Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις ΠΕ Ροδόπης

Έκθεση Ελέγχου - Επιθεώρησης (Ν. 3982/2011) ALFA – BETA ROTO A.B.E.E.

Έκθεση Ελέγχου - Επιθεώρησης (Ν. 3982/2011)

Σχετ.: α) Η από 27-10-2014 αίτηση άδειας λειτουργίας (αρ.πρωτ. ΔΑ/Φ14.1135/3212)
β) Η υπ’ αριθ. ΔΑ/Φ14.1135/οικ.3447/21-11-14 εντολή διενέργειας ελέγχου – επιθεώρησης της Υπηρεσίας

Οι κάτω υπάλληλοι :
α) Παντελής Δελίδης, ΠΕ Χημικών Μηχανικών με βαθμό Γ΄, Προϊστάμενος της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Ροδόπης και
β) Παναγιώτης Ψάλτης, ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών με Βαθμό Δ΄, Προϊστάμενος του Τμήματος Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων,
Κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 26, παρ.1 του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ Α 82/2011) και του άρθρου 9 της Υ.Α. οικ.483/35/Φ.15/17-1-12(ΦΕΚ Β 158/2012),
και μετά την (β) σχετική εντολή ελέγχου του Προϊσταμένου της Δ/νσης Ανάπτυξης, διενήργησαν σήμερα 21-11-2014 επιθεώρηση στις εγκαταστάσεις της δραστηριότητας με τα παρακάτω στοιχεία:
1. Στοιχεία εγκατάστασης :
Επωνυμία : ALFA – BETA ROTO A.B.E.E.
Είδος εγκατάστασης: Βιομηχανία εκτύπωσης και λαμιναρίσματος εύκαμπτων υλικών συσκευασίας
Διεύθυνση : ΒΙ.ΠΕ. Κομοτηνής (Ο.Τ. 5 - 6 )
Κωδ. Δραστηριότητας (ΣΤΑΚΟΔ 2008) : 18.12
Ισχύς μηχανολογικού εξοπλισμού:
α. Παραγωγής (& κλιματισμού) :
Κινητήρια: 2.733,80 KW Θερμική: 80,00 KW
β. Προστασίας Περιβάλλοντος:
Κινητήρια: 996,60 KW Θερμική: 30,00 KW
γ. Βοηθητικού Εξοπλισμού :
Κινητήρια: 339,80 KW Θερμική: --- KW
δ. Ισχύς από καύσεις (φυσικό αέριο)
5.400 Mcal/h
Όχληση : ΜΕΣΗ
Κ.Υ.Α.οικ.3137/191/Φ.15/21-3-12 (ΦΕΚ 1048 Β΄) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, Νο 78
Κατηγορία Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης : Α2
Υ.Α 1958/13-1-12 (ΦΕΚ 21 Β΄) Πίνακας 1, Νο 78
Περιβαλλοντική έγκριση:
Α.Ε.Π.Ο. 5199π.ε./31-1-2014 ΑΠΟΚ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚ.-ΘΡΑΚΗΣ/ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡ.& ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (στο όνομα της ADAMS ECO PACK A.E.)
Δοχεία πίεσης:
Μία δεξαμενή αζώτου, Χωρητικότητας 50.480 lt, πίεσης λειτουργίας 17,45 bar
Δεξαμενές διαλυτών:
α. Οξικού αιθυλεστέρα : 3 Χ 20.000 lt και 1 Χ 6.000 lt (εφεδρική)
β. Μίγματος διαλυτών: 1 Χ 20.000 lt και 2 Χ 6.000 lt (εφεδρικές)
2. Αντικείμενο ελέγχου – επιθεώρησης :
Σκοπός της επιθεώρησης ήταν η διαπίστωση της ορθής εφαρμογής και της τήρησης των στοιχείων της μηχανολογικής μελέτης, που υποβλήθηκε με την υπ’ αριθ.3212/ 27-10-2014 αίτηση άδειας λειτουργίας.

3. Ευρήματα ελέγχου – επιθεώρησης :
Κατά την επιθεώρηση που πραγματοποιήθηκε στο χώρο της βιομηχανίας δεν διαπιστώθηκαν παρεκκλίσεις από τα στοιχεία της υποβληθείσας μελέτης. Διαπιστώθηκε ότι από τις κτιριακές εγκαταστάσεις που περιλαμβάνονται στην υπ’ αριθ. 98A/2013 άδεια δόμησης δεν έχει κατασκευαστεί αποθηκευτικός χώρος έκτασης 2700 m2 στη δυτική πλευρά και έκτασης 2150 m2 στη νότια πλευρά μεταξύ του κυρίως κτιρίου και του πυροσβεστικού συγκροτήματος (όπως σημειώνεται στα υπό έγκριση σχεδιαγράμματα )
Δύναται να χορηγηθεί η άδεια λειτουργίας της βιομηχανίας
Η παρούσα να αναρτηθεί στον δικτυακό τόπο της Π.Ε. Ροδόπης.

Οι διενεργήσαντες τον έλεγχο – επιθεώρηση
1. Παντελής Δελίδης

2. Παναγιώτης Ψάλτης

Σχετικό αρχείο

Διαβάστηκε 836 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 03 Δεκεμβρίου 2014 09:57

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή