Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις ΠΕ Καβάλας

Δημοσιοποίηση στοιχείων συμβάσεων - Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης για τη συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «ΟΔΙΚΟΙ ΚΟΜΒΟΙ ΣΤΙΣ Δ.Κ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΤΑΜΙΑΣ ΝΗΣΟΥ ΘΑΣΟΥ»

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας προτίθεται να προβεί, κατ’ εφαρμογή της ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 (ΦΕΚ 4841/29-12-2017 τ. Β’) απόφασης Υπ. Υποδομών και Μεταφορών όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στην διαδικασία δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης, μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων (Μη.Μ.Ε.Δ.) για την επιλογή μελών επιτροπής διαγωνισμού έργου της παρ. 8η του άρθ. 221 του Ν.4412/2016.

           Συγκεκριμένα η ηλεκτρονική κλήρωση αφορά την επιλογή υπαλλήλων ως τακτικών και αναπληρωματικών μελών, για τη συγκρότηση επιτροπής δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού, μέσω ηλεκτρονικού συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου «Οδικοί κόμβοι στις Δ.Κ. Παναγίας και Ποταμιάς Νήσου Θάσου» με προϋπολογισμό: 564.516,13 € + 135.483,87 € Φ.Π.Α. (24%) = 700.000,00 €, σύμφωνα με τις παρ. 3 και 8α του άρθρου 221 του Ν.4412/2016.    

Το έργο αφορά εργασίες οδοποιίας και χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δράσης της Π.Ε. Καβάλας με πηγή χρηματοδότησης: ΤΕΛΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ, κωδικός εξόδου: 3071.9771.0003, και ΚΑΕ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ: 172001006.

Στην κλήρωση ανάδειξης των μελών της επιτροπής μετέχουν όλα τα μέλη της αναθέτουσας Αρχής που είναι καταχωρημένα στο Ηλεκτρονικό Μητρώο (Μη.Μ.Ε.Δ.) και συγκεντρώνουν τις νόμιμες προϋποθέσεις.

Η ηλεκτρονική κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 07 - 07- 2020 και ώρα 9:30 π.μ. μέσω της ιστοσελίδας (www.mimed.ggde.gr). Η επιτροπή της παρ. 5.3 του άρθ. 5 της υπ’ αριθμ ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017, για την διεξαγωγή κλήρωσης για την συγκεκριμένη σύμβαση, είναι τριμελής και αποτελείται από τους παρακάτω υπαλλήλους :

1) Κυπραίο Γεώργιο, Αγρ. Τοπογράφο Μηχανικό Αν. Προϊστάμενο Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων,

2) Τσιμηρίκα Μαρία Πολιτικό Μηχανικό Τ.Ε., εγγεγραμμένος χρήστης Μη.Μ.Ε.Δ.

3) Βασιλειάδη Νικόλαο Πολιτικό Μηχανικό Π. Ε. εγγεγραμμένος χρήστης Μη.Μ.Ε.Δ.

Έργο της παραπάνω ομάδας είναι η ηλεκτρονική κλήρωση.

Διαβάστηκε 688 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 30 Ιουλίου 2020 08:52

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή