Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις ΠΕ Ροδόπης

Έκθεση Ελέγχου - Επιθεώρησης (Ν. 3982/2011) σε ¨ ΣΟΓΙΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.¨

Έκθεση Ελέγχου - Επιθεώρησης (Ν. 3982/2011)

Σχετ.: α) Η υπ’ αριθ. Γ/ΕΞ/Φ14.7/1497-1/08-06-2015 υπεύθυνη δήλωση συνέχισης λειτουργίας (με νέο φορέα) μονάδας αποθήκευσης δημ. προϊόντων της ΣΟΓΙΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
β) Η υπ’ αριθ. Γ/ΟΙΚ/Φ14.7/ 1737/ 8-7-2015 εντολή διενέργειας ελέγχου – επιθεώρησης της Υπηρεσίας.

Οι κάτω υπάλληλοι :
α) Παντελής Δελίδης, ΠΕ Χημικών Μηχανικών με βαθμό Γ΄, Προϊστάμενος της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Ροδόπης και
β) Παναγιώτης Ψάλτης, ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών με Βαθμό Δ΄, Προϊστάμενος του Τμήματος Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων,
Κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 26, παρ.1 του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ Α΄ 82/2011) και του άρθρου 7 της Υ.Α. οικ.483/35/Φ.15/17-1-12(ΦΕΚ Β 158/2012), και μετά την (β) σχετική εντολή ελέγχου του Προϊσταμένου της Δ/νσης Ανάπτυξης, διενήργησαν σήμερα 8 – 7 - 2015 επιθεώρηση στις εγκαταστάσεις της δραστηριότητας με τα παρακάτω στοιχεία:

1. Στοιχεία εγκατάστασης :
Επωνυμία : «ΣΟΓΙΑ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΕΛΑΙΩΔΩΝ ΣΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Α.Ε.»
με διακριτό τίτλο ¨ ΣΟΓΙΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.¨
Είδος εγκατάστασης: Μονάδα αποθήκευσης δημητριακών προϊόντων
Διεύθυνση : Ανθοχώρι Δήμου Κομοτηνής, κτηματική περιοχή
Κωδ. Δραστηριότητας (ΣΤΑΚΟΔ 2008) : 52.10.13
Ισχύς μηχανολογικού εξοπλισμού:
Κινητήρια: 198,0 KW Θερμική: -- KW
Αποθηκευτική ικανότητα :
11.000 m3 δημητριακά
Όχληση : ΧΑΜΗΛΗ
Κ.Υ.Α.οικ.3137/191/Φ.15/21-3-12 (ΦΕΚ 1048 Β΄)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, Κωδικός 275
Κατηγορία Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης : Β
Υ.Α 1958/13-1-12 (ΦΕΚ 21 Β΄) Ομάδα 9η
Πίνακας 1, Κωδικός 222
Περιβαλλοντική έγκριση:
Υποβολή Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (ΠΠΔ)
Πιστοποιητικό πυροπροστασίας:
Κατηγορία (Αα)
Υπάρχει εγκεκριμένη μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας
Κυκλοφοριακή σύνδεση:
Σύνδεση με δημοτική οδό Ανθοχωρίου – Γρατινής
Βεβαίωση υπ’ αριθ. 18736/29-6-2015 / Δήμος Κομοτηνής/ Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
2. Αντικείμενο ελέγχου – επιθεώρησης :
Σκοπός της επιθεώρησης ήταν η διαπίστωση της ορθής εφαρμογής και της τήρησης των στοιχείων της μηχανολογικής μελέτης και του ερωτηματολογίου που υποβλήθηκε (αρ. πρωτ. Γ/ΕΙΣ/Φ14.7/1122/28-4-2015

3. Ευρήματα ελέγχου – επιθεώρησης :
Κατά την επιθεώρηση που πραγματοποιήθηκε στο χώρο της βιομηχανίας δεν διαπιστώθηκαν παρεκκλίσεις από τα υποβληθέντα στοιχεία.
Η παρούσα να αναρτηθεί στον δικτυακό τόπο της Π.Ε. Ροδόπης.
Οι διενεργήσαντες τον έλεγχο – επιθεώρηση

1. Παντελής Δελίδης

2. Παναγιώτης Ψάλτης

Διαβάστηκε 1394 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 06 Δεκεμβρίου 2019 14:34

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή