπαραγωγής και αποστολής, από τα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καβάλας. Η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών εταιρειών μεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξή τους στον ενδιαφερόμενο.
  4. Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στις 10/02/2020 και ώρα 9.30π.μ στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε Έβρου, με ώρα λήξης των προσφορών στις 10.00π.μ. σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ.3 του Ν. 4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση  την τιμή (χαμηλότερη τιμή).

Για περισσότερες πληροφορίες πηγαίνετε στα συνημμένα αρχεία...

Διαβάστηκε 905 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 27 Ιανουαρίου 2020 11:25

Φίλτρα Προκηρύξεων ανα Γεν. Δ/νση

Γεν. Δ/νσης Ανάπτυξιακού Προγραμματισμού

Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

Δ/νσης Περιβ/ντος & Χωρικού Σχεδιασµού

Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΑΜΘ

Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Δράμας

Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Καβάλας

Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ξάνθης

Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ροδόπης

Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Έβρου

Γεν. Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας

Δ/νσης Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Δ/νσης Εξυπηρέτησης του Πολίτη

Δ/νσης Διοίκησης ΠΑΜΘ

Δ/νσης Οικονομικού ΠΑΜΘ

Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού ΠΕ Δράμας

Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού ΠΕ Καβάλας

Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού ΠΕ Ξάνθης

Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού ΠΕ Έβρου

Γεν. Δ/νσης Αγρ. Οικον. & Κτηνιατρικής

Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας ΠΑΜΘ

Δ/νσης Κτηνιατρικής ΠΑΜΘ

Δ/νσης Πολιτικής Γης ΠΑΜΘ

Δ/νσης Αγρ. Οικον. & Κτηνιατρικής ΠΕ Δράμας

Δ/νσης Αγρ. Οικον. & Κτηνιατρικής ΠΕ Καβάλας

Δ/νσης Αγρ. Οικον. & Κτηνιατρικής ΠΕ Ξάνθης

Δ/νσης Αγρ. Οικον. & Κτηνιατρικής ΠΕ Ροδόπης

Δ/νσης Αγρ. Οικον. & Κτηνιατρικής ΠΕ Έβρου

Δ/νσης Αγρ. Οικον. & Κτηνιατρικής ΠΕ Έβρου Ορεστιάδας

Γεν. Δ/νσης Ανάπτυξης

Δ/νσης Βιομηχανίας & Ενέργειας

Δ/νσης Διά Βίου Μάθησης Απασχόλησης

Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Δράμας

Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Καβάλας

Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Ξάνθης

Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Ροδόπης

Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Έβρου

Γεν. Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών

Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕ Δράμας

Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕ Καβάλας

Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕ Ξάνθης

Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕ Ροδόπης

Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕ Έβρου

Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕ Έβρου Ορεστιάδας

Γεν. Δ/νσης Δημ. Υγείας & Κοιν. Μέριμνας

Δ/νσης Δημόσιας Υγείας ΠΑΜΘ

Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας ΠΑΜΘ

Δ/νσης Δημ. Υγείας & Κοιν. Μέριμνας ΠΕ Δράμας

Δ/νσης Δημ. Υγείας & Κοιν. Μέριμνας ΠΕ Καβάλας

Δ/νσης Δημ. Υγείας & Κοιν. Μέριμνας ΠΕ Ξάνθης

Δ/νσης Δημ. Υγείας & Κοιν. Μέριμνας ΠΕ Ροδόπης

Δ/νσης Δημ. Υγείας & Κοιν. Μέριμνας ΠΕ Έβρου

Γραφείο Περιφερειάρχη / Αντιπεριφερειαρχών

Γραφείο Περιφερειάρχη

Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Καβάλας

Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ροδόπης

Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Έβρου

Αυτοτελής Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή