Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις ΠΕ Καβάλας

Δελτία Μετακίνησης ΑμεΑ έτους 2021

Από την Δ/νση Δημ. Υγείας & Κοιν. Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας ανακοινώνεται ότι:

       Εκδόθηκε η υπ΄ αρ. πρωτ. Δ12α/ΓΠοικ.3109/48/21-01-2021 διευκρινιστική εγκύκλιος της Δ/νσης Πολιτικών Ατόμων με Αναπηρία ΑΜΕΑ-Τμήμα Ατόμων με Αναπηρία, του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων σύμφωνα με την οποία ξεκινά η έκδοση και η θεώρηση των Δελτίων Κυκλοφορίας ΑΜΕΑ για το έτος 2021, για όσους δικαιούνται δωρεάν μετακίνηση με το Αστικό ΚΤΕΛ Καβάλας ή/και 50% έκπτωση με το Υπεραστικό ΚΤΕΛ.

Προκειμένου να ολοκληρωθούν όλες οι προπαρασκευαστικές ενέργειες και ο συντονισμός της Υπηρεσίας μας με τα κατά τόπους ΚΕΠ και κατόπιν συνεννόησής μαζί τους, η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων στο Νομό μας θα ξεκινήσει την Δευτέρα 1η Φεβρουαρίου και θα διαρκέσει μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2021. Όσοι επιθυμούν να διεκπεραιώνουν την θεώρηση της κάρτας τους στην Υπηρεσία μας, θα προσέρχονται αφού πρώτα κλείσουν τηλεφωνικά, ραντεβού στα τηλ. 2510291367 ή 357, τις εργάσιμες ώρες και μέρες, ξεκινώντας από την Δευτέρα 25/01/2021. Τις πρώτες εβδομάδες θα δοθεί προτεραιότητα στις νέες εκδόσεις δελτίων κυκλοφορίας.

Η έκδοση δελτίων μετακίνησης ΑΜΕΑ νέων δικαιούχων, θα γίνεται αποκλειστικά από την Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοιν. Μέριμνας, Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης ενώ οι κάτοχοι δελτίων μετακίνησης ΑΜΕΑ προηγουμένων ετών, μπορούν να ανανεώνουν τα δελτία τους για το έτος 2021 και στα κατά τόπους ΚΕΠ του Δήμου που ανήκουν, προσκομίζοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά:

                                                                                      

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΔΕΛΤΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΜΕΑ ΕΤΟΥΣ 2021:

1.Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση του ενδιαφερομένου ή του κηδεμόνα του ή άλλου εξουσιοδοτημένου ατόμου (χορηγείται από την Υπηρεσία) με την προσκόμιση της εξουσιοδότησης και την επίδειξη της αστυνομικής του ταυτότητας.                                                               

2. Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή διαβατήριου του δικαιούχου

3. Για τους υπηκόους άλλων κρατών, άδεια παραμονής ή Κάρτα ευρωπαίου πολίτη

4. Για την έκδοση νέας κάρτας, δύο πρόσφατες φωτογραφίες. Ειδικά οι δικαιούχοι δελτίου συνοδού, πρέπει να συνυποβάλλουν τρεις ίδιες φωτογραφίες.

5. Γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής ΚΕΠΑ σε ισχύ, όπου θα αναγράφεται το ποσοστό αναπηρίας (τουλάχιστον 67%):

- Όσοι λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση ΑμεΑ (επίδομα) από τον ΟΠΕΚΑ μπορούν να προσκομίσουν βεβαίωση χορήγησης επιδόματος. Στη βεβαίωση αναγράφεται το ποσοστό αναπηρίας, ο αριθμός και η ημερομηνία γνωμάτευσης Υγειονομικής Επιτροπής και η ημερομηνία λήξης του δικαιώματος λήψης του επιδόματος από το δικαιούχο.

- Άτομα που είναι ασφαλισμένα μπορούν να προσκομίσουν απόφαση Διοικητικού Διευθυντή Ασφαλιστικού Φορέα ή ΕΦΚΑ ή γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής από την οποία να πιστοποιείται παθολογοανατομική βλάβη 67% τουλάχιστον.

- Για τους υπηκόους Κρατών εκτός Ε.Ε. που έχουν καταστεί ανίκανοι για εργασία μετά από εργατικό ατύχημα σε ελληνικό έδαφος, απαιτείται Ιατρική Βεβαίωση Νοσηλείας από Δημόσιο Νοσοκομείο, στο οποίο θα βεβαιώνεται η νοσηλεία μετά από το ατύχημα.

- Οι δικαιούχοι του προγράμματος οικονομικής ενίσχυσης τυφλότητας και του προγράμματος Σοβαρής και Βαριάς νοητικής Υστέρησης που λαμβάνουν τα αντίστοιχα επιδόματα από τον ΟΠΕΚΑ, δικαιούνται κάρτα μετακίνησης και για τους συνοδούς τους. Προκειμένου οι τυφλοί και οι Σοβαρά ή Βαριά Νοητικά Υστερούντες που δεν είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο του ΟΠΕΚΑ για να λάβουν κάρτα μετά συνοδού, απαιτείται γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής που να αναφέρει ότι είναι τυφλοί ή έχουν οπτική αναπηρία-αναπηρία όρασης με ποσοστό 80% και άνω ή έχουν δείκτη νοημοσύνης κάτω του 34, ή νοητική υστέρηση με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω ή άτομα με διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (παιδικός αυτισμός, αυτισμός) με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω.

- Δεν γίνονται δεκτές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί βάσει των διατάξεων του Ν. 2643/98.

6. Φωτοαντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος της τελευταίας φορολογικής δήλωσης (φορολογικό έτος 2019) που να προκύπτει ότι έχουν συνολικό ετήσιο δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα μικρότερο των 29.000 ευρώ ή αντίστοιχα ατομικό μικρότερο των 23.000ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 5.600 ευρώ για κάθε επιπλέον άτομο με αναπηρία 67%. Οι δικαιούχοι οι οποίοι, με υπεύθυνη δήλωσή τους δεν επιθυμούν την προμήθεια του σχετικού δελτίου για το Αστικό ΚΤΕΛ αλλά μόνο για το Υπεραστικό, δεν υποχρεούνται να προσκομίζουν εκκαθαριστικό σημείωμα. Διευκρινίζεται ότι:

- Οι δικαιούχοι που υπερβαίνουν τα ανωτέρω όρια εισοδημάτων, δικαιούνται Δελτίο Μετακίνησης με έκπτωση 50% στις διαδρομές των Υπεραστικών ΚΤΕΛ και μόνο.

- Στο συνολικό εισόδημα περιλαμβάνεται και το αυτοτελώς φορολογούμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο,

- Τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται από τον ΟΠΕΚΑ ως προνοιακά επιδόματα αναπηρίας, δεν υπολογίζονται στα ανωτέρω εισοδηματικά όρια για την χορήγηση του Δελτίου Μετακίνησης ΑμεΑ. (άρθ. 81 του ν.4611/2019). Για να αφαιρεθούν τα χρηματικά ποσά που εισπράχθηκαν ως προνοιακά επιδόματα αναπηρίας από τον ΟΠΕΚΑ από το συνολικό εισόδημα, απαιτείται σχετική βεβαίωση του ποσού από τον ΟΠΕΚΑ που θα χορηγείται από τα Κέντρα Κοινότητας μετά από σχετική αίτηση του ενδιαφερόμενου, που το εισόδημά του υπερβαίνει τα παραπάνω οριζόμενα εισοδηματικά κριτήρια

- Οι ολικά τυφλοί (Ν. 958/1979, Α΄ 191) εξαιρούνται και δικαιούνται χορήγησης Δελτίου Μετακίνησης με συνοδό χωρίς την προσκόμιση εκκαθαριστικού σημειώματος.

Διαβάστηκε 718 φορές

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή