Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις ΠΕ Ροδόπης

Έκθεση Ελέγχου - Επιθεώρησης (Ν. 3982/2011) σε ΑΧΑΪΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Ε.Β.Ε.

Σχετ.: α) Η από 19-10-2015 αίτηση άδειας λειτουργίας μετά από μηχανολογική επέκταση (αρ.πρωτ. Γ/ΕΞ/Φ14.121/2632)
β) Η υπ’ αριθ. Γ/ΕΞ/Φ14.121/οικ.2754/2-11-15 εντολή διενέργειας ελέγχου – επιθεώ- ρησης της Υπηρεσίας

Οι κάτω υπάλληλοι :
α) Παντελής Δελίδης, ΠΕ Χημικών Μηχανικών με βαθμό Γ΄, Προϊστάμενος της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Ροδόπης και
β) Παναγιώτης Ψάλτης, ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών με Βαθμό Δ΄, Προϊστάμενος του Τμήματος Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων,
Κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 26, παρ.1 του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ Α 82/2011) και του άρθρου 2 της Υ.Α. οικ.483/35/Φ.15/17-1-12(ΦΕΚ Β 158/2012)
και μετά την (β) σχετική εντολή ελέγχου του Προϊσταμένου της Δ/νσης Ανάπτυξης, διενήργησαν σήμερα 2-11-2015 επιθεώρηση στις εγκαταστάσεις της δραστηριότητας με τα παρακάτω στοιχεία:

1. Στοιχεία εγκατάστασης :
Επωνυμία : ΑΧΑΪΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Ε.Β.Ε.
Είδος εγκατάστασης: Βιομηχανία παραγωγής πλαστικών ειδών συσκευασίας
Διεύθυνση : ΒΙ.ΠΕ. Κομοτηνής (Ο.Τ. 17)
Κωδ. Δραστηριότητας (ΣΤΑΚΟΔ 2008) : 22.22


Ισχύς μηχανολογικού εξοπλισμού:
Υπάρχουσα : Κινητήρια: 886,00 KW Θερμική: 689,2 KW
Αφαιρούμενη : Κινητήρια: (-) 0,5 KW Θερμική: (-) 4,3 KW
Νέα (επέκτασης) : Κινητήρια: 109,0 KW Θερμική: 40,7 KW
Συνολική : Κινητήρια: 994,5 KW Θερμική: 725,6 KW

Όχληση : ΜΕΣΗ
Κ.Υ.Α.οικ.3137/191/Φ.15/21-3-12 (ΦΕΚ 1048 Β΄) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, Νο 78 & Νο 109

Κατηγορία Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης : Β
Υ.Α 1958/13-1-12 (ΦΕΚ 21 Β΄) Πίνακας 1, Νο 78 & 112
2. Αντικείμενο ελέγχου – επιθεώρησης :
Σκοπός της επιθεώρησης ήταν ο έλεγχος για την πραγματοποίηση της μηχανολογικής επέκτασης σύμφωνα με τα υποβληθέντα στοιχεία και ο έλεγχος της τήρησης των όρων της άδειας λειτουργίας.

3. Ευρήματα ελέγχου – επιθεώρησης :
Κατά την επιθεώρηση που πραγματοποιήθηκε στο χώρο λειτουργίας της βιομηχανίας, δεν διαπιστώθηκαν παρεκκλίσεις από το περιεχόμενο του υπ’ αριθ. Γ/ΕΙΣ//`Φ14.121/2515/1-10-2015 Ερωτηματολογίου και των υποβληθέντων με την (α) σχετική αίτηση σχεδιαγραμμάτων. Διαπιστώθηκε η τήρηση των όρων της υπ’ αριθ. ΔΑ/Φ14.121/2160-1/13-8-2013 άδειας λειτουργίας.
Η παρούσα να κοινοποιηθεί με έγγραφο στον φορέα.
Επίσης να αναρτηθεί στον δικτυακό τόπο της Π.Ε. Ροδόπης.


Οι διενεργήσαντες τον έλεγχο – επιθεώρηση

1. Παντελής Δελίδης2. Παναγιώτης Ψάλτης

Διαβάστηκε 598 φορές

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή