Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις ΠΕ Καβάλας

Δημοσιοποίηση στοιχείων συμβάσεων - Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης για τη συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου «Αξιοποίηση Τεναγών Φιλίππων – Καθαρισμός Κεντρικής Τάφρου (Δ΄ Φάση)»

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας προτίθεται να προβεί, στην διαδικασία δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης, μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων (Μη.Μ.Ε.Δ.) για την επιλογή μελών επιτροπής διαγωνισμού έργου της παρ. 8η του άρθ. 221 του Ν.4412/2016.

Συγκεκριμένα η ηλεκτρονική κλήρωση αφορά την επιλογή υπαλλήλων ως τακτικών και αναπληρωματικών μελών, για τη συγκρότηση επιτροπής δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού, μέσω ηλεκτρονικού συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου «Αξιοποίηση Τεναγών Φιλίππων – Καθαρισμός Κεντρικής Τάφρου (Δ΄ Φάση)» με προϋπολογισμό 241.935,49 € πλέον Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις παρ. 3 και 8α του άρθρου 221 του Ν.4412/2016.    

Το έργο αφορά υδραυλικές εργασίες και χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων της ΣΑΕΠ 531, ΚΑΕ 2014ΕΠ53100005, υποέργο Κ.14 με πίστωση 300.000,00 €

Στην κλήρωση ανάδειξης των μελών της επιτροπής μετέχουν όλα τα μέλη της αναθέτουσας Αρχής που είναι καταχωρημένα στο Ηλεκτρονικό Μητρώο (Μη.Μ.Ε.Δ.) και συγκεντρώνουν τις νόμιμες προϋποθέσεις.

Η ηλεκτρονική κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 24 - 09- 2020 και ώρα 9:30 π.μ. μέσω της ιστοσελίδας (www.mimed.ggde.gr). Η επιτροπή της παρ. 5.3 του άρθ. 5 της υπ’ αριθμ ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017, για την διεξαγωγή κλήρωσης για την συγκεκριμένη σύμβαση, είναι τριμελής.

Για περισσότερες πληροφορίες ανοίξτε το συνημμένο έγγραφο.

Διαβάστηκε 579 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Σάββατο, 28 Νοεμβρίου 2020 17:05

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή