Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις ΠΕ Ροδόπης

Έκθεση Ελέγχου - Επιθεώρησης (Ν. 3982/2011) σε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Α.Ε.Β.Ε.¨ με διακριτό τίτλο ¨ ELVIPLAS Α.Ε.Β.Ε ¨

Σχετ.: α) Η από 17-06-2015 αίτηση χορήγησης άδειας λειτουργίας της βιομηχανίας ELVIPLAS Α.Ε.Β.Ε (αρ.πρωτ. Γ/ΕΙΣ/Φ14.785/1561).
β) Η υπ’ αριθ. Γ/ΟΙΚ/Φ14.785/1621/22-06-2015 εντολή διενέργειας ελέγχου – επιθεώρησης της Υπηρεσίας.

Οι κάτω υπάλληλοι :
α) Παντελής Δελίδης, ΠΕ Χημικών Μηχανικών με βαθμό Γ΄, Προϊστάμενος της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Ροδόπης και
β) Παναγιώτης Ψάλτης, ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών με Βαθμό Δ΄, Προϊστάμενος του Τμήματος Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων,
Κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 26, παρ.1 του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ Α΄ 82/2011) και του άρθρου 9 της Υ.Α. οικ.483/35/Φ.15/17-1-12(ΦΕΚ Β 158/2012), και μετά την (β) σχετική εντολή ελέγχου του Προϊσταμένου της Δ/νσης Ανάπτυξης, διενήργησαν σήμερα 22-06-2015 επιθεώρηση στις εγκαταστάσεις της δραστηριότητας με τα παρακάτω στοιχεία:

1. Στοιχεία εγκατάστασης :
Επωνυμία : ¨ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Α.Ε.Β.Ε.¨
με διακριτό τίτλο ¨ ELVIPLAS Α.Ε.Β.Ε ¨
Είδος εγκατάστασης: Βιομηχανία παραγωγής πλαστικών ειδών συσκευασίας
Διεύθυνση : ΒΙ.ΠΕ Κομοτηνής, Ο.Τ. 17
Κωδ. Δραστηριότητας (ΣΤΑΚΟΔ 2008) : 22.22
Ισχύς μηχανολογικού εξοπλισμού:
Παραγωγής :
ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ :
Κινητήρια: 431,1 KW Θερμική: 603,0 KW
ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ (διορθωμένη):
Κινητήρια: 799,6 KW Θερμική: 228,9 KW
ΑΦΑΙΡΕΘΕΙΣΑ:
Κινητήρια: 6,8 KW Θερμική: 11,0 KW
ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ (NEA):
Κινητήρια: 82,3 KW Θερμική: 33,5 KW
ΣΥΝΟΛΙΚΗ:
Κινητήρια: 875,1 KW Θερμική: 251,4 KW
Βοηθητικός Εξοπλισμός:
Ισχύς: 47,00 KW (Πυροσβεστικό συγκρότημα)
Όχληση : ΜΕΣΗ
Κ.Υ.Α.οικ.3137/191/Φ.15/21-3-12 (ΦΕΚ 1048 Β΄)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, Κωδικός 109
Κατηγορία Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης : Β
Υ.Α 1958/13-1-12 (ΦΕΚ 21 Β΄) Ομάδα 9η
Πίνακας 1, Κωδικός 112
Περιβαλλοντική έγκριση:
Καθορισμός Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (ΠΠΔ)
Πιστοποιητικό πυροπροστασίας:
Κατηγορία (Αβ)
Αριθμ. πρωτ.: 11Φ.Γ.Α.726/5-1-2015 ισχύος έως 15-1-2023
2. Αντικείμενο ελέγχου – επιθεώρησης :
Σκοπός της επιθεώρησης ήταν η διαπίστωση της ορθής εφαρμογής και της τήρησης των στοιχείων της μελέτης για την κτιριακή και μηχανολογική επέκταση, που υποβλήθηκε με την υπ’ αριθ. Γ/ΕΙΣ/1561/17-06-2015 αίτηση χορήγησης άδειας λειτουργίας της ELVIPLAS A.E.B.E.

3. Ευρήματα ελέγχου – επιθεώρησης :
Κατά την επιθεώρηση που πραγματοποιήθηκε στο χώρο της βιομηχανίας δεν διαπιστώθηκαν παρεκκλίσεις από τα στοιχεία της υποβληθείσας μελέτης.
Η παρούσα να αναρτηθεί στον δικτυακό τόπο της Π.Ε. Ροδόπης.
Οι διενεργήσαντες τον έλεγχο – επιθεώρηση

1. Παντελής Δελίδης

2. Παναγιώτης Ψάλτης

Διαβάστηκε 891 φορές

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή