Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις ΠΕ Ροδόπης

Έκθεση Ελέγχου - Επιθεώρησης (Ν. 3982/2011) σε ΕΤΠΑ PACKAGING Α.Ε.Ε.Ε.

Έκθεση Ελέγχου - Επιθεώρησης (Ν. 3982/2011)

Σχετ.: α) Η από 27-05-2014 αίτηση άδειας λειτουργίας (αρ.πρωτ. ΔΑ/Φ14.542/1459)
β) Η υπ’ αριθ. ΔΑ/Φ14.542/οικ.1532/05-06-14 εντολή διενέργειας ελέγχου– επιθεώρησης της Υπηρεσίας


Οι κάτω υπάλληλοι :
α) Παναγιώτης Ψάλτης, ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών με Βαθμό Δ΄, Προϊστάμενος του Τμήματος Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων και
β) Αθανάσιος Κιοσές, ΤΕ Μηχανικών Γεωτεχνολογίας & Περιβάλλοντος με Βαθμό ΣΤ΄, υπάλληλος του Τμήματος Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων,
Κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 26, παρ.1 του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ Α 82/2011) και του άρθρου 9 της Υ.Α. οικ.483/35/Φ.15/17-1-12(ΦΕΚ Β 158/2012),
και μετά την (β) σχετική εντολή ελέγχου του Προϊσταμένου της Δ/νσης Ανάπτυξης, διενήργησαν σήμερα 05-06-2014 επιθεώρηση στις εγκαταστάσεις της δραστηριότητας με τα παρακάτω στοιχεία:

1. Στοιχεία εγκατάστασης :
Επωνυμία : ΕΤΠΑ PACKAGING Α.Ε.Ε.Ε.
Είδος εγκατάστασης: Βιομηχανία εκτύπωσης αυτοκόλλητων ετικετών και υλικών συσκευασίας
Διεύθυνση : ΒΙ.ΠΕ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ, Ο.Τ. 14
Κωδ. Δραστηριότητας (ΣΤΑΚΟΔ 2008) : 18.1

Ισχύς μηχανολογικού εξοπλισμού (μετά την επέκταση) :
Κινητήρια: 836,21 KW Θερμική: == KW
Βοηθητικός εξοπλισμός: 230,18 KW
Παραγωγικότητα:
Συνολική: 390 tn /έτος παραγόμενων προϊόντων
Καύσιμο : Ηλεκτρική ενέργεια
Όχληση : ΜΕΣΗ
Κ.Υ.Α.οικ.3137/191/Φ.15/21-3-12 (ΦΕΚ 1048 Β΄) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, Νο 78
Κατηγορία Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης : Β
Υ.Α 1958/13-1-12 (ΦΕΚ 21 Β΄) Πίνακας 1, Ομάδα 9η Νο 80
2. Αντικείμενο ελέγχου – επιθεώρησης :
Σκοπός της επιθεώρησης ήταν η διαπίστωση της ορθότητας και της τήρησης των στοιχείων της μηχανολογικής μελέτης, που υποβλήθηκε με την υπ’ αριθ. 1459/27-05-2014 αίτηση για χορήγηση άδειας λειτουργίας βιομηχανικής μονάδας εκτύπωσης αυτοκόλλητων ετικετών και υλικών συσκευασίας.

3. Ευρήματα ελέγχου – επιθεώρησης :
Κατά την επιθεώρηση που πραγματοποιήθηκε στο χώρο της βιομηχανίας δεν διαπιστώθηκαν παρεκκλίσεις από τα στοιχεία της υποβληθείσας μελέτης.
Προτείνεται η χορήγηση της ζητούμενης άδειας λειτουργίας της βιομηχανικής μονάδας εκτύπωσης αυτοκόλλητων ετικετών και υλικών συσκευασίας.
Η παρούσα να αναρτηθεί στον δικτυακό τόπο της Π.Ε. Ροδόπης.


Οι διενεργήσαντες τον έλεγχο – επιθεώρηση

1. Παναγιώτης Ψάλτης

2. Αθανάσιος Κιοσές

 

Σχετικό αρχείο

 

 

Διαβάστηκε 1078 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 06 Δεκεμβρίου 2019 14:34

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή