Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις ΠΕ Ροδόπης

Έκθεση Ελέγχου - Επιθεώρησης (Ν. 3982/2011) σε : ΣΑΛΗ Σαλή του Μπαϊράμ

Έκθεση Ελέγχου - Επιθεώρησης (Ν. 3982/2011)

Σχετ.: α) Το  από 26-11-2014 υποβληθέν Ερωτηματολόγιο (αριθμ. πρωτ. ΔΑ/Φ17.342/3475/26-11-2014).  

           β) Η από 17-12-2014γνωστοποίηση έναρξης λειτουργίας εργαστηρίουτου κ. ΣΑΛΗ Σαλή του Μπαϊράμ  βάση της ΚΥΑ υπ’  αριθμ. οικ. 12684/92 «Απλούστευση της αδειοδότησης για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας – Κατάργηση άδειας λειτουργίας μεταποιητικών δραστηριοτήτων» (ΦΕΚ 3181Β΄/27-11-2014).

              γ) Η υπ’ αριθ. ΔΑ/Φ17.342/οικ.589/27-02-15 εντολή διενέργειας ελέγχου – επιθεώρησης της Υπηρεσίας.

 Οι παρακάτω υπάλληλοι :

α) Παναγιώτης Ψάλτης, ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών με Βαθμό Δ΄, Προϊστάμενος του Τμήματος Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων και

β)   Αθανάσιος Κιοσές, ΤΕ Μηχανικών Γεωτεχνολογίας & Περιβάλλοντος με Βαθμό ΣΤ΄, υπάλληλος του Τμήματος Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων,

Κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 26, παρ.1 του  Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ Α 82/2011) του άρθρου 2 της Υ.Α. οικ.483/35/Φ.15/17-1-12(ΦΕΚ 158 Β΄ 2012) και του άρθρου 2 της ΚΥΑ υπ’  αριθμ. οικ. 12684/92/2014 και μετά την (γ) σχετική εντολή ελέγχου του Προϊσταμένου της Δ/νσης Ανάπτυξης, διενήργησαν σήμερα 27-02-2015 επιθεώρηση στις εγκαταστάσεις της δραστηριότητας με τα παρακάτω στοιχεία:

 1. Στοιχεία εγκατάστασης :

Επωνυμία :     ΣΑΛΗ Σαλή του Μπαϊράμ

 Είδος εγκατάστασης:  Εργαστήριο - Αρτοποιείο

Διεύθυνση :   οικ. Αρίσβης – Ν. Ροδόπης

 Κωδ. Δραστηριότητας (ΣΤΑΚΟΔ 2008) :  10.71  

 Ισχύς μηχανολογικού εξοπλισμού:

Κινητήρια:  33,03 KW             Θερμική:  8,70  KW

    Όχληση : ΧΑΜΗΛΗ

   Κ.Υ.Α.οικ.3137/191/Φ.15/21-3-12 (ΦΕΚ 1048 Β΄) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, Α.Α.19

    Κατηγορία Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης : Εξαιρείται

Υ.Α 1958/13-1-12 (ΦΕΚ 21 Β΄) Ομάδα 9η Πίνακας 1, α.α. 22.

Αρτοκλίβανοι : Δύο (2)

Ένας (1) επιφανείας με 4 ορόφους παραγωγικότητας 3168kg/ 24ωρο και

Ένας (1) περιστροφικός ύψους 1,60mπαραγωγικότητας 1100kg/24ωρο

Είδος καυσίμου / ενέργεια:

Πετρέλαιο

2. Αντικείμενο ελέγχου – επιθεώρησης :

Σκοπός της επιθεώρησης ήταν ο έλεγχος του περιεχομένου του υπ’ αριθμ. ΔΑ/Φ17.342/3475/26-11-2014 Ερωτηματολογίου και των σχετικών σχεδιαγραμμάτων, ως προς τη θέση, τη δραστηριότητα, τις κτιριακές εγκαταστάσεις και τον μηχανολογικό εξοπλισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 2 της Υ.Α. οικ. 483/35/Φ.15/17-1-12 (ΦΕΚ 158 Β΄ 2012).

3. Ευρήματα ελέγχου – επιθεώρησης :

Κατά την επιθεώρηση που πραγματοποιήθηκε  στο χώρο του εργαστηρίου δεν διαπιστώθηκαν παρεκκλίσεις στις κτιριακές εγκαταστάσεις και στον μηχανολογικό εξοπλισμό που έχουν δηλωθεί.

Η παρούσα να αναρτηθεί στον δικτυακό τόπο της  Π.Ε. Ροδόπης.

Οι διενεργήσαντες τον έλεγχο – επιθεώρηση

  1. Παναγιώτης Ψάλτης

 

  2. Αθανάσιος Κιοσές  

 

Σχετικό αρχείο

Διαβάστηκε 722 φορές

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή